Meny
015A8038 print

Kommunevalgprogram Kongsberg/Sandsvær Senterparti 2023-2027

| Vårt grunnsynTjenester nær folk og lokalt folkestyre | Beredskap | Kommunal virksomhet | Arbeidslivspolitikk | Miljø og utvikling | Samferdsel | Helse og omsorg | Kultur | Oppvekst | Næringsliv | Stedsutvikling Hvittingfoss | Stedsutvikling Efteløt | Stedsutvikling Jondalen | Veien videre for Kongsberg |

Kommunevalgprogram Valgbrosjyre 

Valgliste 

Vårt grunnsyn

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.

 • Kongsberg/Sandsvær Senterparti vil føre en politikk basert på Senterpartiets grunnsyn, til beste for hele Kongsbergs befolkning.
  Dette innebærer at beslutninger skal tas nærmest mulig de som blir berørt og at nødvendige offentlige tjenester skal være tilgjengelige i kommunen.
 • Vi vil videreutvikle Kongsberg som en tillitsbasert kommune med en aktiv ja holdning til gode lokale initiativ og tilrettelegge for et variert næringsliv.
 • Vi vil fortsette å styrke kommunens attraktivitet som en god bokommune.
 • Vi vil fortsette å styrke kommunens attraktivitet for turister, næringsliv og bedrifter.

 

 

Tjenester nær folk og lokalt folkestyre

Forutsetningen for et levende folkestyre er nærhet, likeverd og korte avstander mellom de som fatter beslutninger og de som berøres av dem. 

Vi mener Kongsberg har krav på å ha de nødvendige offentlige tjenester i nærhet til der innbyggerne bor.

Kommunen må ha fokus på å bygge attraktivitet for både egne innbyggere og tilflyttere. Kommunen må fortsette arbeidet med å bistå hele næringslivet, både for å tiltrekke ny virksomhet og for å styrke de næringer som allerede er i kommunen.

 • Offentlige tjenester som tingrett og trafikkstasjon må være lokalisert i kommunen.
 • Styrke Efteløt og Jondalen som levende lokalsamfunn. Stedene skal utvikles som samlingspunkt for idrett, frivillighet og nyetablering.
 • Senterpartiet mener det skal være kort avstand mellom innbyggerne og de som tar de politiske beslutningene. Det skal være en lavterskel for innbyggerne å kontakte oss for å komme med sitt syn.

 

Beredskap

 • Ut fra et beredskapsmessig hensyn er det viktig at det produseres mat på landbruksarealet som er i kommunen.
 • Kongsberg Politistasjon må bemannes slik at nødvendig beredskap og innbyggernes sikkerhet er til stede. Den må være åpen og tilgjengelig for publikum slik at viktige sivilrettslige spørsmål og forvaltning ivaretas.
 • Passkapasiteten må styrkes av hensyn til innbyggere og næringsliv.
 • Ambulanseberedskapen må styrkes slik at det kommunale brann- og redningsvesen ikke må rykke ut på helseoppdrag.

 

Kommunal virksomhet

Sp har bidratt til at Kongsberg kommune de siste 8 årene har hatt en stabil økonomi, samtidig bygget opp fondsmidler. «Penger på bok» er viktig for å kunne gi god og nødvendige innbyggertjenester til enhver tid. Det er viktig at økonomisk ansvarlighet er en rød tråd i alle kommunale tjenester.

 • Kommunens administrasjon skal være en god veileder for kommunens innbyggere rundt innbyggertjenester.
 • Stabil økonomisk drift må fortsatt sikres da det er en viktig forutsetning for god kommuneøkonomi.
 • Sp har bidratt til at bunnfradraget for eiendomsskatt er hevet med kr 600 000 siden 2015, noe som bidrar til utjevning av sosiale ulikheter.  Dette utgjør skattelette for innbyggerne på totalt ca 25 000 000 mill.

 

Teknisk etat, Kongsberg Tomteselskap, Kongsberg kommunale eiendom

 • Videreutvikle løsningsorientert saksbehandling innenfor bygg plan og landbruk. 
 • Selvkostprinsippet skal jevnlig gjennomgås for å sikre et riktig nivå på gebyrene.
 • Kommunens bygg skal forvaltes av Kongsberg Kommunal Eiendom (KKE)
 • Senterpartiet ønsker ikke konkurranseutsetting av renholdstjenester.
 • Våre kommunale selskaper skal tilstrebe å bruke lokale tilbydere for å sikre lokal verdiskapning på en grønn og bærekraftig måte. 
 • Vedlikehold av kommunale bygninger må prioriteres framfor nyanlegg.
 • Kongsberg tomteselskapet skal fortsatt være kommunen sitt redskap for å utvikle gode og rimelige tomter for kommunen sine innbyggere.
 • Ta i bruk KOBO som verktøy for bedre forvaltning av kommunale utleieboliger.
 • Leie til eie – for å hjelpe flere unge inn på boligmarkedet.

 

Arbeidslivspolitikk

Senterpartiet vil jobbe for at Kongsberg kommune skal være en trygg og forutsigbar arbeidsgiver som tilbyr helsefremmende arbeidsmiljø og gir de ansatte tillit og ansvar i arbeidshverdagen.

 • Helse- og omsorgstjenester skal fortsatt være en kommunal tjeneste.
 • Vaskeritjenester driftes i kommunal regi
 • Kommunen må tilby tilstrekkelig med lærlingeplasser, minimum 1/ 1000 innbyggere.
 • Kommunen må etterstrebe å legge til rette for heltidsstillinger for de som ønsker det. Alternative turnusordninger (langturnus).
 • Kommunal bygge- og anleggsvirksomhet skal stille krav om bruk av minimum 10 prosent av arbeidende timer skal utføres av lærlinger i fag med behov for flere lærlinger samt gode norskkunnskaper for alle nøkkelpersoner i prosjektet.

 

Miljø og utvikling

 • Arbeid med rullering av sentrumsplanen startes opp.
 • Utvikle Vestsida sine kvaliteter som et attraktivt byområde.
 • Kommunen må stimulere til et aktivt skogbruk for å øke karbonopptaket.
 • Massivtre skal være kommunens foretrukne byggemateriale.
 • Kommunen må legge til rette for pollinerende insekter.
 • Kommunen må fortsette å tilrettelegge for urbant landbruk.
 • Bruke kommunens innkjøpspolitikk til å øke etterspørselen etter lokale, kortreiste og klimasmarte løsninger og varer.
 • Utvikle grønne- og attraktivt byrom i Kongsberg sentrum.
 • Dyrka mark skal brukes til matproduksjon.
 • Legge til rette for etablering av plasskrevende varer med bygg over 5 000m2 for de som ikke får plass i sentrum.

 

Samferdsel

 • To tog i timen og 1 times reisetid mellom Kongsberg og Oslo.
 • Parkeringskapasiteten ved Kongsberg stasjon og sykehuset må økes.
 • Øke tilgjengeligheten av bysykler, både vanlige og elsykler.
 • Tilgang på fiber i hele kommunen, den digitale allemannsretten må sikres.

Helse og omsorg

Helse og omsorg er en av kommunens viktigste primæroppgaver. Flere og flere oppgaver blir tillagt primærhelsetjenesten, og oppgavene blir mer avanserte og sammensatte.

Helse- og omsorgstjenesten skal være i samsvar med innbyggernes behov og gi et godt og helhetlig tilbud for alle brukergrupper.

I denne perioden vil vi arbeide for å utvide Kongsberg krisesenter slik at kapasiteten kan økes i tråd med behovet.

Norge var et av de første landene i verden som la frem en egen plan for tjenestetilbudet til mennesker med demens.

Kongsberg kommune har stort fokus på mennesker med demens, og deres pårørende.

Sp vil styrke deres tilbud.

 • Solstad bo og behandlingshjem består og fremtidig drift sees i sammenheng med etablering av nytt sykehjem.
 • Kongsberg Sykehus skal fortsatt være et fullverdig lokalsykehus med kirurgisk/medisinsk akuttberedskap samt fødeavdeling og støttefunksjoner.
 • Kommunen må ha et godt og tilstrekkelig tilbud for barn med særskilte behov. Primært bør dette tilbudet gis i barnets eget hjem, men kommunen må ha tilstrekkelig med barneboliger for de som har det behovet.
 • At utforming av botilbud for eldre skal ivareta behovene og utfordringene for personer med demens.
 • Ha tilbud om demenskor.
 • Å opprettholde og utvikle dagsentrene og dagtilbudene for brukere i Helse- og omsorg.
 • Frihet for eldre til å velge en trygg omsorg i eget hjem.
 • Nytt fremtidig bo og behandlingshjem etableres sentralt i kommunen.
 • Hjemmesykepleie og hjemmehjelp er forebyggende og behandlende, og hjemmesykepleie bør være uten egenandel.
 • Å sikre kommunal rehabiliteringsavdeling, dagaktivitetsavdeling, lindrende enhet og korttidsavdeling da dette dekker et viktig behov for ulike brukergrupper.
 • Å sikre kvalitet og kontinuitet i alle tjenesteområdene gjennom å fokusere på
 • rekrutering og beholde nødvendig kompetanse, samt tilby og legge til rette for videreutdanning og kompetanseheving.
 • Jobbe for flere lavterskeltilbud for psykisk helse. Psykisk helse hos ungdom må styrkes gjennom tverrfaglig arbeid og styrking av psykologkompetanse og helsesykepleiere.
 • Styrke Kongsberghjelpa
 • Styrke arbeidet med forebygging og oppfølging i Psykisk Helse og Rus.
 • Krisesenteret bygges ut for å imøtekomme behovet for større mannsavdeling samt lekeareal for barn.
 • Åpent Verksted og Fontenehuset videreutvikles med kommunale bidrag.
 • Opprettholdelse av Lågen Arbeidstjeneste og ASVO som verdifulle tiltak for arbeid, opplæring og trivsel.
 • Lundeløkka må sikres nødvendige ressurser for å kunne ivareta både brukere og deres foresatte.
 • Barnevernet sikres tilstrekkelige ressurser
 • Helsestasjonen må ha ressurser og kapasitet til å ivareta de viktige oppgavene de har i forhold til gravide, barn og foreldre.

 

Et levende lokalmiljø skaper trygghet og livskvalitet for alle

 

Kultur

Kulturpolitikken skal gi det enkelte menneske rikere liv gjennom opplevelse og egenaktivitet. Aktiv kulturpolitikk er forebyggende. Ungdommen må gis tilbud og muligheter som kan forebygge utenforskap. Kongsberg har et rikt kulturliv, og kommunen skal gi alle former for kulturaktivitet rom for utvikling og vekst. De som bor og besøker Kongsberg skal gis et attraktivt fritids- og kulturtilbud. Det er også viktig for at kommunen og næringslivet skal beholde og rekruttere arbeidskraft.

 

 • I løpet av perioden skal det iverksettes planer for bygging av ny svømmehall
 • Redusere ventelister i kulturskolen
 • Styrke ungdomsklubber som et viktige tilbud som skal videreføres og utvikles i tråd med barn og unges ønsker og behov.
 • Bevare viktige kulturminner i kommunen.
 • Fortsette å øke den kommunale driftsstøtten til frivillige lag og organisasjoner, særlig med vekt på barn- og ungdomsaktivitet.
 • Kinodrift og kulturhusfunksjonen i Krona sikres og utvikles i kommunal regi.
 • Sikre bruk av gamlekinoen til kulturformål
 • Ungdomssenteret [Ohana] musikkhuset EnergiMølla sikres god og stabil drift videre.
 • Styrke driften til Kongsberghallen
 • At kommunen skal være behjelpelige med opparbeiding av en regulert snøscooterløype for rekreasjon.
 • Det må sikres gode og sentrumsnære turveier/skiløper som gir enkel adgang til skog og mark fra byen.
 • De kommunale tilskuddene styrkes til løypekjøring i fjellområdene.
 • Eget område for «rånerne» (uorganisert bilaktivitet)
 • SFO og barnehage har felles sommerferie i 3 uker
 • Frivilligheten er veldig viktig for helheten i kommunesamfunnet og må gis gode vilkår.
 • Styrke kirkens arbeid blant barn og unge.
 • Styrke diakonalt arbeid i kommunen
 • Prioritere vedlikeholdet av alle kirkebyggene samt kirkegårder i kommunen.

 

Oppvekst
 

Senterpartiet ønsker et samfunn med trygge oppvekstsvilkår og gode utviklingsmuligheter for barn og ungdom.

Den offentlige skolen må ha de nødvendige ressurser for å kunne ivareta elever med ulike forutsetninger og evner. Senterpartiet vil at den offentlige skolen skal være den beste skolen for barn og unge, faglig og utstyrsmessig.

 

 • Bygdeskolene Berg, Efteløt og Jondalen opprettholdes. De er også viktige samlingspunkter i lokalsamfunnene.
 • Lærer- og barnehagenormen skal følges
 • Ordningen med kommunal støtte til Toleransereiser opprettholdes.
 • Oppmuntre bedrifter og kommunen til å ta imot grunnskoleelever gjennom partnerskapsavtaler og hospitering slik at elevene får relevant kunnskap om arbeidslivet.

 

Næringsliv -en kontrakt til Kongsberg er en kontrakt til hele landet

Næringslivet med store og småbedrifter er viktig for verdiskaping i Kongsberg og resten av landet.
Kongsberg kommune skal bygge videre på gode tradisjoner og sin høyteknologisk kunnskap for å utvikle seg som industrisamfunn og universitets- og skoleby.
Det må legges til rette for et godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv gjennom partnerskapsavtaler, hospitering og elevbedrifter. Kongsberg skal være en god vertskommune.

 

 • Vi vil fortsatt legge til rette for tilstrekkelig med næringsarealer. I tillegg skal det være mulig å omregulere til mindre næringsarealer utenfor de definerte næringsområdene dersom det er spesielle årsaker til det.
 • Motivere og bistå unge gründere
 • Kommunen må stimulere og aktivt jobbe for etablering av partnerarbeidsplasser.
 • Statens eierandel i Kongsberg Gruppen må ikke reduseres. Vår nasjonale forsvarsindustri er en viktig del av vår sikkerhets- og beredskapspolitikk. Kongsberg Gruppen er en svært sentral del av vår forsvarsindustri, og statlig eierskap er viktig for norsk beredskap.

 

Kongsberg er en viktig jord- og skogbrukskommune hvor det produserer mye mat. Kommunen må legge til rette for at også primærnæringene skal gis best mulig rammebetingelser.
Jordvern må prioriteres for å sikre kommende generasjoners tilgang på trygg mat av høy kvalitet.

 

 • Dyrka mark skal brukes til matproduksjon.
 • Kommunen må legge til rette for økt matproduksjon og skogproduksjon
 • Det biologiske mangfoldet skal ivaretas. Bruk av jord og skog er det beste vern.
 • Boplikten i kommunen opprettholdes.
 • Konsesjonsloven må håndheves på en slik måte at ikke formålet uthules.
 • Priskontrollen på landbrukseiendom for salg må praktiseres. Dette er blant annet viktig for at unge som vil inn i næringen skal få mulighet til det.
 • «Inn- på- tunet» ordningen styrkes.
 • Kommunen skal være positiv og oppmuntre til småskalaproduksjon og kortreist mat.
 • REKOringen er et godt tiltak som bør videreutvikles, sammen med Bondens marked.
 • Styrke Kongsberg Videregående skole, avdeling Saggrenda som skogbrukets fagsenter og viktig kompetansesenter for skogbruksopplæring og skogmaskinføreropplæring.
 • Styrke Kongsberg Vidaregåande skole, avdeling Saggrenda som opplæring- og kompetansesenter for bygg og anlegg.
 • Fra jord til bord, bistå restaurant og landbruksnæringen til å samarbeide om bruk av lokale råvarer.
 • Styrke landbrukskontoret for å kunne være mer rådgivende og en part å samarbeide med for utvikling av næringa.

 

Stedsutvikling Hvittingfoss

 • I løpet av perioden skal iverksettes planer for bygging av ny flerbrukshall
 • Bo- og Behandlingshjemmet i Hvittingfoss bør utvikles til et lokalt helsehus for
 • ytre del av Kongsberg kommune, med ambulansestasjon.
 • Etablere tilstrekkelig med bemannede omsorgsboliger
 • Fortsatt bibliotektilbud i Hvittingfoss
 • Styrke Vibifri ungdomsklubb
 • Styrke kulturtilbudet
 • Etablere en seniorcafe i Vittingen kulturhus (lavterskeltilbud)
 • Fortsette å utvikle bolig- og næringsarealer
 • Styrke Hvittingfoss som handelssentrum, ved også å ta i bruk området ved rundkjøringa slik at sentrum utvides og Hvittingfoss får ny og økt handelsnæring.
 • Gjøre sentrum trygg for myke trafikanter.
 • Etablere pol i Hvittingfoss.

 

Stedsutvikling Efteløt

 • Utvide boligarealene i bygda
 • Sikre nødvendig drikkevannsforsyning
 • Legge til rette for etablering av nærbutikk
 • Jobbe for sikker gangpassering langs Efteløt og Hostvedt bru

 

Stedsutvikling Jondalen

 • Framskynde tomteutviklingen
 • Sikre vannforsyning
 • Styrke skole- og barnehage
 • Arbeide for gang/sykkelvei i området ved skolen

 

Veien videre for Kongsberg

Senterpartiet går inn for en fortsatt boligbygging i sentrum, samtidig som hensynet til grønne lunger og barns lekeområder må ivaretas. Det er viktig med et fortsatt mangfold i boligmønsteret. Senterpartiet går inn for at byen skal ha utviklingsretning nordover der det er sentrumsnære attraktive boligtomter

Byens særpreg må hensyntas. Byggestiler må være i henhold til hva som passer i en by med Kongsbergs særpreg og utviklingsbehov. Kongsberg har flere egenartede trehusbebyggelser med historisk preg i sentrum.

Kommunen skal være en servicepartner for næringsutøvere og utbyggere.

Tillit og samarbeid skal erstatte unødig måling og kontroll. Ansvaret for hvordan dette blir løst, skal i størst mulig grad bli flyttet til dem som skal gjøre jobben.  Økt tillit vil gjøre hverdagen bedre for folk, med bedre tjenester til innbyggerne, en mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte, og reduserte kostnader for både offentlige og private virksomheter
 

 • Innbyggerne skal fortsatt sikres god innbyggertjenester.
 • Kongsbergs unike trehusbebyggelse ivaretas på en god måte.
 • Søndag skal fortsatt være søndag på Kongsberg, Sp vil ikke utvide anledningen til å ha søndagsåpent
 • Det må legges til rette for spredt boligbygging utenfor sentrum, og med fleksibel tomtestørrelse.
 • Kommunens lånegjeld må være håndterbar.
 • Kommunen må jobbe for å tiltrekke seg statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser.
 • Kongsberg skal være en god vertskommune for studenter, studentsamskipnaden, Fagskolen og USN.

 

Senterpartiet- Nær folk i hele kommunen!