Meny

Anne Tingelstad Wøien ny medlem av partilovnemnda

Regjeringa har oppnevnt Anne Tingelstad Wøien (Sp) som ny medlem av partilovnemnda for perioden 2018 - 2024. Anne er tidligere bl. a. stortingsrepresentant for Senterpartiet for Oppland.

Her er saka frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine nettsider:

Kongen i statsråd har i dag (15.06.18.) oppnemnt ny partilovnemnd for 2018 – 2024.
Partilovnemnda sin kompetanse er styrkt ved å utvide med eit ekstra medlem, Dermed har vi no ei balansert fordeling mellom nøytrale fagpersonar og representantar nominert av partia.

Nemnda er eit uavhengig forvaltningsorgan, som er administrativt underlagd Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nemnda sine oppgåver er blant anna å tolke regler i partiloven og forskrift gitt med heimel i partilova, kontrollere at føresegn om finansiering i partiloven overhaldast og avgjere klagar over vedtak om registrering og om tildeling av statleg støtte.

Medlemmane i nemnda er oppnemnd for seks år av gongen.

Partilovnemnda består no av følgjande medlemmar:

Leiar
Professor Eivind Smith (Oslo)

Nøytrale medlemmar:
Avdelingsdirektør Hege Fjellheim (Karasjok)

Professor Tina Søreide (Bergen)

Partirepresentantar:
Høgre: Lars Arne Ryssdal (Asker)

Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien (Brandbu)

Venstre: Geir Helge Sandsmark (Halden)