Meny
landbruk-ku-fjøs-familie-barn-

Matvareberedskap og jordbruksoppgjøret 2022

Om ikke folk har forstått at matvareberedskap er viktig tidligere, så siger denne erkjennelsen inn over stadig flere og flere. Derfor må regjeringa handle nå.

 I Hurdalsplattformen står det følgende: Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser og setje eit mål for sjølforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôråvarer på 50%.  

Dette betyr at jordbruksvarer, planteproduksjon; korn, frukt, bær, grønt, veksthus og husdyrproduksjon på norske jordbruksarealer må økes. Dagens kunstgjødselpriser er svært høye, og mathveteprisene er lavere enn på verdensmarkedet. Mange norske gårdbrukere er derfor i tvil om det er lønnsomt å så mathvete til våren, samt å overgjødsle for å få god avling med mathvetekvalitet. Matkornprisene må derfor økes med minst én krone per kilo.

Dette er et tydelig eksempel på hvilken situasjon vi står i og hva som er nødvendig for å fremme en utvikling i retning av å realisere jordbrukets samfunnsoppdrag; økt sjølforsyningsgrad, som er nøkkelen for å styrke matvareberedskapen.

Eventuelle nye handelsavtaler skal ikke svekke norsk matproduksjon, men heller gi rom for økt Norsk matproduksjon på norske ressurser. I samband med Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2022 2. desember 2021, la Sp, AP og SV frem forslag nummer 29 med følgende ordlyd:

Stortinget ber regjeringa legge frem en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel.

Dette er en oppfølging av en tilhørende formulering fra Hurdalsplattformen.

Ved det kommende lønnsoppgjøret med eksempelvis LO og NHO, legges det frem et felles tallmateriale fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) for kalenderåret 2022. Forhandlingsresultatet blir bestandig beregnet som lønnsvekst per time eller årsverk for inneværende kalenderår.

Det ligger an til at årets frontfagoppgjør mellom Fellesforbundet og Norsk Industri ikke blir noe samordna oppgjør, og dermed bare vil omfatte tradisjonelle lønnskrav.

Parallellen til Teknisk Beregningsutvalg er Budsjettnemda for Jordbruket. Buskerud Senterparti mener årets jordbruksforhandlinger må gjelde samme kalenderår som de ordinære lønnsoppgjøra. Altså: 2022. Kostnadsdekning og inntektsøkning må derfor utbetales til gårdbruker i kalenderåret 2022.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, lovde i valgkampen at inntekstjamstilling for jordbruket med andre grupper skulle skje i løpet av 4-6 år. På bakgrunn av dagens kritiske situasjon med stor økonomisk usikkerhet i næringa jf. Bondeopprøret, mener Buskerud Senterparti at ¼ av inntektsgapet per årsverk må dekkes ved årets jordbruksoppgjør.

I henhold til Driftsgranskningene for 2020, var familiens arbeidsfortjeneste på rasjonelt drevne gårdsbruk på om lag 250 000 kroner per årsverk, ved en kalkulasjonsrente på 2%. Når vi veit hva gjennomsnittlig inntekt per årsverk er for andre grupper (609 480 kroner. 2021.), skjønner vi hvilken enorm oppgave vi står overfor. Dette er imidlertid det helt avgjørende at partiet gjennomfører for å sikre tilliten til denne (arbeider- og bonde-)-regjeringa. I dagens ekstremt usikre beredskapsmessige situasjon er dette også noe som forbrukerne er enige i at regjeringa prioriterer.

 

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøte Buskerud Senterparti 19. februar 2022