Meny
strøm-kraftlinje-kraft-hyspentmast-strmledning_25268215937_o

Dette mener Lørenskog Senterparti om strømkrisa

Fra årsmøte i Lørenskog Senterparti 18.1.2022

Innledningsvis må det sies at den strømpolitikk som stortinget har ført med å inkludere Norge i et europeisk kraftmarked, noe som har resultert i at norske  husholdninger og bedrifter betaler europeiske markedspriser for strøm, ikke har støtte i befolkningen.

Norsk vannkraft er en nasjonal og miljøvennlig ressurs som skal komme vanlige folk og norske bedrifter til gode i form av gunstige priser. Lørenskog Senterparti vil kjempe for det.

Og vi mener det er betimelig å spørre, ut fra beredskapshensyn, om det er lovlig å tappe ned nasjonale vannreservoarer med lite vann for å selge strøm til utlandet. Dersom dette forholdet ikke er regulert, er dette noe regjeringen bør se på.

Så mener vi at det er et stort potensiale for å øke vannkraftproduksjonen uten store skadelige naturinngrep. Der det ligger til rette for det kan man utvide nedslagsfeltet, bygge litt høyere demninger for å øke fallhøyden, oppruste dagens vannkraftverk med mer effektive komponenter, f.eks. sette inn glattere fallrør, mer effektive vannturbiner, skifte transformatorer, oppjustere strømkabler/luftstrekk og øke spenningen på linjenettet, slik at det blir mindre effekttap på linjene etc.

For å stimulere til økt vannkraftproduksjon må skattesystemet endres.

Vannkraftverkene betaler 22 prosent i selskapsskatt og 37 prosent i grunnrenteskatt, som til sammen utgjør 59 prosent. Dette står i sterk kontrast til vindkraftverk som kun betaler 22 prosent i selskapsskatt.

Lørenskog Senterparti mener at vindmøller f.eks. kan settes opp der de ikke er til skade og sjenanse for folk, dyr og fugler, muligens langt til havs, i nærheten av oljeplattformer, hvor de ikke kommer i konflikt med fiskerier og hvor de kan forsyne oljeplattformer med elektrisk kraft.

Så kan vi ikke se at det er noe i veien for å utrede kjernekraft som en mulig fremtidig kraftressurs, hvis vi ikke kan dekke energibehovet med ovennevnte midler.

Ny rapport fra EUs vitenskapspanel (Joint Research Center) viser at kjernekraft har ingen større negativ påvirkning på helse og miljø enn noen av de fornybare energikildene. Nye fjerde generasjon kjernereaktorer kan bl.a. bruke høyradioaktivt avfall fra gamle reaktorer som brennstoff. Dette vil bidra til å rydde opp i dagens avfallsproblemer og dramatisk korte ned tiden som det radioaktive avfallet vil være farlig/skadelig.