Meny

Enighet om en avgrenset Korona-lov

Stortinget behandlet i dag den såkalte Korona-loven. En kriselov for å beskytte viktige samfunnsfunksjoner og redusere negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig, som dagens smittesituasjon kan føre til.

Senterpartiet har hele tiden vært tydelig på at det var uaktuelt å støtte lovforslaget slik det ble foreslått av regjeringen. Med de viktige forbedringene som har blitt gjort gjennom Stortingets behandling har vi nå fått på plass en lov som sikrer at nødvendige grep kan gjennomføres i en svært krevende situasjon for landet. Et enstemmig storting står bak loven som i dag ble vedtatt.

Regjeringen ba om en generell fullmakt til å gjøre nødvendige lovendringer, slik ble ikke resultatet. Stortinget har blant annet gjort følgende viktige endringer:

  • Istedenfor en generell fullmakt har Stortinget klart avgrenset regjeringens myndighet til å gjelde helt spesifikke lover.
  • Loven forutsetter at unntaksmekanismen kun skal brukes hvis det handler om tidsnød og tunge samfunnsinteresser.
  • Denne muligheten skal regjeringen bare kunne bruke dersom det ikke er mulig å behandle saken ved ordinær lovbehandling i Stortinget.
  • Det er lagt inn en sikkerhetsventil slik at et mindretall på 1/3 av stortingets medlemmer kan stoppe lovendringer fra regjeringen. Forskrifter gitt med hjemmel i loven skal etter kunngjøring umiddelbart meddeles Stortinget skriftlig.
  • Kommunenes og fylkenes integritet og rolle i det lokale og regionale folkestyret skal respekteres.
  • Loven har en varighet på en måned fra ikrafttredelse. Stortinget åpner for at loven kan forlenges dersom det er behov for dette, og dersom erfaringene med loven gjør en forlengelse forsvarlig.
  • Loven sikrer full domstolskontroll og understreker at Grunnloven, menneskerettighetene og folkeretten ikke kan fravikes.

Det er et enstemmig storting som i dag vedtar loven. Det er nå opp til regjeringen å vise seg tillitten verdig.

Link til innstillingen: https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Innstillingar/Stortinget/2019-2020/inns-201920-204l/