Meny
IMG_0741

Kommunevalgprogram Krødsherad Senterparti 2023 - 2027

Krødsherad Senterparti sin primære oppgave er å sørge for best mulig livskvalitet for innbyggerne og besøkende i Krødsherad. Dette betyr for oss solide offentlige tjenester, samtidig som vi jobber aktivt med utviklingen av nye boliger, attraktivitet for eksisterende og nye innbyggere, og bidrar til å utvikle eksisterende og nye næringsvirksomheter i Krødsherad.

I en tid der Norge og verden trenger omstilling, vil vi jobbe for Krødsherad som et forbilde på bærekraftig offentlig virksomhet, men også som bidragsyter for omstilling mot KS, fylkeskommunen og mot regjeringen.  

 

Valgprogram Valgliste 

Valgbrosjyre 

 

BoligutviklingNæringsutvikling og klimaMat og landbrukRenovasjon  | KrøderfjordenHelse og omsorg  | Kultur og idrettVår visjon  | SkoleBeredskapFlere folk til fjells, og ivaretagelse av naturKrødsherad som vertskommune og lokale arbeidsplasser | Infrastruktur og eierskap

 

Boligutvikling:

Krødsherad kommune skal være en aktiv tilrettelegger for nye tomter, og boliger. Krødsherad skal være med å redusere risiko for utbyggere, ved å garantere for kjøp, og på ulikt vis bidra til realisering av utbyggingsprosjekter i kommunen og på den måten være en drivende kraft i eiendomsmarkedet i bygda.

 Det må settes i gang områderegulering på Krøderen og Noresund, noe som vil gi grunnlag for videre utvikling.

Kommunen må gjennomføre kartlegging blant eldre med tanke på å utvikle tilrettelagte boliger i sentrum av Noresund og Krøderen for på den måten å bidra til trygge og gode fellesskap.

Krødsherad Senterparti vil bidra til å holde avgifter og kommunale kostnader på et nøkternt nivå.

 

Næringsutvikling og klima:

Krødsherad kommune skal være en aktiv næringstilrettelegger, og en mulig partner for utvikling av våre naturressurser.

Vi vil at det utvikles et helhetlig nærings/industriområde på Slettemoen, og fortetting av dagens område på Sunvoldhovet

Krødsherad skal til enhver tid ha byggeklare tomter for næring og industri som ønsker å etablere seg.

Krødsherad skal være en foregangskommune for desentralisert kraftproduksjon. Kommunen skal tilrettelegge og støtte opp under utvikling og utbygging av ny kraftproduksjon, og reduksjon av kraftforbruk.

Det skal innføres Incentiver for solceller på alle tak, vindturbiner og energieffektiviseringstiltak.

Vi vil bruke Krødsherad kraftproduksjon/nett aktivt som et kompetanseorgan og et utviklingsselskap i energiarbeid.

Vi ønsker å utrede muligheten for hydrogenproduksjon, eller annen kraftkrevende industri på Slettemoen i tilknytting til kraftproduksjonen i Ramfoss.

Vi ønsker å foreta en mineralkartlegging. Kan Krødsherad sine mineraler være viktige bidragsytere i det grønne skiftet, samtidig som vi skaper arbeidsplasser og verdiskapning lokalt?

Kommunen skal bidra til å etablere et næringsforum og gjennom det skape en samlingsplass for utvikling og samhandling innen næringslivet i bygda.

 Kommunen må støtte opp under personer og bedrifter som vil etablere og utvikle virksomheter innen service, restaurant, pub osv.

 Vi vil at Krødsherad kommune skal bidra med 100 000 kroner i støtte til nystartede bedrifter i Krødsherad, samt at kommunen yter gratis leie av kontorplass første året for grundere.

Det må vurderes ulike tiltak for å stimulere folk til å etablere næringsvirksomhet i Krødsherad.

Vi ønsker tilrettelegging av industri for sirkulær ressursutnyttelse. Tiden vi er inne i, med ressursknapphet i verden, krever at vi tar bedre vare på våre ressurser knyttet til gjenbruk, resirkulering, reparasjon mm. Det ligger et stort verdiskapingspotensial og mange arbeidsplasser innenfor dette feltet, og vi ønsker å arbeide pro-aktivt med å få det til Krødsherad.

Det bør etableres felles kontorlandskap for arbeidstagere som har arbeidssted utenfor Krødsherad, pluss grundere, bønder og mindre selskaper.

Ordføreren er tiltakssjef i kommunen, og leder alt tiltaksarbeidet.

 

Mat og landbruk

Vi vil løfte fram matproduksjon og stimulere til mer produksjon av bær, frukt og grønnsaker i Krødsherad.

Vi ønsker å gi lokal støtte for småskala videreforedling av mat, eksempelvis presseri, pølsemakeri, sylteri, safteri, bryggeri, bakeri, mm.

Vi ønsker å stimulere til økt binding av karbon i jord med mer fokus på dekkveskter, tilføring av kompost, biokull mm.

 

 

Renovasjon:

Kommunen skal etablere et utsalgssted for brukbare varer (gjenbruksstasjon).

På badestrender må det sørges for renovasjon som må tømmes og etterses regelmessig i sommerhalvåret.

 Det må etableres tre returpunkter i bygda, Krøderen, Hamremoen og Noresund.

 Det må vurderes hvilke renovasjonsselskap Krødsherad skal være en del av, basert på hvor gode løsninger de har, og hvilket initiativ de har for å tilrettelegge for utnyttelse av ressursene i et kretsløp.

 

Krøderfjorden

Det må gjøres nye kartlegginger av helsetilstanden i fjorden, og med bakgrunn i denne gjøre tiltak for å bedre muligheten for dyreliv og utfoldelse av fiske.

Vi ønsker økt fiskeaktivitet for både fastboende og turister, for derved å få utnyttet fisken i turistøyemed og til matauk.

Kommunen skal være bidragsyter til å få bygget en sommerpark på fjorden

 100 meters grensa for å bygge mot Krøderfjorden skal ivaretas, men kommunen må være positiv til oppgradering av eksisterende bebyggelse innenfor sonen.

Strendene og deres tilgjengelighet for allmennheten må ivaretas, samt at tilgjengeligheten for parkeringsplasser ved badestrender i kommunen bedres.

 

Helse og omsorg:

 Vi ønsker mer kulturell aktivitet til de eldre.

 Det må være større fokus på forebyggende helsearbeid, herunder friskliv.

 Det må legges til rette for en alderdom der mennesker kan bo lengre heime og delta aktivt i samfunnet.

Krødsherad skal være en foregangskommune i å ta i bruk velferdsteknologi, tekniske og digitale hjelpemidler for å ivareta sikkerheten og funksjonaliteten for de eldre.

Vi ønsker eldreboliger sentralt på Krøderen og Noresund.

Vi vil arbeide for å få til en heltidskultur i helse og omsorgsektoren.

Vi ønsker henteordninger for eldre med minibuss til og fra dagsenter/andre aktiviteter.

Det er svært viktig å prioritere psykisk helse. Vi ønsker at Krødsherad skal samarbeide tettere med nabokommunene om dette, samt delta i «rask psykisk helsehjelp».

 

Kultur og idrett – aktivitetstilbud i Krødsherad: 

Kommunen skal være en aktiv støttespiller for eksisterende og nye miljøer for å skape aktivitet til det beste for innbyggerne i Krødsherad.

Vi ønsker å styrke Kulturskolen og arbeide for å få i gang leikarring. Et variert kulturtilbud til barn og unge gjør bygda mer attraktiv å bosette seg i.

Vi vil videreutvikle Sommergøy og støtte andre gode tiltak for barn og ungdom.

Kultur og idrett gir livskvalitet og felles identitet i bygda.

Vi ønsker å støtte og videreutvikle frivillighetssentralen.

Vi ønsker utvidede åpningstider i svømmehallen på Noresund.

Kommunens lokaliteter skal kunne brukes gratis av frivillige organisasjoner.

Vi vil ansette miljøarbeider i kommunen.

Vår visjon er Krødsherad som ledestjerne:

Vi vil skape samarbeid som kommunal sektor sjelden har sett før, gjennom ulike samarbeidsformer sørge for at Krødsherad faktisk er vertskommune, og at dette kan skape arbeidsplasser i bygda.

Vi ønsker å gå foran og samarbeide med andre kommuner når det gjelder offentlige innkjøp, for mat, bygg, materialer, konsulenter mm.

Vi vil vurdere hvordan ressursbruken er, graden av gjenbruk, og gjenbrukbarheten av det vi utfører.

Alt kommunen skal bygge, skal primært være gjenbruk, og sekundært bygge med fornybare materialer, og lokal betong fra HPB.

 Vi må Jobbe aktivt med hvordan kommunen som bestiller kan gjøre mer.

Vi vil ta initiativ til å få med alle kommuner i Norge på et felles ambisiøst innkjøpssystem, der vi stiller høyere krav til alle ledd.

Krødsherad skal ta større plass i det nasjonale ordskiftet i debatten om hvordan myndighetene legger til rette for omstilling, og hvilke barrierer kommuner og næringsliv opplever.

Vi skal arbeide aktivt inn mot Senterpartiet i regjering for å endre nasjonal politikk til det beste for et langsiktig forvalterperspektiv.

 

Skole:

Vi vil arbeide for at lærerne i skolen kan utvikle seg, faglig og menneskelig, med mulighet for permisjon ved behov.

Vi ønsker å ha en Krødsherad skole med to lokasjoner, Krøderen og Noresund. Klassetrinnene slås sammen slik at 1-4. trinn går på Noresund og 5-10. på Krøderen.

Det viktigste argumentet for å slå sammen skolene mener vi er å skape mer robuste klassetrinn. Derfor ønsker vi å slå sammen klassetrinnene, slik som nå er praksis i Krødsherad.

Det viktigste argumentet for å ha to skoler, er å opprettholde skole som en livsnernve i begge tettstedene våre.

Begge skoler skal pusses opp, fra dagens skolekropp, til standard godt  nok, med nøktern pengebruk og materialbruk.

Vi skal satse på, og belønne de solide lærerne, som er grunnmureren i Krødsheradskolen.

Vi vil sette av inntil 2 millioner kroner årlig, til at alle elever i alle klassetrinn, kan få et måltid per dag på skolen.

 

Beredskap

Senterpartiet ønsker å være fremoverlente når det gjelder beredskap i kommunen. Dette spesielt siden antall mennesker i kommunen øker drastisk i vinterperioden, men også ved andre utfordringer som vi møter i forhold til vær, f.eks. flom og ekstrem nedbør.

Senterpartiet vil opprette skriftlige avtaler med frivillige organisasjoner, idrettslag, firmaer og frivillige som kan stille opp om det skulle trenges, på den måten får vi også en oversikt over utstyr som de forskjellige har og som kan benyttes ved behov.

Kommunen skal jobbe proaktivt med beredskap og ønsker øvelser på beredskap i kommunen.

 Hva er de kritiske punktene?

  • Målsetting for beredskapsarbeidet
  • Skape tillit og trygghet for kommunes befolkning m.h.t. liv, helse, miljø og eiendom.
  • Forebygge og redusere negative konsekvenser av uønskede hendelser.
  • Tjeneste for SMS varsling ved fare for skred i fjellet (sendes til alle i nettområdet vårt).
  • Bygge lokal forståelse og kapasiteter for å møte og håndtere uønskede situasjoner.
  • Bygge beredskapsnettverk

Vi vil styrke Informasjon til alle innbyggere om kriseberedskap i kommunen og styrke kunnskapen til innbyggerne om beredskap de burde ha i eget hjem ved eventuelle kriser

 

Flere folk til fjells, og ivaretagelse av natur.

I Krødsherad har vi i dag omkring 2000 hytter, og reiselivet er en viktig næringsvei for mange i bygda.

Krødsherad Senterparti ønsker å jobbe målrettet for å skape mer aktivitet på fjellet, samtidig som vi ivaretar fjell og natur.

Naturen er selve grunnlaget for reiselivet vårt.  Den er både kulisse og lekegrind og kilde til rekreasjon for turister og kommunenes innbyggere. Derfor må denne tas vare på.

Utbygging på fjellet skal ikke gå utover de naturverdier som vi ønsker at folk skal komme hit for å oppleve, derfor vil Senterpartiet begrense utbyggingen av nye områder.

Kommunen skal stimulere til utbygging av mindre enheter, fortetting av eksisterende områder, og landsbystrukturer i fjellet. (I gjeldene kommunedelplan for Norefjell ligger i dag potensiale for 15.000 nye senger).

Kommunen skal gjennom gode ordninger stimulere til økt utnyttelse av dagens hyttestruktur. Eksempler på slike ordninger kan være delingshytter, delekontor, felles bookingløsninger og styrking av felles markedsføring av Norefjellregionen, samt se på skatteincentiver for utleie mm.

 Planavgiften på hytter og boliger som søkes bygd med betydelige klimapotensial, f.eks uten betongplate, ombruksprosjekter mm. bort bør tas bort.

 Det bør stimuleres til at flere kan flytte til hytta, blant annet ved å fjerne gebyr for omregistrering av adresse.

Kommunen må ta initiativ til mer forpliktende grunneiersamarbeid etter eksempel fra Bøeseter, Hemsedal, m.fl. for å fordele verdier og kostnader, økonomiske og økologiske mm.

 

Krødsherad kommune skal arbeide pro-aktivt for å ta inn konsekvensene av oppdatert og forbedret kunnskap, spesielt knyttet til klima og miljø, i våre systemer og i vårt planarbeid.

 

Krødsherad som vertskommune og lokale arbeidsplasser

Krødsherad kommune bør alltid etterstrebe å få inn lokale leverandører til oppgaver som ønskes utført, for derved å stimulere til lokale arbeidsplasser.

Vi mener også at Krødsherad bør ta mer eierskap til ulike offentlige oppgaver, som vi ser stadig oftere blir satt bort til andre kommuner, eller private utenfor vårt område. Dette kan være arbeid som kloakktømming, feiing etc.  Krødsherad bør ta flere av disse oppgave selv, samtidig som vi kan tilby slike tjenester til andre kommuner. Dette kan også være tilfelle for andre typer jobber, der kommunen stadig oftere setter bort oppgaver, som lønnskjøring, eller leier inn konsulenter for eksempel til planarbeid.

Vi i Senterpartiet vil jobbe for at Krødsherad bygger opp gode fagmiljøer som har som hensikt å løse de ulike oppgaver i Krødsherad, samtidig som vi kan selge tjenester til andre kommuner.

Hovedpoenget med slike satsninger er lokale arbeidsplasser, og fagmiljøer, men også at vi hele tiden kan sikre oss at vi utøver våre tjenester for en lavest mulig pris for Krødsherad sine innbyggere.

 

Infrastruktur og eierskap:

For Krødsherad Senterparti ligger eierskapet til Ramfoss kraftstasjon fast.

Vi mener at Kommunen må arbeide for styrket vedlikehold av fylkesveien mot Sokna og oppgradering av fylkesveien mot Ringnes.

Kommunal støtte til drift av lysløyper og løypekjøring i regi av KIL må videreføres.

Ny avkjøring til industriområdet på Sundvoldhovet må realiseres.

 

Godt valg!

 

 

Krødsherad Senterparti stiller for første gang siden 1999 egen liste ved kommunevalget. Vi håper og tror at den politikken vi står for og den utviklingen vi ønsker for hele bygda vil bli tatt godt imot.

Vi oppfordrer privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger til å ta kontakt med oss, så vi får deres innspill og tanker om utviklingen i Krødsherad de neste 100 år. For all politikk vi fører skal ha langsiktigheten i bunn. Følg oss gjerne på Facebook for mer utfyllende program mot valget.

 

Helsing fra Senterpartilaget i Krødsherad.