Meny

Et løft for levekårene på Agder

Agder har i flere år slitt med dårlige levekår, flere ganger dårligst i landet.  Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft uttalte til Fædrelandsvennen i fjor høst at etter 30 år med levekårsprosjekter og mye forskning på Sørlandet: «Det har ikke hjulpet en døyt».

NAV presenterte nylig en oversikt som viser at Agder har et utenforskap på 23,8 % blant innbyggere mellom 20 – 66 år, som er dårligst i landet.

Utenforskap er å stå utenfor samfunnet på områder som utdanning, arbeidsliv og kulturelt/sosialt, følelsesmessig og/eller faktisk. Det er uansett det motsatte av fellesskap.

Senterpartiet vil få flere ut av utenforskapet og inn i fellesskapet.  Derfor må vi aktivt arbeide for å redusere frafallet og øke inkluderingen. Dette gjør vi gjennom å koordinere folkehelsearbeidet i hele fylket. Agder senterparti mener det nå må settes inn tiltak som kan føre landsdelen til et nivå der vi kan telle ned på utenforskap, og opp på levekårsstatistikken. Vi trenger kommuner som ønsker å iverksette piloter, og gjennom disse tilrettelegge for at familier og barn får god oppfølging allerede fra før fødsel. Vi må sette i gang konkrete pilot-prosjekter som aktivt jobber med å fjerne hindringer og barrierer. Og som gjennom tilrettelegging gjør at flere kommer inn og får muligheter gjennom lærlingeplasser, arbeid gjennom incentivordninger til bedrifter og anna. Det kan være mer aktiv bruk av tilretteleggingstilskudd, kanskje nye former/varighet for kompensasjonsordninger eller stimuleringsmidler til å få folk helt eller delvis inn i arbeidslivet

Levekår må bli et satsingsområde i neste statsbudsjett.

Det må stilles midler til delfinansiering av nytenkende levekårsprosjekter i kommuner med slik utfordringer.  Regjeringens føring for forsterking og utviding av områdesatsingene i Hurdalsplattformen bør også omfatte Kristiansand. Målene om å utjevne forskjeller i levekår, sikre sosial mobilitet og forebygging av barnefattigdom er høyst aktuelle i bydeler også her.

Levekårsarbeid er viktig i hele Agder. Det må utvikles modeller for viktige strukturelle og universelle tiltak, som prøves ut og utvikles i praksisfeltet.

 Agder Senterparti fremmer initiativet fra Kristiansand Senterparti om en «Byvekstavtale for levekår». – Dette er i praksis en byvekstavtale for investeringer i sosial infrastruktur!

Gjennom et pilotprosjekt kan Kristiansand utvikle gode modeller, som andre kommuner på Agder og i landet forøvrig så kan adaptere og bruke i eget levekårsarbeid.

Det er derfor viktig at Kristiansand får støtte for dette viktige pilot-arbeidet.

Kristiansand må også få tildelt områdemidler på linje med andre storbyer.