Meny

Senterpartiet med store gjennomslag på helse

Senterpartiet har i dag fått flertall i Stortinget for flere saker innenfor helse- og omsorgsfeltet, og sender dermed både regjeringen og regjeringserklæringen på flere store nederlag. Det gjelder forslag om å styrke fastlegeordningen, bedre finansiering av sykehjem og dagaktivitetstilbud og redusert innsatsstyrt finansiering i helseforetakene.

– Regjeringen forslag på å endre investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger til å kun gjelde kun nye plasser blir nedstemt. Det skal fremdeles være mulig å få tilskudd til rehabilitering av sykehjem. Dette er viktig for svært mange kommuner og for å skape en moderne eldreomsorg, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet.

Det er stort behov for flere dagaktivitetsplasser for hjemmeboende eldre med demens. Senterpartiet får nå flertall for å heve tilskuddssatsene for etablering og drift for dagaktivitetsplasser til 50%. I dag dekker tilskuddet bare 30% av kostnaden. Ved utgangen av 2016 var det i hele Norge knapt 3 000 dagaktivitetsplasser i drift.

– Det er under en tredjedel av hva som er regjeringens estimert behov på 9 200 plasser. Midler har blitt stående ubrukt, fordi tilskuddsordningen ikke oppfattes som god nok av kommunene. Derfor er vedtaket viktig, sier Toppe som med det gir den nye eldreministeren en klar ordre.  

Senterpartiet sender regjeringen på nok et nederlag når de får med seg flertallet på Stortinget til å si tydelig nei til regjeringen som i regjeringserklæringen vil øke den innsatsstyrt finansiering (ISF) i sykehusene. ISF utgjør i dag 50% av sykehusenes inntekter og fører til for stort fokus på økonomi i sykehusene. Det blir flertall i Stortinget for å pålegge regjeringen å redusere ISF til 40% for statsbudsjettet for 2019.

– Det er stor fare for at lønnsomme pasienter prioriteres foran mindre lønnsomme for sykehuset, og at lønnsomme behandlingsopplegg prioriteres foran de faglig best begrunnede. Jo høyere ISF jo større fare. Å få senket andelen av ISF er et viktig steg på veien til å slutte å regne pasienter i kroner og ører, sier Toppe.

Sist men ikke minst fikk også Senterpartiet med seg flertallet på Stortinget på flere forslag for å styrke fastlegeordningen og sikre en opptrapping av legedekning i kommunene. Mellom annet skal det bli en opptrapping av antall utdanningsstillinger i allmennmedisin, og det skal komme sak om forbedringer i legevakt.

– Fastlegeordningen er grunnmuren i kommunehelsetjenesten som opplever stor rekrutteringssvikt og manglende prioritering. Derfor er jeg veldig glad for å få stort gjennomslag som kan virke både på kort og lang sikt, avslutter Toppe.