Meny
2021 Stedstilpasset arkitektur, Agder

Fylkestingsvalgprogram 2023-2027

 

Utdanning

Å få flest mulig kvalifisert for yrkeslivet og/eller videre utdanning, er viktig for at så mange som mulig skal kunne delta i samfunnslivet og leve gode liv på Agder. At flest mulig gjennomfører videregående opplæring, er derfor skolenes viktigste oppgave. Trivsel, trygghet og gode inkluderende læringsmiljøer er viktig for at den enkelte skal oppleve å lykkes og får utviklet sin kompetanse og sin evne til å lære. Senterpartiet mener individuelt tilpasset opplæring best skjer innenfor rammen av fellesskapet, der unge med ulik bakgrunn og forutsetninger lærer og utvikler seg sammen.

Senterpartiet vil:

 

 • Holde fast på at nærskoleprinsippet er modell for opptak til videregående skole
 • Arbeide for en tilbudsstruktur for videregående utdanning som er tilpasset lokalt næringslivs behov for kompetanse og som understøtter regional utvikling/strategisk satsing i ulike deler av Agder
 • Arbeide for gode og mange nok læreplasser tilpasset elevenes og næringslivets behov.
 • Sikre Elevtjenesten tilstrekkelige rammer til å kunne følge opp elever på en god måte, både i skoleløpet og i overgangen til læreplass.
 • At det stilles strenge krav til bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp og anbud.
 • At de ulike utdanningsprogrammene må ha tilstrekkelig med utstyr og lokaler for å få til en variert, praktisk og relevant opplæring. Samarbeid med UIA og næringsliv er viktig for motivasjon og læring.
 • Støtte opp om samhandling mellom videregående skole og UIA, for å gi elever ekstra utfordringer, økt motivasjon og god overgang til høyere utdanning.
 • Senterpartiet vil beholde dagens godkjenningsordning for statsstøtte til allerede etablerte private skoler, som tilbyr alternativ pedagogisk, eller livsynsbasert undervisning.
 • Ha en restriktiv holdning til etablering av private videregående skoler.
 • Videreutvikle Fagskolens desentraliserte tilbud. Dette er viktig for å sikre økt kompetanse og livslang læring i hele Agder.
 • At fylkeskommunen aktivt må arbeide for å styrke utviklinga av UIA, og vektlegge at UIA har et godt og desentralisert etter- og videreutdanningstilbud i fylket.
 • Påse at UiA også har desentraliserte profesjonsutdanninger som tilbys regionene i Agder.  Der UiA ikke kan levere bør fylkeskommunen ev kjøpe desentraliserte utdanningspakker fra andre Universitet og høyskoler – som svarer på regionenes kompetansebehov.
 • Gjøre skoleløpet mer fleksibelt gjennom å opprette flere utdanningsprogram som kombinerer studieforberedende og yrkesfag
 • Ta i bruk ny teknologi for å tilby elevene størst mulig bredde i valg av fag.
 • Styrke satsningen på maritime og landbruksfaglige utdanninger for å ruste elevene for en verden i endring

 

 

Levekår og folkehelse

Det å bedre levekårene i Agder, må være et hovedsatsingsområde i hele Agder i årene som kommer. Forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder. Tiltak som bidrar til å utjevne forskjeller og som gjelder for alle, er viktig for å fremme bedre levekår på Agder. Senterpartiet vil derfor prioritere forebyggende arbeid og likeverdige, gode offentlige helsetilbud til alle. Det meste av folkehelsearbeidet skjer utenfor helsevesenet. Vi må ha et større fokus på universell forebygging som løfter folkehelsen for hele befolkningen. Forskning har vist oss at det som skjer i tiden fra barn er unnfanget til det har blitt to år, er den viktigste tiden for å sikre gode levekår resten av livet. Veiledning og støtte til de som skal bli eller nettopp har blitt foreldre må ha et høyt fokus.

 

Senterpartiet vil:

 

 • Samordne folkehelsearbeidet i fylket.
 • At fylkeskommunen gjennom samarbeidsavtalene med kommunene, understøtte tiltak som forebygger og fremmer helse og bedrer levekårene til befolkningen. 
 • Ta unges psykiske helse på alvor
 • Ha fokus på forebygging, slik at ungdom mestrer overgangen fra ungdomstiden til voksen livet
 • At tilbudet om tannhelsetjeneste skal være desentralisert slik at alle på Agder får et likeverdig godt tilbud. Når det er ledig kapasitet, skal klinikkene kunne ta imot betalende kunder. 
 • Støtte opp om prosjekter for å få flere unge under 30 år tilbake til arbeidslivet. Gode erfaringer fra slike prosjekt bør deles med flere kommuner. Målene om å utjevne forskjellene i levekår, sikre sosial mobilitet og forebygging av barnefattigdom er høyst aktuelle også her.
 • Styrke det rusforebyggende arbeidet i videregående skole
 • Være en pådriver for at sykehusstrukturen med tre fullverdige akuttsykehus i Agder opprettholdes og styrkes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samferdsel, infrastruktur og beredskap

God infrastruktur er en forutsetning for en god utvikling av samfunnet, og infrastrukturen må bli utbygd slik at alle som bor på Agder kan dra nytte av den. Myke trafikanter må ha god og sikker framkomst, og slik tilrettelegging er viktige miljø- og folkehelsetiltak. For at vi skal kunne leve gode liv der vi bor, må det føles trygt. Kommunikasjon med omverdenen gjennom nett og telefon, er viktig for manges trygghet. Senterpartiet vil være pådriver for grønne løsninger innafor transport og mobilitet og at Agder skal være foregangsfylke på null-utslippsløsninger til alle deler av fylket.    

Senterpartiet vil:

 

 • At fylkeskommunen utarbeider en forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.
 • Ha det som et mål at alle fylkesvegene skal få fast dekke, og Senterpartiet vil derfor øke bevilgningene til dette.
 • Arbeide for gul stripe på FV 42. Denne vegen er den viktigste ferdselsåra på tvers av indre Agder.
 • Arbeide for at E 18 og E39 blir planlagt og fullført med motorvegstandard, 4 felt, fra Oslo til Stavanger.
 • RV 9 må fullføres som planlagt. Videre finansiering av RV 41 må sikres med mål om gul midtstripe til Telemark grense. Det er særdeles viktig å få på plass finansiering og oppstart av strekninger med vedtatt
 • At fylkesveger skal ha en standard som er tilpassa trafikkbelastninga.
 • At togene som går på Sørlandsbanen må være tilgjengelig for av og påstigning utenfor bysentrene. Senterpartiet vil arbeide for at alle tog stopper ved behov på dagens stasjoner.
 • Arbeide for at det på sikt blir lagt til rette for bruk av lokaltog på Sørlandsbanen.
 • Arbeide for at sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldsbanen blir gjennomført med stasjon på Brokelandsheia.
 • Arbeide for å flytte gods fra ved til sjø og jernbane
 • Støtte opp om og arbeide for økt samarbeid mellom havnene på Agder
 • Arbeide for at drosjeløyvetildeling blir styrt slik at tilbudet til folk blir best mulig. Samordning av TT-transport og helsekjøring bør tilfalle lokale løyvehavere. Taxinæringa er en svært viktig del av kollektivtrafikken
 • Øke satsinga på gang- og sykkelveier, både i byer, tettsteder og langs skoleveg. I tillegg må sykkelskulder kunne bli bygd der det er hensiktsmessig, og forholdene tillater det.
 • Øke satsinga på offentlig transport i hele Agder. Fleksitjenester og korrespondanse mellom buss og jernbane må prioriteres for å gi innbyggerne et reelt alternativ til bruk av bil.
 • At ordninga med tilbringertjeneste blir videreført og utvikla. Senterpartiet vil arbeide for at fylkeskommunen prøver ut ordninger med fleksibelt kollektivtilbud der kollektivtilbudet er dårlig. Fleksible løsninger som AKT Svipp, bør komme på plass i store deler av fylket, og være et tilbud til alle aldersgrupper.
 • At det må etableres flere innfartsparkeringsplasser, og bussruter må bli lagt opp i tilknytning til disse.
 • At fylkeskommunen skal bistå kommunene i arbeid med forebygging av flom og andre naturkatastrofer.
 • At det skal være en rettighet å ha mobildekning og tilgang på høyhastighetsbredbånd der folk bor
 • Fylkeskommunen må sammen med kommunene utarbeide en plan for å sikre full dekning og høyhastighetsbredbånd der folk bor
 • Fylkeskommunen må være en pådriver for å øke de statlige tilskuddene, samt gå inn med egne midler for å sikre full dekning
 • Arbeide for løsninger som sikrer fungerende mobilnett og internett ved strømbrudd, også utenfor kommunesentrene
 • Sikre at fylkeskommunen tar på alvor sitt beredskapsansvar for å holde fylkesveier åpne og sikre sivil transportberedskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gode liv i Agder

Kultur

For å skape gode lokalsamfunn, er det nødvendig med et rikt og variert kulturtilbud. Det må legges til rette for et mangfold av kulturaktiviteter og kulturuttrykk for at alle innbyggere skal kunne ta del i kunst- og kulturlivet. Kulturarv kan medvirke med kunnskap, fortellinger og opplevelser, og skolene har et særlig ansvar for å formidle lokal kulturarv. Derfor skal samfunnet som helhet ha ansvaret for å ta vare på museum gjennom eierskap vi har, og gi støtte til ulike lokale museum.

 Senterpartiet vil:

 • Sørge for at den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken har et godt tilbud til barn, unge og eldre.
 • Få på plass et kulturfond som skal støtte ikke-kommersielle kulturarrangementer.
 • Arbeide for at Agder får tilført statlige ressurser på kultur og idrettsområdet på linje med andre fylker.
 • Ha bredde og mangfold innenfor alle områder i kulturlivet, blant annet gjennom å stille krav til større regionale kulturinstitusjoner som mottar offentlige midler.
 • At Agder skal ha kulturinstitusjoner som gjør regionen attraktiv som arbeidsregion.
 • At ylkeskommunen skal bidra med mer midler til kultur lokalt. 
 • At kulturen skal ut til folket, og at folk kommer inn til kulturinstitusjonene. Gode eksempler på dette er «Kilden ut i Agder», og gratis busstransport for skoleklasser inn til Sørlandet kunstmuseum og til stiftelsen Arkivets fred- og menneskerettighetssenter
 • Arbeide for at Agder skal bli en folkevandringsregion for å løfte de særegne kulturminnene Agder har fra denne tidsepoken.
 • Arbeide aktivt for at uthavnene kommer på UNESCOs verdensarvliste
 • Arbeide for at natur- og kulturarven blir fokusert gjennom prosjekter for besøksforvaltning, bærekraftig landbruk/kulturlandskap / kulturformidling og reisemålsutvikling – med besøkssentra/attraksjonsutvikling i Bykle / Setesdal.
 • Jobbe for at Landeskogen Peace Center i Bygland får nasjonal status og videreutvikles som arena for mangfold og menneskerettigheter for norsk og europeisk ungdom

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrett og frivillig arbeid

Vi mener at frivillig arbeid er avgjørende for å skape gode nærmiljøer. Det skaper også stor egenverdi for de som bidrar. Derfor vil vi legge til rette for både den organiserte, og den uorganiserte, delen av idretten og friluftslivet. Det er viktig med lavterskeltilbud som turløyper, ballbinger, gapahuker og lignende nærmiljøanlegg. Vi ser på idrett og frivillig arbeid som et viktig tiltak for å øke folkehelsen i et samfunn hvor flere og flere er inaktive. Fylkeskommunen skal ha mål om at alle kommuner skal ha slike tilbud til innbyggerne sine og skal derfor stimulere til dette gjennom spillemidler.  Vi i Senterpartiet heier på, og er takknemlige for, den innsatsen som legges ned i alle deler av fylket.

Senterpartiet vil:

 • Arbeide aktivt for at folk i alle aldre, i ulik fysisk form og med funksjonsnedsettelser, gjennom friluftsliv og idrettsaktivitet kan være aktive og oppleve naturen.
 • Videreføre og styrke ordningen med statlig sikring av friluftsområder.
 • At fylkeskommunale bygg skal kunne brukes av frivillige lag og foreninger.
 • Innføre en tilskuddsordning for vedlikehold, ombygging og utbygging av frivillig eide bygg, som f.eks. grendehus og ungdomshus.
 • Fortsette arbeidet med å forenkle og avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillig sektor
 • At fylkeskommunen bidrar med støtte til nærmiljøanlegg
 • Støtte idrettsmiljøer som bidrar til å inkludere grupper som ellers faller utenfor
 • At Innbyggerne i Agder skal kunne være «aktive hver dag» etter eget ønske og forutsetninger, på allment tilgjengelige områder i naturen og i idrettsanlegg i nærheten av der de bor.

 

 

 Klima og miljø

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Agder er rikt på fornybare ressurser, og har en viktig posisjon i arbeidet med å nå dette målet. Det norske kulturlandskapet, innmark og utmark, er skapt gjennom flere tusen års aktivitet. For å ta vare på plante-, dyreliv og kulturverdier, må landskapet brukes, ellers forsvinner det. Aktiv bruk er det beste vern. 

 Senterpartiet vil:

 • Arbeide for å fremme næringsutvikling knyttet til lokal kraftproduksjon og at næringsutviklinga skal ligge nær der kraften produseres.
 • Legge til rette for økt utbygging og produksjon av småkraft, og få flyttet konsesjonsbehandlinga av småkraft fra NVE til kommune/fylkeskommune.
 • Arbeide for å legge til rette for videreforedling av restråstoff fra jord- og skogbruk, som både vil redusere klimautslipp og gi økt verdiskapning i næringene.
 • Vektlegge lokal, ren, sunn og bærekraftig mat ved offentlige innkjøp.
 • At produksjon av biodrivstoff ikke skal gå ut over matproduksjon. Matjord må brukes til matproduksjon.
 • At Agder Fylkeskommune skal bygge mest mulig i tre, og der det er mulig skal man bruke arealer til solkraft.
 • Øke tilskudd til universelt utformede hurtigladestasjoner i hele Agder og sette krav til at det blir brukt busser med lave utslipp.
 • Utnytte Agders fortrinn som produsent av ren energi og jobbe for å utnytte sikker og stor tilgang på dette til etablering av nye viktige næringsetableringer.
 • Sørge for at fylkeskommunens innkjøpsavtaler er slik at fylkeskommunale enheter kan handle i sitt nærområde.
 • Støtte prosjekter som legger til rette for gjenbruk eller utlån av inventar/utstyr.
 • Ha mål om fossilfrie byggeplasser ved fylkeskommunale bygg.

 

 

Næring

For å ha bosetting og gode levekår i hele Agder, er det nødvendig med trygge arbeidsplasser. Agder fylkeskommune må være en pådriver for regionalt utviklingsarbeid i et partnerskap med kommuner og næringsliv.

Senterpartiet vil:

 • At Agder fylkeskommune skal arbeide for å styrke samspillet mellom næringsliv, forskning og utdanning.
 • Ha et spesielt fokus på at utvikling skal skje i alle deler av fylket
 • At en større del av verdiskapningen fra kraftproduksjonen skal komme vertskommunene til gode.
 • At staten skal betale for arkeologisk utgraving der funn av kulturminner er til hinder for nærings- og stedsutvikling.
 • Arbeide for at flere statlige arbeidsplasser blir lagt til Agder
 • At fylkeskommunen aktivt skal tilby desentraliserte arbeidsplasser og være med å sørge for at man får varierte kompetansearbeidsplasser og tjenester i hele Agder.
 • Sørge for at havvindsatsinga skal komme Agder til gode gjennom arbeidsplasser og kompetansemiljø.
 • At utbygging av nye kraftverk skal skje på en skånsom måte, og at berørte kommuner skal lyttes til i konsesjonsbehandlinga.
 • Arbeide for at den kommunale selvråderetten blir bedret i kommunens arbeid med næringsutvikling. 
 • Fortsatt støtte næringssamarbeid rundt skog som råstoff og et kompetansesenter for tre. Skogene på Agder har store ressurser som kan utnyttes betre.
 • Legge til rette for økt matproduksjon i hele Agder
 • Gi jordvern avgjørende vekt i all arealplanlegging
 • Arbeide for at hele Agder blir beiteprioritert område i forbindelse med rovdyrforvaltningen
 • Styrke beredskapen i landbruket, og vil være en pådriver for å få til statlige ordninger knyttet til kriseløsninger.
 • Arbeide for å sikre at dyrehold i Norge skjer på godt og forsvarlig vis, slik at vi kan være sikre på at dyrevelferda i Norge fremdeles er blant de beste i verden.
 • At Agder fylkeskommune skal legge til rette for at lokalmat, turisme osv. kan være viktige del av landbruket.
 • At Agder fylkeskommune skal fortsette arbeidet Blått Kompetansesenter Sør, og støtte opp om videreutvikling av bærekraftige marine næringer.
 • Fylkeskommunen skal også arbeide for etablering av kompetansemiljøer knyttet til fornybar kraft og nye større kraftkrevende etableringer i de viktigste produksjonskommunene for vasskraft i Agder.
 • At det er svært viktig at kysten vår fremdeles kan huse tradisjonelle og nye marine næringer og fungere som rekreasjonsområde for innbyggere og turister uten at miljøet blir skadelidende.
 • Stå fast på at det ikke skal letes etter nye olje eller gassfelt utenfor Agder.
 • Arbeide for et forenklet regelverk for nydyrking av jord.
 • Tilrettelegge for sirkulære næringsetableringer der en bedrifts avfallsstoff kan være en annen bedrifts viktigste innsatsfaktor.  
 • Fylkeskommunen skal styrke de regionale næringsfondene gjennom øremerking fra konsesjonskraftmidler framover.
 • Agder senterparti vil arbeide for at alle regioner og kommuner skal kartlegge sjølforsyningsgraden, og å legge planer for hvordan en kan øke lokal matproduksjon.
 • Være en pådriverer for raskt å stimulere til økt matvareberedskap og sjølforsyning i Agder
 • De store verneområdene skal bli et aktivum for bygdene og kommunene de er del av – og at det legges til rette for ny verdiskapning og formidling som øker besøksattraktiviteten.