Meny

Samepolitisk landsmøte 2019

Samepolitisk landsmøte 2019 ble avholdt på Thon Hotell i Tromsø 16.03.19

Fremmøtte: Ole K Josefsen, Kurt Wikan, Jon Nikolaisen, Ludvig Rognli, Jan Martin Rishaug, Nils Gaup, Olaf Skogmo, Cecilie Hansen, Jan Ole Klemet Hermansen, Arnhild Lindholm.

Valgkomite: Johan Daniel Hætta, Svein Pedersen (valgkrets 4).

Saksliste:

1/19     valg av møteleder og referent.

Vedtak: Jon Nikolaisen velges som møteleder, Cecilie Hansen velges som referent.

 

2/19     Valg av resolusjonskomite.

Vedtak: Kurt Wikan og Jan Ole Klemet Hermansen

 

3/19     Valg av to til å underskrive protokollen.

Vedtak: Ludvig Rognli og Jan Ole Klemet Hermansen.

 

4/19     Opprop og velkommen ved leder i Samepolitisk råd Jan Ole Klemet Hermansen.

-       Viktig å få aktivitet i alle samepolitiske valgkretser.

-       Samepolitikk er viktig å sette på dagsorden.

-       Sentralisering og effektivisering skjer hver dag også i de samiske kommuner.

-       Dette truer de samiske kommuner både i forhold til språk, kultur, utdanning, næringsutvikling og tjenestetilbud til den samiske befolkning.

-       Vi må ha fokus på alle de samiske kulturer og jobbe for fellesskap, respekt, aksept og se alle forskjeller som en berikelse og styrke.

 

5/19     Senterpartiets samepolitiske organisering.

-       Samepolitisk råd har ikke egne vedtekter som står i SP hovedvedtekter. Svein Pedersen har de Samepolitiske vedtekter i papir form og disse vedtekter skal være godkjent av SP hovedorganisasjon.

Vedtak A: Samepolitisk råd tar kontakt med SP hovedorganisasjon og ber om at de Samepolitiske vedtekter legges inn på SP sine nettsider under Samepolitisk råd slik at disse er tilgjengelige digitalt.

Vedtak B: I henhold til SP Samepolitiske vedtekter står det i § 4 følgende: «Samepolitiske sekretariat skal bygges opp slik at det kan iverksette de vedtak som styret i Samepolitisk råd fatter. Styret fastsetter sekretariatets arbeidsordning. Det skal føre register over samepolitisk tillitsvalgte/SP medlemmer, kontaktpersoner og føre regnskap. Sekretariatet ledes av landssekretær som har innstillingsrett overfor styret og arbeidsutvalget».

Leder i Samepolitisk råd fortsetter dialogen med generalsekretær i SP og Sametingsgruppa for å finne finansiell, organisatorisk og praktisk løsning med en sekretær/administrativ ressurser slik at Senterpartiets Samepolitisk råd kan utøve sitt virke i hele landet.

I § 5 E står det videre følgende: «Moderorganisasjonen (SP HO) har sammen med SP samepolitiske råd det økonomiske og administrative ansvaret for det samepolitiske arbeidet. Valgkamptilskuddet som Sametinget betaler til listene før valg skal gå til samepolitisk råd».

Vedtak C: Senterpartiets samepolitiske organisering med vedtekter vedtatt på Senterpartiets samepolitiske landsmøte 10.-11. mars 2001 tas opp til eventuell revidering til neste samepolitiske landsmøte. De gjeldene vedtekter sendes ut til alle kretsledere slik at innspill og forslag kan sendes til Samepolitisk råd.

 

 

6/19     Hvordan organisere samarbeidet mellom sametingsgruppen og samepolitisk råd.

Parlamentarisk leder på Sametinget Cecilie Hansen gikk igjennom Sametingsgruppa årsmelding.

Leder i Samepolitisk råd Jan Ole Klemet Hermansen gikk igjennom rådets årsmelding.

Følgende kommentarer kom inn fra deltakerne til meldingene:

-       Årsmøtet påpeker at den burde vært sendt ut i forkant til alle deltakerne.

-       Bør ha større fokus på det sjøsamiske og fiskeripolitikk.

-       Oversikt over oppmøte av representantene.

-       Nå ut til alle senterpartimedlemmer i kretsene, involvering og aktivisering.

-       Mer fokus på samisk språkutvikling i kommunene. Hva bør vi gjøre for å for eksempel få samiske lærere på plass i skoler og barnehager – støtteordninger, holdninger, stolthet.

-       Vi bør løfte opp SRU2 til politisk debatt og legge trykk på saken.

-       Gruvesaken Nussir – her kan SP delta i debatter.

-       Til vi får en sekretær på plass må det utarbeides rutiner for å ut informasjon til Samepolitisk råd, valgkretser og medlemmer.

-       Samepolitisk råd skal sende ut link til Samediggi.no sine nettsider slik at man kan få aktivisert medlemmer og kretser. Det bør også informeres om at møteplan og saker med protokoller ligger ute på Sametingets sider.

-       Medlemmer oppfordres også til å ta direkte kontakt med sametingsrepresentanter og rådets medlemmer.

 

7/19     Resolusjoner fra landsmøtet:

A         Nussir saken

B         Hjertespråket

C         MC opplæring sentraliseres – dette aksepterer ikke SP (motorsykkel i næring og for trivsel)

D         Desentraliserte utdanninger som fremmer samisk språk og kultur er viktig. Helse- og politiutdanning ved Samisk høyskole i Kautokeino.

 

8/19     Utsendinger til Senterpartiets landsmøte på Hamar 22.-24. Mars 2019.

            Elisabeth Erke – valgt fra Sametingsgruppa

            Hans Ole Eira – valgt fra Sametingsgruppa

            Anne Toril Eriksen Balto – valgt av Finnmark Senterparti

            Nancy Porsanger – reiser som leder av Finnmark Senterparti

            Jan Martin Rishaug – valgt av Finnmark Senterparti

            Reidun Mortensen – reiser som ordfører

            Hugo Salamonsen – valgt av Finnmark Senterparti

            Svanhild Kristiansen – valgt av Finnmark Senterparti

            Fabrice Caline – valgt av Finnmark Senterparti

            Kurt Wikan – deltar som gruppeleder Finnmark Fylkesting

            Forslag til utsendinger fra Samepolitisk landsmøte:

·      Jon Nikolaisen/Odd Iver Sara/ Ludvig Rognli

 

Sak 8 utsettes til søndag.

Behandling av sak 8/19 fortsatte søndag 17/3 kl 11.10. Landsmøtet påpeker at man bør legge Samepolitisk landsmøte tidligere slik at man har mer tid på å få oppnevnt utsendinger.

Vedtak: Jon Nikolaisen, Odd Iver Sara og Ludvig Rognli velges som delegater. Jon Nikolaisen leder delegasjonen og er stedsfortreder for leder i Samepolitisk råd.

  

Sak 9/19         Senterpartiets samepolitiske råd for perioden 2019-2021

Valgkomiteen har bestått av: Svein P. Pedersen, Kirsti Marit Steinlien og Johan Daniel Hætta. Hætta har vært leder av komiteen.

Landsmøtets deltakere gir valgkomiteens medlemmer stemmerett i landsmøtet. Enstemmig vedtatt.

Leder: Jan Ole Klemet Hermansen (Valgkrets 2) – Valgt ved akklamasjon

            Nestleder: Nancy Porsanger Anti (Valgkrets 1) – Valgt ved akklamasjon

            Studieleder: Arnhild Lindholm (Valgkrets 4) - Valgt ved akklamasjon

            Medlem: Lars Toven (Valgkrets 6) - Valgt ved akklamasjon

            Medlem: Jan Martin Rishaug (ny) (Valgkrets 3) - Valgt ved akklamasjon

            Medlem: Gøril Severinsen (Valgkrets 3) - Valgt ved akklamasjon

            Medlem: Ann Guro Hansen (Valgkrets 5) - Valgt ved akklamasjon

 

            Varamedlemmer:

1.     Svein Leiros (Valgkrets 4)

2.     Jon Nikolaisen (Valgkrets 2)

3.     Olaf Skogmo (Valgkrets 3)

4.     Hans Ole Eira (Valgkrets 2)

5.     Kari Bianca Klemetsen (Valgkrets 2)

6.     Heidi Holmgren (Valgkrets 3)

7.     Kurt Wikan (Valgkrets 1)

Varalisten ble tatt opp i sin helhet og alle ble valgt ved akklamasjon.

           

Sak 10/19       Ny valgkomite

Vedtak: Sittende valgkomite foreslås gjenvalgt. Svein P. Pedersen, Kirsti Marit Steinlien og Johan Daniel Hætta valgt ved akklamasjon. Hætta velges som leder.

 

 

Sak 11/19       Viser til sak 6/19

 

Sak 12/19       Økonomiske ramme og budsjett for Senterpartiets samepolitiske virksomhet i 2019.

Vedtak:          Det fremlagte budsjett godkjennes, men det påpekes at ressurser og aktivitet vil preges av den svært svake økonomien.

-       Sekretærutgifter på kroner 10.000,- endres til en serviceavgift på lik linje med det fylkeslagene til Senterpartiet budsjetterer med.

-       Det påpekes at landsmøtet ikke har fått fremlagt noe regnskap, revisjon eller har hatt tilgang til kontooversikter for Samepolitisk råd.

-       Samepolitisk landsmøte gir Samepolitisk råd fullmakt til å godkjenne regnskap når dette er revidert og godkjent av revisor.

-       Samepolitisk råd bes jobbe videre med de økonomiske rammer.

 

 

Sak 14/19       Resolusjoner fra Samepolitisk landsmøte 2019.

 

A         Nussir saken

Landsmøteuttalelse fra Senterpartiets samepolitiske råd. Stopp Nussir gruva!


Senterpartiets samepolitiske landsmøte frykter konsekvensene ved en Nussir utbygging,
Næringsdepartementet har gitt utslippstillatelse til Nussir ASA for å sette i gang kobbergruve i Kvalsund.
Dette er etter Senterpartiets samepolitiske landsmøte et kraftig angrep fra regjeringa mot naturen, miljøbevegelsen, reindrifta, fiskerinæringa og Sametinget. Senterpartiet tar sterk avstand fra dumping av gruveslam i Repparfjorden. Dette vil få store konsekvenser for naturen og miljøet i Repparfjorden. Fjorden er også en nasjonal laksefjord, konsesjonen kan gi store konsekvenser for villaksstammen i området. Regjeringen velger å overkjøre de utsatte og pressede sjøsamiske og reindriftsfamilie områder samt fiskeriinteresser i området. Norge og Finnmark kan med dette tape renommé som en naturlig ren og frisk region om dette blir en realitet. Departementet har heller ikke vurdert konsekvensene av tidligere og planlagte inngrep for reindriften i området. Senterpartiets samepolitiske landsmøte påpeker at næringsutvikling skal ha et evighetsperspektiv hvor de fornybare næringer prioriteres fremfor de ikke-fornybare.

Vedtak: Godkjennes, Rådet gis fullmakt til språkvask.

 

B         Hjertespråket

Hjertespråket må høres og brukes
Å sikre og utvikle de samiske språkenes fremtid er en hovedoppgave for Senterpartiets samepolitiske råd.
Senterpartiet vil legge vekt på at NOU 2016:18 Váibmogiella/Hjertespråket, følges opp i fylker og kommuner, nær den samiske befolkningen.
NOU 2016:18 vektlegger barn og unges rettigheter og muligheter til å lære samisk, og dette krever betydelige ressurser og tilrettelegging slik at språklovens regler følges og fungerer. Dette må ivaretas gjennom økte økonomiske rammer til kommuner og fylker.
Språk styrker identitet og utvikler kulturer og Senterpartiets samepolitiske landsmøte mener at det å få lese, høre og se på sitt eget språk i sitt eget lokalsamfunn er grunnleggende for å få en positiv og god språkutvikling.
Vi må vise respekt og aksept for andres holdninger, verdier, språk og kultur og se dette som en berikelse og ikke ett problem.
Senterpartiet vil legge til rette for at også voksne samer får muligheten til muntlig og skriftlig samiskopplæring, gjennom og fortsatt støtte språksentre, etablere flere språksentre samt arenaer der man praktiserer samisk.

Vedtak: Vedtatt

 

C         Førerprøve der du bor

Førerprøve der du bor.


Senterpartiets samepolitiske råd vil at førerprøven (teoridelen) skal kunne gjennomføres på ditt nærmeste politi-/lensmannskontor eller kommunens servicekontor.
Vi bor i et langstrakt land med store avstander. For å ta et eksempel, må ungdommer fra Kautokeino og Karasjok ta minst en dag fri fra skole og arbeid for å reise til Alta eller Lakselv for å ta teoritesten med en datamaskin. Det samme gjelder innbyggere fra andre kommuner i landet. Denne datamaskinen, der teoriprøven gjøres, kan like greit plasserer ved et lokalt politi-/lensmannskontor eller kommunalt servicekontor.
Dagens ordning med oppmøte på en trafikkstasjon for å ta teoriprøven, skaper vanskeligheter for ungdom under utdanning som må ta hensyn til tap av viktig undervisningstid. Som oftest må en av foreldrene i tillegg ta fri fra jobb for å følge førerkortkandidaten til trafikkstasjonen.
Senterpartiets samepolitiske råd ber om at Statens Vegvesen gjør det mulig å ta teoriprøven for førerkort på nærmeste politi-/lensmannskontor eller kommunens servicekontor. Den 4. Mars ble trafikkskolene i Øst-Finnmark orientert om at førerkort oppkjøring for motorsykkel bare kan tas i Alta. Dette betyr at en førerkortkandidat på MC fra Kirkenes må reise til Alta 500 km for og ta oppkjøring. Denne sentralisering av førerkortoppkjøring kan ikke Senterpartiet godta.

Vedtak: Vedtatt

  

D         Desentralisert Politiutdanning:

Senterpartiets Samepolitiske råd, støtter forslaget fra politimester Ellen Katrine Hætta om desentralisert politiutdanning.

Finnmark har hatt stor utfordring med å rekruttere og beholde politifolk i stillingene, noe som har skapt unødvendig og uheldige utfordringer til politiet, særlig i de små distriktskommuner.

Senterpartiet mener at forslaget fra politimesteren vil kunne bidra til å bedre situasjonen for rekruttering av politifolk til distriktene.   Ved å få en politihøyskole utdanning ved Samisk høyskole i Kautokeino, hvor studentene foruten politifaglig opplæring også får kunnskap i samisk kultur og språk, vil studentene også få erfaring å bo i en samisk distriktskommune.

Vi i Finnmark har behov for politikompetanse med samisk språk og kulturkompetanse, hvor en del av utdanningen bør også innebære å få kjennskap til reindrifta slik at vi får en god rekruttering til reinpolitiet.

Vedtak: Vedtatt