Meny

Klimakutt uten avgiftsøkning

Sist endret: 27 09 2020

Senterpartiets landsmøte vedtok søndag en rekke klimatiltak som vil kutte utslippene uten å øke avgiftene.

– Senterpartiet har vedtatt en klimapolitikk som reduserer utslippene uten å gjøre hverdagen vanskeligere eller dyrere for folk. Vi har løsninger som passer for hele Norge, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

For Senterpartiet er ikke spørsmålet om Norge skal ha en kraftfull klimapolitikk, men hvilken klimapolitikk som virker best. Bosetting i hele landet er en forutsetning for å ta i bruk naturressursene og lykkes med en grønn omstilling. Senterpartiet mener Norge har gode forutsetningen for å møte klimautfordringene.

– Våre løsninger er noe helt annet enn regjeringens symbolpolitikk. Vi må vekk fra tullete forbud og avgiftsøkninger med marginal klimaeffekt som først og fremst rammer vanlige folk. Regjeringens klimapolitikk er å sende regninga til de som har minst å rutte med. Nå må vi over på tiltak som faktisk monner og som ikke virker usosialt, sier Vedum.

Forvaltertankegangen er ett av Senterpartiets bærende prinsipper. Senterpartiet har alltid jobbet for ambisiøse klimamål og tiltak som virker gjennom filosofien om at vekst ikke er å forbruke mer, men å forvalte bedre.

– Å ha et aktivt skogbruk er en av våre beste klimaløsninger. Men fra 2010 til 2030 ligger karbonopptaket i norske skoger an til å bli redusert med over fem millioner tonn CO2. Det er like mye som utslippene fra personbiltrafikken her i landet. Ved å hogge, plante og foredle skogene våre kan vi heller øke opptaket av CO2. I stedet vil regjeringen verne mer skog, som altså har en stikk motsatt effekt, sier Vedum.  

–  I tillegg vil vi ha et CO2-fond for næringstransporten, som næringa selv også støtter. Dette har derimot regjeringen sagt nei til. I stedet øker de drivstoffavgiftene, som har en marginal effekt i forhold til hva et CO2-fond vil ha, fortsetter Vedum.

Til tross for at regjeringen taler om omstilling og grønt skifte, er regjeringens bruk av oljepenger historisk høy og investeringene i fremtidsrettet landbasert industri fortsatt svært lave. Senterpartiet vil jobbe for en storstilt satsing på fastlandsindustri og videreforedling av Norges rike naturressurser.

– I motsetning til Høyre og FrP, som med Arbeiderpartiets velsignelse, sikret flertall for overføring av makt over norsk energipolitikk til EUs Energibyrå (ACER) og åpnet for nye eksportkabler av norsk strøm, vil Senterpartiet bruke norsk vannkraft og grønn norsk strøm fra fornybare kilder for å bygge industri i Norge, sier Vedum.

Noen grep som ble vedtatt på landsmøtet:
• Opprette et grønt investeringsselskap
• Økt satsing på havvind
• Gi tilskudd til klimavennlige ferger
• Bruke inntekter fra CO2-avgiften på sokkelen til å finansiere investeringer i den skogbaserte verdikjeden
• Trappe opp satsingen på å erstatte gassturbiner med strøm på oljeplattformene
• Satse mer fangst og lagring av karbon

Les resolusjonen her