Meny

Lihkku beivviin!

Sist endret: 27 09 2020

Senterpartiet gratulerer med samefolkets dag 6. februar.

Fra Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2013 - 2017

Urfolk og nasjonale minoriteter

Senterpartiet vil styrke samenes og de nasjonale minoritetenes språk, kultur, nærings- og samfunnsliv. Vi vil styrke arbeidet for de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene i Norge, særlig gjennom å styrke Sametingets og kommunenes ansvar. Senterpartiet vil aktivt støtte opp om det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner.

Sametinget

Senterpartiet vil at Sametinget skal utvikle samisk språk, kultur, næringer og rettigheter på samenes eget grunnlag. Senterpartiet vil sikre Sametingets konsultasjonsrett med regjering og storting. Departementene må ha tydelige rutiner som sikrer at konsultasjonsretten blir oppfylt i alle saker som har betydning for den samiske befolkningen.

Samiske næringer

Senterpartiet vil styrke rammevilkårene for næringsutøvelse i samiske bosettingsområder. Senterpartiet vil bevare og videreutvikle et levende landbruk i de samiske kjerneområdene. Senterpartiet vil arbeide for at reindrifta og andre etablerte næringer skal leve godt side om side, og at det sikres tradisjonelle rettigheter til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene.

Nasjonale minoriteter

Senterpartiet vil legge til rette for at de nasjonale minoritetene, jøder, kvener, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk (tatere), skal kunne ivareta og videreutvikle egen kultur, språk og identitet.

Senterpartiet vil:

-        følge opp handlingsplanen for samiske språk og stortingsmeldingen om samepolitikken

-        styrke samisk språkopplæring i skoler og barnehager

-        åpne for at elever i de samiske områdene kan velge samisk i stedet for sidemål

-        arbeide for at det utdannes flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse, og sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjoner