Meny

Endelig støtte til lovfesting av det kommunale selvstyret

I forslaget til ny kommunelov foreslår regjeringen å lovfeste det kommunale selvstyret. Det betyr at regjeringen følger opp forslaget fra kommunelovutvalget gjennom NOU 2016:4. - Endelig er det  støtte til lovfesting av det kommunale selvstyret, sier Heidi Greni.

I forslaget til ny kommunelov foreslår regjeringen å lovfeste det kommunale selvstyret. Det betyr at regjeringen følger opp forslaget fra kommunelovutvalget gjennom NOU 2016:4.

- Dagens kommunelov sier ingenting om det kommunale selvstyret. Jeg er enig med kommunalministeren i at det er på høy tid å gjøre noe med det, men det gjenstår å se om dette fører til at regjeringens viser større respekt for lokaldemokratiet enn de gjorde i kommunereformprosessen, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson på Stortinget, Heidi Greni.

Regjerings forslag til ny kommunelov legger seg tett opp til forslagene som ble fremmet av kommunelovutvalget.  Mens regjeringen i forrige stortingsperiode  truet med å fjerne prinsippet om at alle kommuner, uavhengig av størrelse, hadde ansvar for de samme oppgavene,  legges dette nå bort.

- Generalistkommuneprinsippet er viktig.  Det ville vært uholdbart om regjeringen fulgte opp sine trusler om å frata små kommuner ansvar på viktige samfunnsområder.  Senterpartiet har hele tiden understreket at mindre kommuner har lang erfaring fra å samarbeide om oppgaver gjennom interkommunale samarbeid.  Nå aksepterer også regjeringen det og går inn for at kommuneloven gir bedre regler for interkommunale samarbeid, sier Heidi Greni.

Senterpartiet merker seg at Kommunenes Sentralforbund, KS, generelt sett gir sin støtte til forslaget til ny kommunelov, men at de på enkelte områder er skeptiske. 

- Nå kommer kommuneloven til behandling i Stortinget. Det er naturlig at vi ser arbeidet med lovutkastet i sammenheng med regjeringens forslag til oppgavereform, som nå er utsatt til høsten.    Vi vil bidra til at vedtak av ny kommunelov styrker det kommunale selvstyret og folkevalgtes rolle i styringen av kommunene.  Lovforslaget regjeringen har lagt fram kan styrkes på enkelte områder.  Det vil vi gjerne bidra til å få stortingsflertallet med på, sier Heidi Greni.