Meny

Program for Guovddášbellodat / Senterpartiet 2021-2025

GAL_19404_210997_3258560_1

 

Samer som folk er like mangfoldige og unik som ethvert annet menneske, og i vårt samepolitiske arbeid er det en selvfølge å ivareta alle samer i hele Sápmi. Bakgrunn, bosted, yrke, språk, kjønnsidentitet eller levesett skal ikke bety noe i forhold til det å kunne ivareta og stå i sin samiske tilhørighet.  Det er opp til hver enkelt å definere sin egen identitet.   

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil legge til rette for en samfunnsutvikling der samene på egne premisser utvikler språk, kultur og samfunns- og næringsliv. Vi vil styrke bosettinga i små lokalsamfunn og legge til rette for infrastruktur og kommunikasjon, bærekraft og levekår.
 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil:

 • Sikre et fortsatt godt samhold og samarbeid mellom samer på tvers av landegrensene. Samene er ett folk som bor og lever i fire ulike land, med en felles kultur, språk og tilhørighet.

 • Ta vare på natur og miljø ved fornuftig bruk av naturen og en ansvarlig forvaltning av våre naturressurser. Naturen skal overlates til våre barn i bedre stand enn den var når vi startet.

 • Ta vare på og synliggjøre vår historie og rike kulturarv ved å jobbe for mere ressurser til våre kulturinstitusjoner og museer. 

 • Styrke og videreutvikle Sametingets virksomhet og omdømme som folkevalgte organ med både lokalt, nasjonalt og internasjonalt urfolksfokus

 • Sannhets- og forsoningskommisjonen skal snart avgi sin rapport. Kommisjonens funn vil Guovddášbellodat/Senterpartiet ta på alvor. Det må prioriteres høyt å iverksette tiltak som kan gjøre opp for noe av den uretten som ble begått. 

 

Samiske møteplasser nær folk 


For å leve i og ta vare på vår kultur, vårt språk og våre tradisjoner, trenger vi flere møteplasser. 

Språkutvikling, språkopplæring, overføring av tradisjonskunnskap, identitetsbygging og felleskap krever at folk møtes, på tvers av bakgrunn, alder og interesser.


 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil:

 • Skape flere nøytrale samiske møteplasser og kulturarenaer nær folk i hele landet, der samer kan dyrke felleskap, identitet, språk og tradisjoner. 

 • Styrke samiske kulturnæringer.  

 • At det samiske skal bli mere synlig i bybildet og i det offentlige rom. 

 • Etablere flere språksentre 

 • Etablere duodjevisttit/duodjisentre rundt om i Sápmi 

 • Styrke felles tilhørighet. Selv om man ikke behersker språket eller ikke lever innenfor primærnæringene skal ikke samer måtte oppleve å «dokumentere at de er samisk nok». 

 • Støtte kampanjer som forebygger mobbing og hatretorikk 

 

Språkopplæring 


«Med språk er du hjemme overalt» sa forfatteren Edmund De Waal. Guovddášbellodat/Senterpartiet mener det må gjøres en stor satsing på språkopplæring og oppfølging av NOU 2016:18 Hjertespråket-Váibmogiella/Vaajmoegïele/Vájmo giella, for å nå målene om funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk. 

Samiske språk er truede, og det trengs flere språkbrukere for å bevare språkene. Barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk, derfor må styrking av samiske språk i barnehager og skoler være de viktigste tiltakene.


 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil:

 • Sikre god samiskundervisning for alle elever som har krav på det. Undervisningen må tilrettelegges på barnas nivå 

 • Sikre et samisk barnehagetilbud til alle som ønsker det 

 • Styrke læremiddelproduksjonen, spesielt i forhold til digitale undervisningsressurser.  

 • Styrke tiltak som øker rekrutteringen av samiske lærere og barnehagepersonell 

 • At alle rektorer skal gjennomføre kurs om urfolk og samisk språk og historie, slik at de er bedre rustet for å legge til rette for samiskopplæring 

 • At tema om samisk språk og kultur må inngå i alle barnehagers årsplaner og få en større plass i skolenes læreplaner 

 • Øke antall undervisningstimer i samisk fra 2 til 3 timer i uka  

 • Etablere nettverk og møteplasser for foreldre og gi tilbud om språkopplæring for alle 

 • Utvikle nye og bedre språkfinansieringsordninger for kommunene 

 • Samle lokale lærekrefter rundt byene i språksentre, og utvikle bedre ordninger for å disponere dem der det er utfordrende å finne samisklærere. 

 • Styrke og videreutvikle undervisningstilbud med språkbadsamlinger 

 • Utvikle Hábmir/Hamarøy skole som profilskole for lulesamisk språk 

 • Sikre sameskolene i Målselv, Snåsa og Hattfjelldal 

 • Arbeide for mere samisk litteratur, både digitalt og bøker, både skjønn- og faglitteratur 

 • Ha bedre tilbud om samisk i videregående og høgskoler, og flere desentraliserte studier. 

 • Videreutvikle Sami Allaskuvla med flere studietilbud

   

Likeverdige helse- og omsorgstjenester  


Guovddášbellodat/Senterpartiet vil arbeide for likeverdige helse- og omsorgstjenester for den samiske befolkningen. 

Økt kunnskap om samisk språk og kultur må gis til helsepersonell, og flere må få tilbud om språkopplæring i samisk. Det skal være forsvarlig tolketjeneste i møte med lege og sykehus. 

Eldre må møtes med mere samisktalende personell og aktiviteter de kjenner seg igjen i. På institusjoner skal det serveres lokal mat, og en verdig eldreomsorg må bygge på ivaretakelse av den enkeltes identitet og historie.


 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil:

 • Ha mere forskning på og utvikling av hjelpetjenester for barn og unge som er tilpasset samiske miljø 

 • Øke kapasiteten på SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helse og rus) 

 • At lavterskel hjelpetelefoner som for eksempel demenslinja, krefttelefonen, hjelpelinjer for psykisk helse, spiseforstyrrelser, selvmordstanker og rus må ha ett samiskspråklig alternativ 

 • Videreutvikle Sámi Klinihkka til flere fagfelt, og sørge for desentraliserte tilbud 

 • Styrke eldreomsorgen med aktiviteter og mat brukerne kjenner seg igjen i 

 • Ha bedre koordinering av tilbudet til demente og deres pårørende, og demensvennlige samfunn  

 • “Inn på tunet” og “Ut på vidda” er gode eksempler på meningsfylte aktiviteter. Senterpartiet vil lansere “Inn på kjøkkenet” som et tillegg for samme brukergruppe hvor sansene vekker minner tilbake gjennom grytene basert på lokal, kortreist mat. 

 • Sikre at samiske barns rettigheter ivaretas i barnevernet 

 • Sikre forsvarlige tolketjenester i møte med helse- og omsorgstjenesten 

 • Styrke og videreutvikle det etablerte sør-samiske helsenettverket til å gjelde i hele Sápmi, eller opprette flere divisjoner
   


Barn og unge


Barna er vår fremtid og vi legge til rette for meningsfylte og spennende liv, med tilbud og muligheter som styrker og fremmer egen identitet. 

Vi vil ha sterkt fokus på en trygg oppvekst, og satse på tiltak som styrker familiene. Familieverntiltak vil forebygge rusmisbruk, vold i nære relasjoner, sykdom og selvmord. 

Det må etableres lavterskeltilbud der ungdom kan få hjelp, og det må satses på tverrfaglige team møter ungdom på deres arenaer. Tiltak for forebygging og behandling av psykiske problemer og rusmisbruk må i større grad tilpasses samisk ungdom og deres levesett. 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil:

 • Skape åpenhet om psykisk helse og ha lavterskeltilbud og tilgjengelige ressurser med samisk kulturkompetanse. 

 • Støtte ungdomsklubber og tilbud med arena for samisk uttrykk, inntrykk og utvikling. 

 • Utvikle flere digitale verktøy tilpasset samiske barn og unge 

 • Sørge for fiber og høyhastighetsnett til hele Sápmi. 

 • Satse på fritidstilbud i lokale nærmiljø, som motocross- og idrettsfasiliteter, skytebaner og dataspill/e-sport. 

 

Primærnæringsfamilien


Guovddášbellodat/Senterpartiet vil styrke primærnæringsfamilien og grunnlaget for sikker og god drift for de som jobber i næringene. Primærnæringene står for trygg og god matproduksjon, arbeidsplasser og sysselsetting, bosetting, språk og kulturformidling.  

Velferdsordninger innen primærnæringene må utvikles for å sikre rekruttering, trygt arbeidsmiljø og inkludering. Primærnæringsfamilien skal styrkes med økt forutsigbarhet og lønnsomhet. Árbediehtu/tradisjonkunnskapsprosjekter er viktige for å ivareta kunnskap, språk og tradisjoner. Skolene bør utvikle valgfag for opplæring i primærnæringer. 

Kystfisket og tilgang på råstoff er viktig i sjøsamiske områder. Kvotesystem og inntjening må i større grad gi fordel for de som bor i disse områdene, og det må legges til rette for mottak og videreforedling, og klart slå ring om folkets rett til fiske.   

Utviklingen innen jordbruket i Sápmi er bekymringsfullt, og vi slår ring rundt samvirkeprinsippet som styrker levering, mottak og prisutjevning for jordbruk i hele landet.  

Primærnæringene er sentrale som bærere av samisk kultur, tradisjoner og språk. Spesielt i det sør-samiske området er reindrift fundamentet for sørsamisk språk og kultur.  

Primærnæringene har potensiale og vilje for nyskapning og fremtidsrettet utvikling, og gode støtteordninger for dette vil gi gode rammer for videre drift. 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil gå imot utbygging av vindkraft, gruveindustri, oppdrett og annen industri som fortrenger primærnæringene. 

 • Rovviltpolitikken må endres i tråd med internasjonale forpliktelser 

 • Rovviltbestandene må reduseres i tråd med bestandsmålene. 

 • Det må iverksettes raskere skadefelling når tap oppstår 

 • Det må åpnes for uttak av ørn som skadeforebyggende tiltak i kalvingsområder 

 • Ulvesonen skal ikke utvides slik at den grenser til beiteområdene til sør-samisk reindrift


Guovddášbellodat/Senterpartiet vil:
 

Reindrift

 • Følge opp Sametingets reindriftslovutvalg med arbeid for lovendringer i forhold til utvalgets sluttrapport 

 • Sikre at reinbeitedistriktene har tilstrekkelige ressurser til å ivareta næringens interesser aktivt i planprosesser 

 • Sikre fremtida for samisk reindrift i Trollheimen 

 • Tilrettelegge for at reineier enklere kan nyttiggjøre seg av egne råvarer og biprodukter til økt verdiskapning 

 • Sørge for oppdatert digitalt reinmerkeregister og reversere krav om obligatorisk individmerking 

 • Opprette ordning for næringspermisjon fra skole for å delta i sesongarbeid. 

 • At eldres kompetanse må ivaretas og tillegges mere vekt 

 • Stille krav om at politiet og SNO må få en kompetanseheving på reindrift 

 • Sikre kvinner og ungdom deltakelse og ett eget næringsgrunnlag 

 • Støtte tiltak som viderefører Verdde-kulturen, samhold mellom reindriftssamer og fastboende 

 • Arbeide for bedre beredskap for klimaskapte beitekriser

 

Jordbruk

 • Ivareta innmark og utmark som matjord og beiteland 

 • Sikre fremtidig samisk jordbruk ved tilskudd til nybygg og fornying av eksisterende produksjonsbygg og driftsmidler 

 • Bedre tilpassede støtteordninger for jordbruk i samiske områder -også i et kulturelt perspektiv. 

 • Støtte kombinasjonsbruk der landbruk drives i kombinasjon med for eksempel fiske, reiseliv eller duodji. 

 • Øke egeninnsatsgrense under bygging av fjøs fra 3 til 5 år hos Innovasjon Norge 

 • 1 år frikjøp/tilskudd for partner ved nyetablering for å styrke familielandbruket i oppstartsfasen. 

 • Gi støtte til nydyrking nær bruket for å slippe lange transport veier. . 

 • Slakterier og meieri må være lokalisert slik at dyrevelferd og regelverk ivaretas. 

 • Investeringsmidler til forskning og utvikling for bedre utnyttelse av avfall og husdyrgjødsel for gårdsbruk. 

 

Fiskeri og den sjøsamiske kulturen

 • Sikre og synliggjøre den sjøsamiske kulturen 

 • Bygge opp samisk reiseliv, sjøsamiske mattradisjoner og opplevelser i kombinasjon med fiske 

 • Sikre en fortsatt variert flåtestruktur 

 • Opprettholde og styrke fjord- og kystfiskeflåten som en viktig forutsetning for bosetting i sjøsamiske områder 

 • Støtte lokale mottak og sikre mere fisk på land, føringstilskuddet er viktig. 

 • Videreutvikle og prioritere kystflåten og ha begrensninger i fisket for større båter innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjen. 

 • Gi fritt fiske for båter under 11 meter 

 • Utrede urfolksrett til fangst av hval, kobbe og sel 

 

Utmarkshøsting/Meahcásteapmi og den elvesamiske kulturen

 • Arbeide for økt anerkjennelse av samisk utmarksbruk og ivaretakelse av dette i lovverk 

 • Videreføre og bevare språk- og kulturkunnskapsbasert utmarksbruk, høsting og levesett 

 • Ivareta samiske jakt- og fisketradisjoner 

 • Utvikle innlandsfiske som næring 

 • Støtte utvikling av næring basert på lokale naturprodukter 

 • Sikre ivaretakelse og utvikling av den elvesamiske kulturen 

 • Sikre lokalbefolkningen i sjøsamiske områder og elvedalenes befolkning førsteprioritet til laksefiske.

 

Natur og miljø 


Guovddášbellodat/Senterpartiet er opptatt av å bevare naturen til kommende generasjoner. Det må satses på sirkulærøkonomi og bærekraftig bruk om vi skal klare dette. 

Fornuftig bruk av naturen er det beste vern. Det er viktig at eventuelle vernebestemmelser ikke gjøres uten å være forankret på lokalkunnskap og på en måte som ivaretar samisk tradisjonell bruk. 

I energi- og bergverksektoren pågår det nå det Guovddášbellodat/Senterpartiet kaller en “grønnsminking”.  Viktige naturområder bygges ned for å produsere enda mere energi og mineraler. Nussir er ett eksempel, der man tillater gruvedrift og dumping av avfall i matfatet vårt, fjorden, og kaller det for grønn utvikling. Det samme gjelder utbygging av vindkraft
 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil:

 • Ikke støtte utbygging av vindkraft hverken på land eller i kystnære områder der samiske næringer driver 

 • Ikke støtte oljeutvinning i viktige gyteområder for skrei og torsk 

 • Ikke støtte gruveindustrien i områder der det skaper store ulemper for samiske næringer 

 • At samenes erfaringsbaserte tradisjonskunnskap i mye større grad vektlegges innen naturforvaltning 

 • Ha mere forskning på oppdrettsnæringens konsekvenser for sjøsamiske områder 

 • Sikre at samiske jakt- og fisketradisjoner ikke hindres av vernebestemmelser, der utøvelsen ikke er i konflikt med verneformålet 


 

Politi og domstol 


Guovddášbellodat/Senterpartiet vil sikre at den samiske dimensjonen ivaretas i politi og domstolene. Samisk rettsforståelse og rettskilder må anerkjennes. Kompetansen på samiske forhold må styrkes i påtale og alle domstoler, og samisk må videreutvikles som rettsspråk.

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil:

 • Gjenopprette Sis-Finnmarku diggegoddi /Indre Finnmark tingrett og arbeide for endringer i vernetingsreglene slik at alle samer skal ha en mulighet for å få sin sak ført for en domstol med kompetanse på samisk språk og rettsoppfatning 

 • Arbeide for rekruttering av unge samer til politi og domstol 

 • Stille krav om en kompetansehevning om samiske forhold i politiet, og spesielt reinpolitiet og politi som arbeider tett på samiske næringer og i grenseområdene.  

 • Sikre ivaretakelse av samiske rettigheter i forhold til påtalemyndighetene 

 • Ha lokalt tilstedeværende politi med lokalkunnskap for å styrke det forebyggende arbeidet. 

 • At alle domstoler skal ha kunnskap om same- og urfolksrett, og kjennskap til samiske forhold.  

 • Stille krav om tekniske løsninger i alle rettsalen som tilrettelegger for simultantolking  


 

Bevaring og formidling at den samiske kulturarven 


Samiske museer trenger nå ett løft. Det må jobbes for økte bevilgninger og en styrking av formidlingsdelen av samisk kulturarv. 

Museene er ikke rustet med magasin og lokaliteter for tilbakeføringen av samiske gjenstander i Bååstede-satsingen.  

Fartøy- og bygningsvern betyr ivaretakelse av tradisjonsbærende håndverk, som forteller om det levde liv og behøver økt oppmerksomhet og aktivitet. Fartøyvern og samiske båtbyggertradisjoner er viktige, og Joddu-satsingen for elvesamisk kultur må nå realiseres. 

Gammekulturen er en truet tradisjon som må bevares, og har historisk sett vært utbredt i hele Sápmi Samisk tradisjonell kunnskap er grunnlaget for vår kultur og denne kunnskapen må videreføres. 

Duodji er en sentral bærebjelke og må beskyttes og vitaliseres. Duodji er viktig for lokal identitet og for bevaring av språk. Ressurssentre for duodji må utvikles på samme måte som språksentre, og duodji skal utvikles både som kultur og næring 

De mindre samiske språkene og skolte-, ume- og pitesamisk kultur trenger særskilte tiltak for å vitaliseres og anerkjennes.


 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil: 

 • Styrke samiske museer og sikre økt finansiering 

 • Satse på museenes formidlingsoppgaver 

 • Støtte tiltak for de samiske språkene, også de små som skolte- ume- og pitesamisk 

 • Synliggjøre den sjøsamiske kulturen 

 • Støtte etablering av samiske fartøy- og bygningsvernsenter, der båtbyggerkunnskap og tradisjonshåndverk innen bygg blir ivaretatt 

 • Støtte etablering av Joddu-nasjonalt villakssenter, som en del av det nasjonale elvesamiske kultursenter i Tana 

 • Viderefører kunnskapen om vår gammekultur og byggeskikk 

 • Støtte etablering av dokumentasjonssenter for Máze-saken 

 • At flere samiske kulturminner registreres og vernes 

 • Bygge ut kapasiteten ved museer slik at Bååstede-satsing lykkes.

   

 

Samisk kunst og kulturformidling og samisk media 


Guovddášbellodat/Senterpartiet er stolte av våre kunstnere, både innen musikk, drama, joik, film, litteratur, duodji og kunst. Samiske kunstnere har de senere årene virkelig tatt steget opp i verdensklasse og høster stor anerkjennelse. Kunst og kultur er et folks identitet, gir positive opplevelser og berører mennesker på en helt spesiell måte. Også som politisk uttrykk har kunst og kultur vært viktig i vår historie. Vi ønsker gode kulturtilbud nær folk, og tilbud for alle.
 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil: 

 • Støtte og utvikle et levende kulturliv og brede kulturtilbud til barn og unge 

 • Sikre mangfoldet i samisk kulturliv, som tradisjonell joik og nyere uttrykksformer 

 • Gi mere støtte til samisk film- og medieproduksjon 

 • Støtte samiske nærradio 

 • Støtte samisk kirkeliv 

 • Støtte opp om samiske idrettslag 

 • Gi støtte til samiske kunstnere, både i form av nettverksbygging, kompetanseheving og kunststipend 

 • Støtte samisk reiseliv som bygger sine produkter på formidling av samisk kultur 

 • Viderefører ordningen med Samiske veivisere 

 • Støtte samisk barneteater og Åarjelsaemien teater 

 • Støtte institusjoner som Dáiddadallu og etablering av Samisk Kunstmuseum 

 • Synliggjøre viktigheten av institusjoner og festivaler som arena for samiske kunstnere. 

 • Arbeide for mere samisk innhold og samiskspråklige produksjoner i media 

 

Lokal forvaltning


Ønsket om mer lokal forvaltning av land og vann er sterkt, samtidig som det er et massivt press på arealer i samiske områder. Den tidligere utredningen fra Samerettsutvalget 2 tar opp behovet for endringer som sikrer bedre ivaretakelse av samiske interesser. Dette gjelder spesielt behovet for kartlegging av rettigheter og sikring av reell medbestemmelse i arealforvaltningen.  

Guovddášbellodat/Senterpartiet er for lokal forvaltning. Fremtidig arealforvaltning skal bygge på statens folkerettslige forpliktelser overfor samene, og denne må være ivaretatt ved endringer som for eksempel innføring av fjelloven, verneområder og lovverk for industrietablering. Statens anerkjente forpliktelser må ikke forvitre ved innføring av nye forvaltningsledd. I motsatt fall kan samiske rettigheter bli usynliggjort. 

I forhold til Finnmarksloven og kartlegging av rettigheter i nord står Guovddášbellodat/Senterpartiet fast på anerkjennelse av at samisk bruk også er rettighetsdannende. I prosessen med kommisjonens utredninger og videre domstols prosess må bevisbyrden snus der samiske rettigheter basert på alders tids bruk er sannsynliggjort.  

I forhold til Finnmarkseiendommenes forvaltning må det gis større lokal innflytelse, både i forhold til arealbruk, ressursforvaltning og ved utforming av løypenett for motorisert ferdsel. 

 

Det gode liv leves lokalt 

Lagasvuohta – Lahkavuohta- Lïhkesvoete- Nærhet