Meny
Samferdsel-trafikk-skilt-trafikkskilt

En Nasjonal transportplan for hele Norge

Når Stortinget behandler Nasjonal transportplan 2022-2033 i Stortinget foreslår Senterpartiet en kraftfull satsing for å ta hele Norge i bruk!

På vei vil Senterpartiet prioritere opprusting av de gjennomgående stamveiene nord–sør og øst–vest, i tillegg til å fjerne flaskehalser på riksveinettet. For Senterpartiet er det viktig å sikre at alle har trygge og sikre veier, uansett hvor de bor i landet. Senterpartiet mener det må tas helhetlige hensyn når det besluttes hvilken standard veiene skal bygges etter. Senterpartiet mener det må utredes om dagens organisering av veisektoren er hensiktsmessig. Med stadig flere utbyggere og veieiere er det en fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljø og mindre sammenhengende utbygging.

Fylkesveiene har over år fått et så omfattende vedlikeholdsetterslep at det er vanskelig å se for seg at det kan utbedres tilstrekkelig uten et større statlig bidrag. Senterpartiet foreslår derfor en kraftig økning i tilskudd til fylkesvei.

Senterpartiet vil skape et attraktivt og moderne togtilbud for passasjerer og gods og arbeider ut fra en langsiktig målsetting om at toget skal kunne konkurrere med fly og veigående trafikk om å være et attraktivt transporttilbud mellom landsdelene. Jernbanestrekningene må rustes opp slik at de på sikt kan knytte regionene sammen i et klimavennlig, driftssikkert og raskere togtilbud. For å styrke godstrafikken og regulariteten i persontrafikken vil Senterpartiet arbeide for å bygge flere krysningsspor, godsterminaler og nye signalsystem. Vi vil også vedlikeholde banestrekningene slik at regulariteten på jernbanenettet kan bli bedre.

Senterpartiet vil at staten skal bidra til havneutvikling og vedlikehold av havner og farleder. Senterpartiet vil legge til rette for å flytte mer av godstransporten fra land til sjø. Dette er en viktig del av omlegginga til en mer miljøvennlig samferdselssektor. Senterpartiet vil legge til rette for havneutbygging i nord for å møte de mulighetene en framtidig åpning av Den nordlige sjørute vil gi. Staten skal fortsatt medfinansiere kommunale fiskeri- og tømmerhavner. Senterpartiet vil flytte ansvaret for fiskerihavnene fra fylkeskommunene til staten og hente inn vedlikeholdsetterslepet.

 

Strekninger Senterpartiet prioriterer:

Prosjekt

2022-2027

2028-2032

Rv. 350 kryss med avkjøring til fv. 287

 

200

E16 Nymoen-Eggemoen

 

700

Rv. 4 Hagantunnelen

 

700

E16 Fagernes syd-Hande

1000

1200

Rv.15 Strynefjellet

1000

3400

Rv. 13 Vikafjellstunnelen

500

2600

E39 Strekningsvise utbedringer Byrkjelo-Sandane

500

487

E39 Ringveg Øst (Vågsbotn-Klauvaneset)

500

1000

E134 Bakka-Solheim

500

1544

E 39 Astad-Bjerkeset

500

 

E14 Stjørdal-Meråker

800

4200

E6 Helgeland Sør

460

 

E6 Ulvsvågskaret

300

1000

E10 Lofoten

100

1500

E6 Vinteråpen Sennalandet/Saltfjellet/Bjørnfjell

500

 

E6 Brandvollbakken

100

 

E6 Ny kryssløsning Olsborg

100

 

E8 Lavangsdalen

500

 

Rv. 282 Holmenbrua

500

 

 Sum

7860

18531

 

Endring veg (endring ift. regjeringen)

Prosjekt

2022-2027

2028-2032

E39 Ådland-Svegatjørn (Hordfast)

 

-7000

Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane

696

-696

Rv. 22 Glommakryssing

55

 

Vossebanen (K5)

250

 

Sum

1001

-7696

 

Fylkesvei (endring ift. regjeringen)

 

2022-2027

2028-2032

Tilskudd til fylkesvei

2000

2000

 

Nye tiltak bane

Prosjekt

2022-2027

2028-2032

Grenlandsbanen

50

 

Planlegging/Oppstart Haug-Seut

500

8000

Planlegging dobbeltsporparsell Fredrikstad Halden

 

500

Godspakke Innlandet (Elektrifisering Kongsvinger-Elverum-Hamar)

700

1650

Tilsving Kongsvinger, Elverum, terminaltiltak

 

 

Dobbeltspor Åkersvika Hamar

500

1500

Dobbeltsporstrekning Brumundal-Moelv, Moelv -Lillehammer

1000

8000

Elektrifisering Rørosbanen

 

1000

Vestfoldbanen Tønsberg-Stokke

300

8000

Elektrifisering Trønderbanen, Stjørdal-Steinkjer

 

1000

Oppgradering Tinnosbanen

 

300

Godsanalyse Trøndelag

20

 

Sum

3070

29950

 

Nye tiltak, kyst

Prosjekt

2022-2027

2028-2032

Ballstad havn

200

 

Sum nye tiltak kyst

200

 

 
 
Forslag fra Senterpartiet:

oppstart senest i andre planperiode

 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E16 Nymoen-Eggemoen med oppstart senest i andre planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av Rv 4 med porteføljeutvidelse frem till Jaren samt utbygging av Hagantunnelen med oppstart senest i andre planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E16 Fagernes syd-Hande med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av Rv.15 Strynefjellet med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av Rv. 13 Vikafjellstunnelen med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E39 Strekningsvise utbedringer Byrkjelo-Sandane med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E39 Ringveg Øst (Vågsbotn-Klauvaneset) med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E134 Bakka-Solheim med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E 39 Astad-Bjerkeset med oppstart i første planperiode 
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E14 Stjørdal-Meråker med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E6 Helgeland Sør med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E6 Ulvsvågskaret med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E10 Lofoten  med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E6 Vinteråpen Sennalandet/Saltfjellet/Bjørnfjell med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E6 Brandvollbakken med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E6 Ny kryssløsning Olsborg med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E8 Lavangsdalen med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen starte planlegging av Grenlandsbanen
 • Stortinget ber regjeringen starte planlegging av dobbeltsporparsell på strekningen Haug-Seut
 • Stortinget ber regjeringen starte planlegging dobbeltsporparsell på strekningen Fredrikstad-Halden Dobbeltspor eller dobbeltsportparsell
 • Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med elektrifisering av strekningen Kongsvinger-Elverum-Hamar
 • Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å bygge ut tilsving Kongsvinger, Elverum og Hamar sammen med ny tømmerterminal på Brandval
 • Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med dobbeltspor på strekningen Åkersvika Hamar med oppstart i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med dobbeltsporparsell på strekningene Brumundal-Moelv og Moelv -Lillehammer i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med elektrifisering Rørosbanen med oppstart senest i andre planperiode
 • Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Stokke
 • Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med elektrifisering Stjørdal-Steinkjer med oppstart senest i andre planperiode
 • Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med oppgradering Tinnosbanen med oppstart senest i andre planperiode
 • Stortinget ber regjeringen gjøre det klart fra norsk side at en eventuell utbytting av jernbanetilbudet fra Arvika til Oslo må knyttes til én av de eksisterende jernbanetraseer i regionen, Kongsvingerbanen eller Indre Østfold
 • Stortinget ber regjeringen øke tilskudd til fylkesvei med 4 mrd. kroner, fra 15,3 mrd. kroner til 19,3 mrd. kroner
 • Stortinget ber regjeringen utbedre Ballstad havn i første planperiode
 • Stortinget ber regjeringen framskynde Narviktunnelen dersom VM i alpint 2027 skal avholdes i Narvik, slik at anleggsarbeidet er ferdig før det store arrangementet.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at Alta lufthavn holdes åpen og funksjonell