Meny

Sp med spørremaraton i Stortinget

I forrige uke ble det kjent at flere statsråder ikke vil møte i Stortinget for å svare på spørsmål fra Senterpartiet. I dag fremmet Senterpartiet spørsmålene på ny, i tillegg til fire nye spørsmål.
- Statsrådene hadde tid til å gå på en fasjonabel middag i Oslo med NHO forrige uke, men ikke tid til å svare på spørsmål i Stortinget. Jeg forventer at de stiller og svarer ordentlig på spørsmålene i dag, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

Spørsmålene handler blant annet om nedleggingen av Andøya flystasjon, kommunereform, redusert pensjon til renholdere på jernbanen og at NRK har redusert sendetiden til distriktssendingene.

– Det kunne i forrige uke virke som regjeringen bare så på spørsmålene våre som plagsomme, og de gikk langt i å kalle det et politisk spill. Sannheten er at det er mange folk der ute som nå er bekymret for om det blir mer kommunetvang, om Andøya blir lagt ned eller som reagerer på at distriktssendingene er blitt kortere, fortsetter Arnstad.

Det er totalt 15 spørsmål til regjeringen denne onsdagen, 12 av disse kommer fra Senterpartiet. Arnstad er likevel ikke bekymret for at det er for mange spørsmål.

– Vi er valgt for å representere våre velgere, og da er det viktig at vi følger opp sakene som engasjerer folk i Stortinget. Spørretimen er vår mulighet til å avkreve svar fra regjeringen på politikken de gjennomfører. Folk skal se at Senterpartiet er det tydeligste opposisjonspartiet til denne sentraliserende regjeringen, avslutter Marit Arnstad.

---

Spørsmålene er som følger:

1. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

5. desember 2017 vedtok økonomi- og finansministrene i EU endringer i merverdiavgiftsreglene for elektronisk salg til forbrukere. Digitale handelsplattformer pålegges etter dette ansvar for beregning og innkreving av merverdiavgift og registrering i 'One-stop-shop'. Vedtaket innebærer at unntaket i merverdiavgiften for forsendelser med verdi under 22 euro skal fjernes innen 2021. Vil regjeringen fremme forslag om at tilsvarende regler gjøres gjeldende i Norge?


2. Fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

I behandlingen av Innst. 52 S (2017-2018) vedtok Stortinget at det ikke skulle brukes tvang overfor kommuner for å få dem til å slå seg sammen. Kan statsråden bekrefte at han kommer til å respektere dette vedtaket, og at han ikke vil ta initiativ til omkamp om frivillighetsprinsippet?


3. Fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

I Moss Avis den 4. januar 2018 fremkommer det at Statens vegvesen igjen vil gå bredt ut for å finne fremtidig trasé for riksvei 19 gjennom Moss. Støtter statsråden at Statens vegvesen går bredere ut enn det som ligger i regjeringens konseptvalg fra januar 2015, for å finne en fremtidig løsning for riksvei 19 gjennom Moss, og er en slik bred tilnærming forenelig med byggestart senest i 2024?


4. Fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

I forbindelse med jernbanereformen har statsråden tidligere uttalt at de ansatte ved jernbanen skal behandles godt og blant annet ikke fratas opptjente pensjonsrettigheter. Renhold av tog blir nå konkurranseutsatt. Det berører over 200 ansatte, flesteparten kvinner. Ved en slik konkurranseutsetting mister i praksis alle over 55 år muligheten til å gå av med AFP. Mener statsråden at en slik forringelse av pensjonsrettigheter er holdbar, og hva vil han gjøre for å rette opp denne urimeligheten?


5. Fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Turbussnæringa er prega av stor konkurranse frå utanlandske aktørar grunna eit ganske fritt regelverk for kabotasjekøyring for persontransport. I ein slik situasjon er det svært viktig at råmevilkåra er like. Sjølv om ein buss er utanlandsk, så skal det svarast meirverdiavgift for den tenesteproduksjonen som skjer i Noreg. Korleis vert dette i dag kontrollert, og korleis vil statsråden sikre meir jambyrdige konkurransevilkår for denne næringa?


6. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Det er ein vedvarande konflikt mellom Helse Bergen og Bergen kommune når det gjeld utvikling av barseltilbodet når helseføretaket skal redusere ansvaret for barseltilbodet frå fem til to døgn, utan at dette blir kompensert i kommunen med midlar. Kan statsråden svare på kor mykje eit liggjedøgn på barselavdeling kostar, og kva Helse Bergen årleg vil spare på å kutte ansvaret med tre liggjedøgn for kvinner/barn, og kan statsråden forklare kvifor regjeringa ikkje grip inn og sikrar kommunen sine interesser?


10. Fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Fiskeriministeren er raus med lovnadar om vekst i oppdrettsnæringa og tilhøyrande utbetaling til vertskommunane. Realiteten er at det har vore lite vekst dei siste åra. Kan det lovast vekst i 2018, og korleis har statsråden tenkt å innfri dei lovnadane som er gitte?


11. Fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Jeg viser til Stortingets behandling av Innst. 15 S (2017-2018), hvor følgende forslag ble fremmet: 'Stortinget ber regjeringen styrke samordningen av den offentlige tilsyns-, etterforsknings- og påtalevirksomhet for å kunne utøve en mer slagkraftig bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.' Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, da Høyres, Fremskrittspartiets, Venstres og Kristelig Folkepartis representanter stemte imot. Etter den siste tids uttalelser, er regjeringen nå enig i ovennevnte forslag?


12. Fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

NRK har etter nyttår lagt om distriktsnyhetssendingene sine på TV fra én 15 minutters sending før Dagsrevyen til tre korte nyhetsoppdateringer som sendes tre ganger i løpet av kvelden. Dette har vakt sterke reaksjoner mange steder i landet fordi de korte sendingene byr på langt færre saker og mye mindre innhold enn det tilbudet NRK hadde før omleggingen. Mener statsråden at denne omleggingen ivaretar NRKs allmennkringkastingsoppdrag?


13. Fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

I et brev datert 10. november 2017 fra Forsvarsdepartementet til Eirik Skarland i organisasjonen 'Bevar Andøya Flystasjon' skriver departementet at 'departementet legger opp til å offentliggjøre informasjon om konseptvalgutredningens anbefalte løsning - herunder plassering av bygg og kostnadsestimater - så snart konseptvalgutredningen er ferdigstilt, og forhåpentligvis innen 17. november 2017'. Hva er grunnen til at departementet fortsatt ikke har lagt fram konseptutvalgutredningen?


14. Fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

To nye grensepolitibiler skal stasjoneres i Østfold og Finnmark. Det er positivt, men jeg registrerer at satsingen nok en gang skjer uten Hedmark. Der ligger en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger, på Magnor, og til sammen 38 overganger. Politiet i Kongsvinger og omegn bruker mye kapasitet på grensekrim og har tidvis hele sin utetjeneste på Magnor. Hvor har det blitt av satsingen på grensekrim i Hedmark, og hvordan vil statsråden sørge for nok ressurser og et godt samarbeid mellom politi og tollvesen i Hedmark?


15. Fra Steinar Ness (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Nye krav frå DSB som er sendt på høyring, vil føre til ei sentralisering av leiinga i brann- og redningsvesenet i store delar av landet. Er ikkje andre utfordringar viktigare for brann- og redningsberedskapen i framtida enn dårleg leiing?