Meny

Regjeringens største nederlag – arbeidsfolks gjennomslag

Per Olaf Lundteigen (Sp), stortingsrepresentant for Buskerud

 Stortingsflertallet har denne våren gjennom vedtak 15. mars og lovvedtak 4. juni strammet inn bruken av innleid arbeidskraft i norsk arbeidsliv. Statsministeren har karakterisert dette som regjeringas største nederlag.

Regjeringa har hele tida stått på bemanningsforetakenes side. Regjeringa har arbeidet for at dagens utflytende innleiepraksis skulle få fortsette. Som følge av massivt press fra seriøse bedrifter som satser på egne, faste ansatte med lærlinger, samt stort engasjement og flere demonstrasjoner fra grunnplanet i fagbevegelsen, ble det skapt et politisk klima som la grunnlaget for å redusere bruken av innleid arbeidskraft.

Som saksordfører for begge stortingsbehandlingene er jeg svært glad for at Kristelig Folkeparti fulgte opp partiets historiske, ideologiske linje om at et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et godt familieliv. Når statsministeren på sin halvårlige pressekonferanse kritiserer stortingsflertallet og sier: «– Vi vet for lite om hva konsekvensen vil være.», er dette feil.

Ingen sak i arbeids- og sosialkomiteen har vært grundigere drøfta – både i og utenfor komiteen – enn nettopp bruk av bemanningsforetak. Det er lagt ned et stort arbeid i komiteen med tilhørende omfattende og presise beskrivelser av hvilke problemer vi står overfor. Saken har vært på offentlig høring. Alle landsomfattende fagforeninger har gått imot at bemanningsforetakene skulle få en egen lovhjemmel om å kunne ansette midlertidig. Alle arbeidsgiverorganisasjoner har bedyret at de ønsker at fast ansettelse skal være hovedregelen i deres medlemsbedrifter. Ingen har gått inn for at folk fra bemanningsforetak skal erstatte bedriftenes egne, faste ansatte. Som saksordfører lyttet jeg til dette og framsatte lovforslagene som til slutt fikk flertall.

Loven trer i kraft 1. januar 2019 med nødvendig overgangsordning fram til 1. juli 2019. Dette er helt i tråd med Senterpartiets lovforslag.

Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti støtta ikke Senterpartiets lovforslag om at Arbeidstilsynet skulle få nødvendige fullmakter til å kunne påse at loven blir etterlevd. Med de lovvedtak som er gjort forventer jeg at regjeringa legger fram forslag som sikrer at Arbeidstilsynet kan gjøre jobben med å følge opp loven fra 1. januar 2019.

Evaluering er et av mange nye moteord på Stortinget. I denne saken foreslo regjeringspartiene følgeevaluering – og fikk flertall sammen med Arbeiderpartiet og KrF. Regjeringspartienes strategi med dette var å legge til rette for en omkamp. Jeg forventer at dette blir avvist dersom seriøse bedriftsledere, samt aktive fagforeninger, benytter lovendringene til å skape en ny kultur når det gjelder faste ansettelser av medarbeidere. Senterpartiet vil framover systematisk arbeide for slike økonomiske rammebetingelser for norsk arbeidsliv og næringsliv at bemanningsforetakene bare skal brukes til å formidle arbeidskraft eller leie ut vikarer for å dekke midlertidig behov i bedriften.

Regjeringens største nederlag er Senterpartiets gjennomslag.