Meny
landbruk-ku-fjøs-familie-barn-

Ta vare på det norske landbruket

Senterpartiet i Møre og Romsdal ønsker et skikkelig landbruksløft. Kommende landbruksoppgjør må sikre en god lønnsutvikling til norske bønder som kan sikre matproduksjon i hele landet på lang sikt.

Nå er nok gårder lagt ned, slått sammen og blitt tvunget til stordrift, samtidig som importen har økt og økt. Maten vi kjøper må kommer fra godt dyrehold og bli slaktet på en mest mulig etisk måte.


Møre og Romsdal er størst på landsbasis når det gjelder matproduksjon fra land og hav. Likevel står matproduksjonen ovenfor store utfordringer og nedgangen i antall bruk er større i Møre og Romsdal enn for landet i gjennomsnitt. Landbruket i fylket spenner fra melkeproduksjon på geit og ku, kjøtt, egg-produksjon, og til korn, frukt og grønnsaker. Landbruket gir store positive ringvirkninger og mange arbeidsplassar innen f.eks næringsmiddelindustrien. Kommunene er viktige for å gjennomføre landbrukspolitikken både nasjonalt og lokalt. Senterpartiet mener de fleste kommuner bør ha egne planer for å ivareta og utvikle landbruk og skogbruk. Dette vil synliggjøre landbruket og ansvarliggjøre kommunene, og viser næringa at den er prioritert i kommunen.
Det forhandles nå frem nye avtaler blant EFTA-landene, herunder EFTAs omdiskuterte handelsavtale med SACU-landene (den sør-afrikanske tollunion). Den går ut på at SACU-landene kan eksportere storfekjøtt tollfritt til Norge. I tillegg til å gi en tollfri kvote på storfekjøtt, viser Namibias offisielle kjøttstatistikk fra 2015 at Norge betaler 72 prosent mer for storfekjøttet sammenlignet med andre europeiske land. Dette går hovedsaklig til selskapene som selger kjøttet og ikke bøndene, viser en masteroppgave gjort ved Norges handelshøyskole.

Møre og Romsdal Senterparti mener at landbruksministeren fra SP i årets jordbruksforhandlinger tilbyr full kostnadskompensasjon og en fjerdedel av antatt etterslep, basert på rett tallgrunnlag og målt opp mot snittlønna i Norge som er ca. 600 000 kroner. I påvente av Gryttenutvalget sine tall forventes det at Landbruksdepartementet utarbeider egne foreløpige beregninger som grunnlag for forhandlingene. Disse beregningene må som et minimum inneholde et estimat over kostnader til jord- og kvoteleie, kapitalavkastning på 8%, og rett justert timetall i et årsverk. Landbruksministeren må videre jobbe for at Senterpartiets lovnad om en plan for tidfesta jamstilling gjennomføres raskest mulig og i god tid før kommende jordbruksforhandlinger. Møre og Romsdal Senterparti krever at Stortinget vedtar å bruke estimert kostnadsoverslag som basis for forhandlingene.


Norge er kjent for å ha et landbruk med stor fokus på god dyrevelferd. Likevel er importeres det kjøtt der det brukes avlivingsmetoder som ikke tillates i Norge. Eksempel er tradisjonell halal og kosherkjøtt som innebærer at strupen kuttes over, uten at dyret er bedøvet. At vi importerer kjøtt som blir slaktet på en måte man ikke tillater i Norge, mener Senterpartiet er dobbeltmoralsk. Samtidig kan dette føre til at importkjøtt får en konkurransefordel sammenlignet med norsk kjøtt. Dette er veldig synd da norsk kjøttproduksjon ikke bruker veksthormoner og har lavest bruk av antibiotika. Matsikkerhet og dyrevelferd blir ofret for internasjonale selskapers profitt.
Senterpartiet vil
• Sikre landbruket gode rammevilkår og god lønnsutvikling
• At kommunene utarbeider landbruksplaner i samarbeid med faglaga i primærnæringene og andre relevante organisasjoner. Tema bør være utviklingsmuligheter for landbruksnæringen i den enkelte kommune, rekruttering og rollen landbruket spiller i klima og miljøarbeid nå og i framtida.
• Arbeide for at landbruksvarer vi har som mål å bli selvforsynte av ikke blir konkurranseutsatt som tollfrie handelsvarer. Herunder fjerne den tollfrie kvoten på storfekjøtt som ligger i handelsavtalen mellom EFTA-landene og SACU-landene.
• Forby import av kjøtt som er slaktet, bruke av veksthormoner og antibiotika på en måte man ikke tillater i Norge, herunder tradisjonelt Halal og Kosherkjøtt som blir slaktet uten bedøvelse.
• Merk tydelig kjøtt som er Halal og Kosherslaktet i Norge


Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal er svært bekymra for situasjonen i landbruket og tryggleiken for både norsk matproduksjon, og i det heile tryggleiken for mattilgongen i den situasjonen vi no er komne i. Fylkesårsmøtet ber om at Senterpartiet i regjering, sørgjer for at likviditeten i landbruket vert konkretisert og sikra også no i 2022.