Meny

Drepende kritikk av Riksrevisjonen mot forsvarsdepartementet

I Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 fremmes alvorlig kritikk av Forsvaret og etaten Forsvarsmateriell. Blant annet skriver Riksrevisjonen at «både Forsvaret og Forsvarsmateriell er virksomheter av stor økonomisk vesentlighet.

Samlet bevilgning til de to virksomhetene i 2016 var 43,1 milliarder kroner. Riksrevisjonen kan imidlertid ikke ta stilling til om Forsvarets og Forsvarsmateriells regnskaper faktisk gir et rettvisende bilde av hva som er den økonomiske situasjonen i 2016. På grunn av usikkerhet og mangler ved regnskapene har Riksrevisjonen ikke vært i stand til å hente inn tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, og Riksrevisjonen har dermed ikke vært i stand til å gi uttrykk for en mening om regnskapene».

Senterpartiets utenriks- og forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, reagerer skarpt på det som kommer frem.

– Riksrevisjonens kritikk av Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell er drepende. Det er uakseptabelt at Forsvarsmateriell, som ble opprettet som følge av regjeringens initiativ, ikke er i stand til å levere et regnskap i tråd med de vilkår som Stortinget har bestemt, fastslår Navarsete.

Riksrevisjonen skriver at «det har på grunn av manglende internkontroll ikke vært mulig å bekrefte anskaffelseskostnaden for F-35 i Forsvarsmateriells virksomhetsregnskap. Videre er det avdekket feil ved verdsettelsen av F-35 i både Forsvarsmateriells og Forsvarets årsregnskaper».

Navarsete viser til at Forsvarsmateriell har ansvar for anskaffelsene av F-35 kampflyene, en av de største investeringene i norsk historie.

– Jeg forventer at statsråden kan gjøre greie for regnskapet til Forsvarsmateriell og Forsvaret overfor Stortinget slik at både Stortinget og samfunnet ellers kan være trygge på at midlene er brukt korrekt, sier Navarsete.