Meny
2020 Sau på beite hos Sander Solheim, Sogn og Fjordane

Matløftet 2025 – En plan for å styrke norsk matproduksjon

Sist endret: 25 06 2021

Senterpartiet mener det er grunnleggende viktig for et lands beredskap å ha egen evne til å produsere mat. Jordbruket er avgjørende for å sikre arbeidsplasser, kulturlandskap og levende lokalsamfunn over hele Norge.

Last ned PDF

Matløftet 2025 (PDF)

Sikre rett tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret
Senterpartiet vil sikre rett tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret. Sp støtter opp under kravet om at det må på plass en mer realistisk måte å måle inntekt på. Det er også viktig at vi kan måle inntektsnivå og ikke bare inntektsutvikling, samt hvilke kostnader som skal tas med i regnestykket. Konsensus om grunnlagsmaterialet fra Budsjettnemnda er en grunnleggende forutsetning for den norske modellen med årlige jordbruksoppgjør, der faglagene forhandler med staten om økonomisk ramme, struktur og innretning på virkemidler og tilskuddsordninger for landbruket. 

Utarbeide opptrappingsplan
Senterpartiet vil utarbeide en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser. Sp foreslår at det skal settes mål om en selvforsyningsgrad, korrigert for import av fôr, for norske jordbruksmatvarer på 50 pst. innen utløpet av 2026.

Videreutvikle velferdsordningene
Senterpartiet vil videreutvikle velferdsordningene for jordbruket, og legge fram egen plan om dette i forbindelse med neste års jordbruksoppgjør. Spesielt er det viktig med gode ordninger for avløsing ved ferie, sykdom og fødsel. Sp vil også ha økt fokus på bønders psykiske helse.

Opprette investeringspakke
Senterpartiet vil opprette investeringspakke og opptrappingsplan for fornying av båsfjøs i statsbudsjettet for 2022, som sikrer at det vedtatte løsdriftskravet i storfeholdet kan innfris innen 2034. Investeringsprogrammet skal sikre klimavennlig fornying av båsfjøs, produksjon på norske naturressurser og økt beitebruk. Sp foreslår å sette av 400 mill. ekstra til investeringsstøtte i 2021. Investeringspakken skal innrettes slik at kravene i denne ikke virker strukturdrivende. 

Tetting av inntektsgapet
Senterpartiet vil ha en forpliktende og tidfestet plan for økonomisk jamstelling av jordbruket og andre yrkesgrupper skal ha en tidshorisont på 4-6 år. Tettingen av inntektsgap må skje på en måte som samtidig sikrer at de andre målene for jordbrukspolitikken, som for eksempel jordbruk i hele landet og mangfoldet av gårdsstørrelser, blir nådd.   

Ny rovviltpolitikk
Senterpartiet vil innføre en ny rovviltpolitikk som tar større hensyn til beitebruk, landbruk og tamreindrift.

Vern av dyrka mark
Senterpartiet vil styrke vern av dyrka mark for å sikre fremtidig matproduksjon. Sp foreslår et nytt mål om maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026 samt å fastsette et mål for omdisponering av dyrkbar mark. 

Styrke tollvernet
Senterpartiet vil styrke tollvernet. For å utvikle norsk matproduksjon, og sikre norske bønder en inntektsutvikling på linje med andre grupper, må importvernet styrkes. En forutsetning for å kunne nå mange av de jordbrukspolitiske målene er et effektivt importvern. Senterpartiet vil gå inn for å bruke tollvernet maksimalt blant annet gjennom valg mellom prosenttoll- og kronetoll. I tillegg må RÅK-ordningen styrkes og videreutvikles. Nye handelsavtaler som svekker importvernet og rammevilkårene for den nasjonale landbruksproduksjonen skal ikke inngås.

Øke nydyrkingen og fortsatt tillate nydyrking på myr
Senterpartiet vil øke nydyrkingen og fortsatt tillate nydyrking på myr. Dyrkbar jord er en knapphetsressurs både i verdenssamfunnet og her hjemme. Hensynet til utbygging av industri, infrastruktur og boliger må balanseres bedre mot det langsiktige hensynet til matproduksjonen. Mer matjord må derfor dyrkes opp, og mindre matjord må bygges ned. Senterpartiet vil innføre et statlig nydyrkingstilskudd.

Styrke matvareberedskapen og sikre mattryggheten i Norge
Senterpartiet vil styrke landets matvareberedskap. Mat og nok tilgang til mat er en sentral del av et lands beredskap. Det er uetisk å basere nasjonal beredskap på å kjøpe mat fra fattigere land ved en krise. Senterpartiet vil starte etableringen av beredskapslagring av matkorn i løpet av 2022.

Senterpartiet vil sikre Norges befolkning ren og trygg mat. Pandemiens tidsalder tar absolutt Norges matvaresikkerhet inn i en ukjent framtid og i denne utredningen kunne man ha kommet inn på̊ både utfordringer i et globalt perspektiv og lokalt. Norge har en unik plante- og dyrehelse med lite bruk av antibiotika og plantevernmidler som danner grunnlaget for produksjon av trygg, ren mat

Øke etterspørselen etter norsk mat
Føre en aktiv politikk for å øke etterspørselen av lokalmat og andre norske matskatter, bl.a. gjennom en satsing på bærekraftig reiseliv og å styrke innkjøpspolitikken i stat og kommuner.

Gjøre endringer for skatter og avgifter 
Senterpartiet vil bruke endringer i skatter og avgifter aktivt for å styrke lønnsomheten i landbruket. Sp vil ikke innføre CO2-avgift på biologiske prosesser. Partiet vil derimot foreslå tiltak og virkemidler som bidrar til å følge opp klimaavtalen mellom staten og jordbruket, uten at dette svekker norsk matproduksjon på norske ressurser og jordbrukets inntekter slik Stortinget har forutsatt.                                                                                        

Helhetlig gjennomgang av jordbruksutdanningen
Ha en helhetlig gjennomgang av jordbruksutdanningen i Norge for å styrke denne og å sikre god rekruttering til næringa.

Strukturtiltak
Senterpartiet vil gjennomføre de strukturtiltak som ligger i jordbrukets krav. Partiet vil bidra til å justere og senke kvotetakene for melkeproduksjonen til et nivå som er tilpasset norsk natur, geografi og ressursgrunnlag og landbruk i hele landet. De som har tilpasset seg dagens høye nivå, kan beholde kvotene eller selge overskytende kvoter tilbake til staten til avtalt pris.