Meny

Trondheim dårligst i landet

Sist endret: 27 09 2020

Jeg er stolt trønder og gleder meg over alle de gangene vi topper nasjonale kåringer, det være seg innen idrett, i trivsel og i samfunnsliv for øvrig. Trondheims førsteplass på listen over kommuner som har bygd ned mest matjord de siste ti årene, gjør meg derimot trist. Jeg ante vel at byen vår var på verstinglista, men at Trondheim er verst av alle er bare trist, skriver Heidi Greni i dette innlegget.

- av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiet

2 831 mål matjord har Trondheim over en tiårsperiode omdisponert fra matproduksjon til utbyggingsarealer – det være seg boliger, offentlige utbyggingsprosjekt og veier. Med det topper Trondheim verstinglisten over landets kommuner. Det er dessverre liten trøst i at det til sammen er bygd ned 100.000 mål matjord i Norge de siste ti årene, mer enn det samlede jordbruksarealet i Aust Agder fylke.

Trondheim kommune har ikke vært seg sitt ansvar bevisst. Jordloven sier at dyrka jord ikke må brukes  til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. At kommunen har fått lov til å skalte og valte med matproduksjonsarealene våre, må også Fylkesmannen i Sør Trøndelag og Miljøverndepartementet og Kommunaldepartementet ta ansvar for. De skulle ha stoppet kommunenes grenseløse ønske om å bygge ned matjord.

Trondheim kan imidlertid tid ikke skylde på andre. De har et beredskapsansvar og er underlagt et overordnet ansvar for å gi helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser for sine disposisjoner. Det har kommunen tatt lett på i forhold til forslag om omdisponering av dyrka mark.

Senterpartiets stortingsgruppe har lagt fram forslag for Stortinget om å sette ned en totalberedskapskommisjon. Vi mener det er behov for en bred gjennomgang av  den nasjonale og den lokale beredskapen. Hvordan kan samfunnets totale ressurser brukes best mulig for å gi økt trygghet i ulike krisesituasjoner? En mer utrygg verden betyr at dette blir stadig viktigere. Dette handler om mer enn forsvar, politi, flom- og skredsikring og helseberedskap, det handler også om hvordan vi skal sikre matproduksjonen vår for framtidige behov.

I dag har vi mat nok i Norge. Vi importerer mer enn halvparten av det vi spiser, men har arealer til å produsere det vi trenger av  kjøtt, melk og det meste av behovet for korn. Det er kornarealene det har gått mest ut over i Trondheim. For hver dekar som bygges ned, må vi øke importen. Vi er har råd til å betale for importert mat, men det går ut over de som hverken har mat nok eller penger nok til å kjøpe den fra andre land. 

Trondheimpolitikerne må begynne å tenke nytt. Det skal fortsatt bygges bolig, skoler og idrettsanlegg, men det må ikke gjøres på letteste måte ved å bygge ned matjord. Det er lov å tenke beredskap og å tenke langsiktig. Jeg håper det er noe også Senterpartiets politikerkolleger i Trondheim vil ta inn over seg.