Meny
Listekandidatar Fjord Senterparti 2023

Kommunevalprogram 2023-2027

Fjord Senterparti vil i perioden 2023-2027 arbeide for å få kontroll på kommuneøkonomien, slik at vi kan bruke dei ressursane vi har på ein god måte som gjev gode tenester til innbyggjarane og skaper utvikling i heile Fjord kommune. Vi vil påverke oppover i systemet, slik at vi får naudsynte ressursar frå sentralt hald.

Sikre og auke heilårsbusetting

Vi vil:

 • stramme inn handheving av bu- og driveplikt på landbrukseigedomar
 • greie ut nedsett konsesjonsgrense (nullgrense) for å sikre at flest mogleg eigedomar vert brukt til heilårsbustad
 • dele frå bustadhus og småbruk der det ligg rette for det, slik at vi både sikrar busetting og levedyktige gardsbruk
 • at kommunen skal ha attraktive, byggjeklare tomter i alle bygder
 • at kommunen skal disponere hus og leilegheiter til utleige i alle bygdene for dei som vil prøvebu

Prioritere mental helse, inkludering og mangfald

Fjord Sp vil gjere mental helse til eit satsingsområde. Det handlar mykje om å bygge eit inkluderande og støttande miljø, og vise at Fjord kommune har plass til ALLE. «Kom som du er», er vårt motto.

Vi vil:

 • vise at vi er eit samfunn som gir rom for at enkeltindivid kan uttrykke kjenslene sine utan å føle skam, føle seg som ei feilvare eller bli mobba, trakassert, diskriminert eller oppleve annan hatkriminalitet. Vi vil ta initiativ til å arrangere første «Fjord-pride» i Fjord kommune
 • få på plass innflyttar-fadderordning og «speed-friending»-arrangement
 • halde fram som MOT-kommune
 • prioritere ressursar til tiltak og arrangement som samlar folk på tvers av bygdene
 • arbeide for eit godt og aktivt bomiljø for alle, også for institusjonsbuarar

Sikre gode kommunale tenester

Vi vil:

 • ha god legedekning i heile kommunen
 • ha omsorgsbustader og sjukeplassar til dei som har behov
 • halde fram med ordninga med utdanningsstipend mot bindingstid
 • samarbeide med lokale private aktørar innan helse for å betre tilbodet på rehabilitering
 • samarbeide med godkjende Inn på tunet-gardar om tilrettelagde velferdstenester på gardsbruk
 • styrke kapasiteten ved teknisk, plan og byggesaksbehandling
 • oppretthalde ein desentralisert skulestruktur
 • ha nok barnehage- og SFO-plassar, og gjeninnføre søskenmoderasjon i barnehage
 • legge til rette for sunn lunsj i skulane og barnehagane

Betre infrastruktur og samferdsel

Vi vil:

 • prioritere vedlikehald av kommunale vegar og bruer
 • arbeide for fylkeskommunal prioritering av gåande og syklande

Sikre klima, natur og miljø

Vi vil:

 • legge til rette for aktivt beitebruk for å ta vare på kulturlandskapet, hindre attgroing og sikre naturmangfaldet
 • hindre nedbygging av areal som kan brukast til matproduksjon
 • arbeide for flaumsikring av elvar og bekkar
 • legge til rette, styre og kanalisere ferdsel
 • skape auka forståing for og kunnskap om naturverdiane våre

Sikre arbeidsplassar, kompetanse- og næringsutvikling

Vi vil:

 • arbeide for ein reinare fjord, og legge til rette for ei berekraftig etablering av landbasert oppdrettsanlegg i Rødbergvika
 • behalde tiltaksapparatet for næringsutvikling
 • legge til rette for lærlingar
 • satse på og legge til rette for landbruk
 • flytte utmarksområde frå rovdyrprioritert til beiteprioritert sone
 • vidareføre Fjord sin status som nasjonalparkkommune (NPKL), kraftkommune (LVK) og utmarkskommune (USS)
 • utvikle pilegrimsleia Valldalsleden og verdiskaping knytt til Olavstradisjonen i heile kommunen fram mot nasjonaljubileeumsmarkering i 2029.

Bidra til eit aktivt kultur- og fritidstilbod

Vi vil:

 • styrke kulturskulen
 • vidareføre kommunal støtte til frivillige lag og organisasjonar
 • halde fram med sommarskule-tilbodet
 • støtte frivilligsentralane
 • arbeide for å sikre kulturarven og verneverdige bygningsmiljø i kommunen

Fjord Senterparti vil på lang sikt arbeide for:

 • tettstadutvikling i alle bygdesentra
 • samarbeid med andre kommunar for å få utbetra viktige punkt på fv 650 mellom Stordal og Ørskog
 • rassikring i Norddalsstranda og på Tafjordvegen
 • utbetring av flaskehalsane på dei fylkeskommunale vegane i kommunen
 • heilårsveg austover via Geiranger og bru over Norddalsfjorden
 • å få lyntog på strekninga Ålesund-Oslo
 • å forsterke støtteordningane til husdyrbasert landbruk