Meny
272017385_459051612608228_3678908626831621962_n

Det var behov for kutt i Viken!

Buskerud er i en krevende økonomisk situasjon. Vi vil derfor gjøre alt som står i vår makt for å påvirke regjeringen for å bedre rammene. Samtidig tegnes det et rosenrødt bilde av den økonomiske situasjonen som var i Viken fylkeskommune. Det er en historieskriving som står til stryk.

Akershus, Buskerud og Østfold ble tvangssammenslått av Høyre, FRP, Venstre og KRF. Regningen for sammenslåingen på 336 millioner, måtte fylkene betale nesten 90% av selv. I forbindelse med regionreformen ble det overført oppgaver til de nye fylkene. Disse var ikke i nærheten av å bli fullfinansiert av den borgerlige regjeringen. Dette har ikke høyre-partiene i Buskerud tatt ansvar eller selvkritikk for.

Regningen for delingen av Viken dekkes i sin helhet av AP-SP-regjeringen, og det ligger an til å bli minst 40 millioner billigere enn første antatt.

De borgerlige Viken-tilhengerne ivret også for å bygge nytt gigantisk fylkeshus i Sandvika. Kostnadsestimert i 2018 til 1 milliard. I dag ville prisen sikkert blitt godt over 2 milliarder.

Så til økonomien og behovene i Viken. For å håndtere den enorme elevtallsveksten i Akershus, så må det investeres milliarder i skolebygg i årene som kommer. Tilstanden ved flere av skolene i Østfold er så elendig at flere nå har bygg som er stengt av. Derfor ble det vedtatt en tiårig investeringsplan i Viken, der skolebygg i Akershus var førsteprioritet og bygg i Østfold nummer to. Skolene i Buskerud druknet i Viken. Midlene ble sentralisert.

Det enorme investeringsbehovet i Akershus og Østfold, ville blitt krevende å takle. Derfor hadde også Viken et stort omstillingsbehov. De siste årene ble det også brukt flere hundre millioner ekstra for å opprettholde kollektivtilbudet, særlig i Akershus og Østfold gjennom pandemien.

Viken hadde svært gode årsresultat i sin levetid, men ser man på detaljene, så ser man at det skyldtes i all hovedsak to faktorer. 1. Ekstraordinært høye skatteinntekter, som resten av kommunesektoren også har hatt de siste årene. 2. Aktiviteter som ble skjøvet på grunnet pandemien.


Det er derfor feil å gi oppløsningen av Viken skylda for de økonomiske utfordringene vi har nå i Buskerud. Og hvor hadde det blitt kutta når innsparingene måtte tas? Jo, der det bor færre folk. Kjøttvekta rår. Akershus er mest opptatt av Akershus.

Buskerud har et omstillingsbehov, det har alle fylker, i større og mindre grad. Når viktige grep om økonomien skal tas, er det viktig at tiltakene er riktige, både på kort og lang sikt. Vi er trygge på at denne prosessen tar inn over seg fylkets mulighet og utfordringer langt bedre sett fra fylkeshovedstaden i Drammen, enn om de skulle blitt gjort fra Galleriet i Oslo.

Buskerud fylkeskommune har et lovlig budsjett for 2024. Det skal ikke kuttes 250 millioner mer i 2024, slik det fremstilles i ulike medier. I hvilket tempo og hvordan den økonomiske omstillingen skal gjøres, skal fylkestinget ta stilling til i fylkestinget i juni. Vi har også en økonomi som preges av høy kostnadsvekst, som ikke er kompensert for. 

Vi er heller ikke imponert av den økonomiske styringen til de borgerlige partiene. De står på den ene siden og klager på regjeringen for dårlig økonomi, samtidig som de innfører et inntakssystem til videregående skole som fører til økte kostnader til skoleskyss og gjør elever til kasteballer på kryss og tvers av fylket.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Buskerud vil nå jobbe etter to spor. Vi vil jobbe hardt inn mot regjering og storting for å bedre rammene til Buskerud, og vi vil se på løsninger som skåner innbyggerne i Buskerud for de verste kuttene, enten det handler om bussruter, skoletilbud eller vedlikehold av fylkesveier. Vi oppfordrer førøvrig Høyre og FRP til også å snakke med sine folk på Stortinget. I begges partiers alternative statsbudsjetter for 2024, så kuttes det over 1 milliard til fylkene. Buskerud ville med andre ord hatt 60-80 millioner mindre hvis disse hadde styrt landet.

Mons-Ivar Mjelde

Gruppeleder Arbeiderpartiet

 

Magnus Weggesrud

Gruppeleder Senterpartiet