Meny

Leders innlegg på Sps landsmøte i generaldebatten

Jan Ole Klemet Hermansen

I Senterpartiet er vi best på mye. Også innen samepolitikk ønsker vi å være best og bli enda bedre. Samene er et stolt folk. Og vi må være stolte av det samiske og tydelige på at Norge er tuftet på to folk, samene og nordmenn.

Vi må ta vare på den unike kulturarven som vi har, ikke bare i samiske strøk, men også innover fjord og fjell ellers i landet der mennesker har bodd i generasjoner. Vi må være stolt av det mangfoldet vi eier sammen.

Startskuddet har gått for en ny generell læreplan som skal ferdigstilles og tas i bruk allerede i 2017/18. Vi har allerede satt i gang satsinger som “lærerløftet”, “språkløyper” (2016-2019), “tett på realfag” (2015-2019), der vi mener at det samiske perspektivet er manglende.

For å unngå at den samiske skolen igjen blir forbikjørt, vil Senterpartiet jobbe for at den samiske skolen er med fra start. Senterpartiet vil jobbe for at læreplaner, kartlegginger, nasjonale prøver osv skal tilrettelegges i og på samisk etter de krav som fastsettes av div. lover og regler innen det norske skolesystemet. Dette er vi forpliktet til.

Tilrettelegging og gjennomføring av nasjonale prøver, kartlegginger, eksamener i den samiske skolen skal prioriteres og gis samme rammevilkår og ressurs som den norske.

Arbeidet som utdanningsdirektoratet har gjort siden Kunnskapsløftet 2006 er noe av det beste den norske skolen har gjort noen sinne. Men man har ikke vært flink nok til å gi den samiske skolen tilrettelegging og like muligheter for utvikling jfr.  St.meld 28.

Senterpartiet vil gjøre noe med dette og ta vare på den samiske skolen og nå har vi virkelig mulighet til det.

Senterpartiet skal sikre de samiske barna en god skolegang forankret i lokalmiljøet der samisk kultur og nærings og samfunnsliv har sine røtter.

Vi skal være med å påvirke våre barns fremtid.

I dag er de samiske barns språk- og opplæringsrettigheter tilfeldige i og med at deres undervisning i all hovedsak finansieres på kommunalt nivå.

I vårt landstrakte land er fjernundervisning helt nødvendig for å sikre alle elever samiskopplæring. Vi har flere skoler som i dag har solid erfaring og kompetanse med fjernundervisning med gode hospiteringstilbud, men de er dessverre stadig nedleggelsestruet pga kommuneøkonomi og politiske prioriteringer.

Senterpartiets samepolitiske landsmøte mener det er viktig å styrke og videreutvikle kompetansen som er bygd opp ved sameskoler. Da tenker man særlig skoler som tilbyr fjernundervisning i samisk som f.eks sameskolene i Hattfjelldal, Målselv og Sirbma/ Utsjok og Karasjok og Kautokeino. Vi vil arbeide for å sikre videre drift ved disse skolene, og ser at en statlig fast finansiering må på plass.

Om samiske barns opplæringsrettigheter vises det til en rekke internasjonale forpliktelser som staten må oppfylle: Her nevnes FNs erklæring om urfolks rettigheter, Den europeiske pakten om minoritetsspråk, ILO konvensjon og i forslaget til ny nordisk samekonvensjon. FN spesialrapportør Victoria Tauli Corpuz har og anmodet statene Norge og Finland om å bidra til fast etablering av fellesskolen Sirbma/Utsjok

Samiske kommuner har via sin grunnbemanning og sitt fagpersonell en viktig rolle i oppbyggingen av nasjonale funksjoner for samiske pasienter: Kommunene bidrar med sin fagkompetanse. Det må tilkjennegis at dette bidraget må være et nasjonalt ansvar og ikke et kommunalt. Det er et krav at Sykehus må etablerer rutiner for å dokumentere behovet for tolketjenester i pasientenes journal, og sørge for tolk under hele oppholdet. Det må videre gis tilbakemelding til fastlege i epikrisen om at tolk er brukt.

Senterpartiets samepolitiske landsmøte mener det er viktig å sikre kvaliteten i det tilbudet samiske pasienter får, derfor må det bli nasjonal standard på at språk- og kulturbehov registreres av helsepersonell.

Disse nevnte sakene er en selvfølge for norskspråklig. Sps samepolitiske råd vil at det blir en selvfølge også for det samiske folket. Sps samepolitiske råd er trygg på at Senterpartiet også skal være best på samepolitikk og for å få dette til, må vi stå på sammen og være nær folk i et land der alle er likeverdige.