Meny
Capture

LANDBRUKSPLAN I AURE - ET NYTTIG VERKTØY FOR FREMTIDEN

Under årsmøtet vårt i februar la Aure Senterparti fram forslag til resolusjon som skulle sendes Fylkesårsmøtet. Resolusjonen kan du lese her:(link).

 

Hovedbudskapet var at vi ønsker å jobbe for at flest mulig kommuner skal opprette ei jord- og skogbruksplan, i tett samarbeid med faglagene og andre relevante aktører. Og vi er glade for at resolusjonen gikk igjennom og ble vedtatt!

I Aure, som flere andre kommuner ser vi at landbruket er inne i ei brytningstid. Det tradisjonelle landbruket med melk og kjøttproduksjon samt skogsdrift er i ferd med å endres. Mange bruk har sett seg nødt til å legge ned, andre som har utvidet og skaffet seg tilleggsjord opplever lange dager med kjøring over en vidstrakt kommune.  Problemer med å skaffe avløser og dårlig rekruttering, men vi ser og aktører som satser friskt med å ta over familiegården, noen kombinerer dyrehold med gårdsbutikk, turisme eller kursvirksomhet, andre bruker areal som ellers ville ha grodd igjen til å dyrke frukt til sider eller grønnsaker til markedshage.

Så har vi de globale utfordringene med tap av biologisk mangfold, plastforsøpling, karbontap fra jord til luft og et klima i endring. Aure er på mange måter en trygg plass, men disse utfordringene vil nok også kunne ramme her, og både ekstrem tørke og flom samt tap av biologisk mangfold kan være kritisk for landbruket.  Kan landbruket presentere noen løsninger på disse utfordringene vi står ovenfor på et lokalt plan? At landbruket også må tak grep for å kunne produsere varer på en mer bærekraftig måte er det ingen tvil om. Hvordan ønsker vi at landbruket i Aure skal se ut om 10 år, om 50 år? Hva er realistisk å kunne gjennomføre? Andre tema ei landbruksplan kan tenkes å svare på kan være matberedskap, rekruttering, jordvern, beitedyr og interessekonflikter når det gjelder bruk av areal.

Det viktigste er likevel at ei plan skal kunne vise veien framover, med ønsker og mål, på en realistisk måte.

Det er selvsagt kommunens administrasjon som har ansvaret for utformingen av en eventuell landbruksplan, men vi i Aure Senterparti ønsker å ha en åpen dialog med både faglagene og administrasjon der vi sammen ser på utfordringer og mulige løsninger for framtidas landbruk i Aure. Sammen kan vi skape positive løsninger og kanskje se muligheter det er vanskelig å få øye på alene.

I hele Møre og Romsdal er det et fåtall kommuner som har egen landbruksplan, faktisk er det kun 6 av 26 kommuner som har en slik plan. Hvorfor er dette så viktig? De fleste stiller ikke spørsmål ved nødvendigheten av å ha  en kommunal trafikksikkerhetsplan, eller en plan for helse og omsorg. Vi trenger planer for å peke ut ei retning for framtida, planer gir føringer i politikken og budsjettprosess og viser samfunnet at det den aktuelle plana omhandler står høyt på prioriteringslista.

Vi  står nå i startgropa i dette arbeidet, og vi kommer selvsagt til å dele veien videre både her og på Facebook.