Meny
Forsvar-soldat-Hær-19021429665_3dcca0c30a_o

Lørenskog Senterparti´s kommentarer og innspill til Tiltakspakke forsvar

Tiltakspakke forsvar 1.4.2022

Regjeringen med forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) lanserte 1.4.2022 en tiltakspakke for Forsvaret på 3 milliarder kroner som vi redegjør for under:

«Forsvaret har alltid beredskap for at krisesituasjoner kan utvikle seg. Allerede i desember økte Forsvaret sin beredskap og iverksatte tiltak for å øke årvåkenheten i våre nærområder. God situasjonsforståelse i nord er viktig for å ivareta sikkerheten i både Norge og NATO.

Vi vil iverksette umiddelbare tiltak langs følgende fire hovedlinjer:

 • Styrke Forsvarets reaksjonsevne og tilstedeværelse i nord
 • Styrke evne til mottak og samvirke med allierte og nordiske partnere
 • Styrke beredskap for krise og krig
 • Styrke utholdenhet

Regjeringen vil styrke Forsvaret med 3 milliarder kroner i 2022 fordelt på følgende tiltak:

 • 800 millioner kroner til økt maritim aktivitet og nødvendig understøttelse i nord. Vi skal seile mer i nord med våre fregatter, ubåter, korvetter og Kystvakt. Den økte tilstedeværelsen vil bedre vår situasjonsforståelse og reaksjonsevne. Økt aktivitet betyr mer vedlikehold og reservedeler. Derfor styrker Regjeringen også understøttelse av disse operasjonene.
   
 • 650 millioner kroner prioriteres til landstyrkene øremerket til økt aktivitet i Hæren og Heimevernet. Brigade Nord, Finnmark Landforsvar og store deler av Heimevernet skal trene og øve mer.
   
 • 1 milliard for å styrke beredskapsbeholdningene for krise og krig. Vi vil styrke vår beholdning av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og fylle opp drivstofflagre.
   
 • 350 millioner kroner til raskt å styrke evnen til alliert mottak, primært i nord.
   
 • 200 millioner kroner til for å øke Forsvarets evne til å motstå digitale trusler og styrke etterretningstjenesten»

Lørenskogs forsvarsgruppe kommentarer og innspill:

Forsvarets tiltakspakke vil gjøre dagens miniforsvar mer operativt, men ikke mer slagkraftig.

Hovedproblemer i dagens forsvar

 • Forsvaret har stor mangel på folk i alle forsvarsgrener
 • Det kjøpes inn for dyrt forsvarsmateriell i enkelte disipliner, noe som går ut over budsjettet og forsvarsevnen i andre disipliner, slik at den totale forsvarsevnen blir lav. Vi må i større grad nøye oss med «godt nok» til en fornuftig pris for å få en helhetlig slagkraft i forsvaret.

Noen tiltak som vil styrke slagkraften i forsvaret på kort og lang sikt

Anbefaling bemanning

 1. Fra 2022: Flere må avtjene førstegangstjenesten 3 av 6 innkalles fra høsten 2022. (1 av 6 innkalles i dag)
 2. Fra 2023: Det innføres generell verneplikt fra 2023.
 3. Fra 2023: Hæren økes fra 4000 til 20.000 mann
 4. Fra 2023: Heimevernet økes fra 40.000 til 60.000 mann
 5. Fra 2023: Sjø-heimevern og Kystjegertropper etableres på kritiske steder langs kysten (Vil kunne være avgjørende for å forsvare kystnære kritiske anlegg og for å ta imot utenlandske forsterkninger)

Anbefaling materiell og utstyr

 1.  Fra 2022: Nytt utstyr må anskaffes i forhold til Kost/nytte. Forsvaret må bli bedre på kost/nytte ved anskaffelse av materiell. Et eksempel: Har det noen hensikt å kjøpe nye dyre stridsvogner/tanks når de er så lette å slå ut med droner og antitank våpen som koster en brøkdel? Et annet moment er at stridsvognene må fraktes rundt på trailere og over bruer som ikke tåler vekten.
 2. Fra 2022: Ørlandet jagerflyplass må utstyres med luftvern og bunkere/sheltere til flyene. Jagerflyene kan ikke stå i telt uten luftvern
 3. Fra 2023: De nye jagerflyene må spres på flere operative lokasjoner. Hvis jagerflyene fordeles på flere lokasjoner blir de vanskeligere å eliminere og kan dekke et større område.
 4. Fra 2023: Hæren, Heimevernet, Sjø-heimevern og kystjegerne utstyres med antitankvåpen, droner, raketter og mobilt luftvern som kan ta ut fly, båter og raketter. Til forsvar av kysten benyttes Naval Strike Messile raketter.
 5. Fra 2023: Mobilt luftvern/raketter lagres/monteres i sivile containere som fraktes rundt på sivile lastebiler/trailere og båter og som kan gjøres operative på få minutter.

Erik Paasche og Tom Arne Pedersen hadde 10.5.2022 Teams-møte med Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant (Oppland) og medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen og rådgiver Cecilie Juul Stensrud.

Det var et konstruktivt og godt faglig møte med gjensidig utveksling av informasjon. 

Tom Arne Pedersen

Leder av Lørenskog Senterparti

18.05.2022