Meny

Nordland Senterparti har i helgen deltatt på Senterpartiets Landsmøte i Trondheim. Til sammen reiste 24 fra oss på Landsmøte, hvor 19 stk. var delegater, 3 observatører, èn ansatt og èn som reise på vegne av Sentralsstyret i Senterungdommen.

Her kommer en liste med våre gjennomslag
Temadokumenter:

Økt nasjonal kontroll:

 • «Det må også jobbes for et videre sterkt samarbeid mellom landene i Norden på både forsvar, utdanning, kultur og øvrige samfunnsområder.»
 • «Det er viktig å styrke totalberedskapen, ikke minst i nord. Den nye geopolitiske situasjonen gjør at satsing på sikkerhets- og beredskapssamvirke, er særlig viktig. Regjeringen må bidra for å fremme kunnskap for bedre samhandling og flere øvelser på tvers av offentlige og private aktører. Regjeringa må sikre forskningsbaserte utdannings- og videreutdanningstilbud innen sikkerhet og beredskap.
 • «Fortsette styrking og oppbemanning i Heimevernet og sikre materiell i tråd med Heimevernets behov.»
 • «Fortsette styrkingen av norsk matproduksjon gjennom et sterkt landbruk i hele landet gjennom aktive politiske grep.»
 • Vedtak om Melkøya under resolusjon om kraft vil også legges inn i dette temadokumentet.

Trygghet for folk:

 • «Senterpartiet vil jobbe for tiltak som bidrar til inkludering av mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet. Personer fra husholdninger med lav inntekt, lav utdanning, innvandrerbakgrunn eller funksjonsnedsettelser har høyere risiko for å oppleve utenforskap og føle seg marginaliserte. Det er derfor viktig at inkludering retter seg mot disse gruppene.»
 • «Jobbe for å muliggjøre en tidligere inntreden i arbeidslivet for flyktninger.»
 • «Løfte kommunenes inntekter til et nivå som sikrer et likeverdig og godt tjenestetilbud i hele Norge»

Hele Norge:

 • “Senterpartiet mener det er viktig å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet, både for å sikre norsk matproduksjon, for å opprettholde aktivitet og infrastruktur i distriktene, og for å øke vår selvforsyningsgrad av mat. Landbruket er en viktig brikke i vår totalberedskap, også sett fra et sikkerhetsperspektiv.”
 • «Sikre landbruk i hele landet, øke norsk matproduksjon og skape forståelse for bærekraft gjennom matproduksjon basert på norske ressurser»
 • «Kollektivtrafikken er en viktig del av infrastrukturen i Norge, og for befolkningen i distriktene er disse helt avgjørende for at folk skal kunne nå velferdstjenestene. Fylkenes inntektssystem må tilpasses slik at også ulønnsomme strekninger kan sikres drift hele året.»

Totalt 15 redaksjonelle endringsforslag på de tre temadokumentene vedtatt

 

335927520_1531295537363795_7676752909911808411_n.jpg

Resolusjoner

Resolusjonen «Livskraftig næringsliv med verdiskapning i hele landet»

 • «Tilgang på egnede og varierte boliger har betydning for om folk etablerer seg og blir boende på et sted. Manglende tilgang på egnede boliger, særlig i distriktskommuner, hemmer rekruttering av arbeidskraft. Særlig næringsvirksomheter i distriktene opplyser at dette er en viktig årsak til deres rekrutteringsutfordringer, og dette viser at boligmangel rammer både bolyst og næringsvekst på en svært uheldig måte. Senterpartiet mener derfor Husbanken må ha et tydelig distriktspolitisk ansvar for å bidra til god tilgang på egnede boliger.»
 • «Styrke Husbankens rammer og mandat blant annet for å gi kommunene mulighet til å bidra til flere egnede boliger i distriktene og for grupper hvor behovet er stort.»
 • «Arbeide for en raskere behandling av arbeidstillatelser for arbeidssøkere utenfor Schengen området.»

Totalt 5 redaksjonelle endringsforslag på resolusjonene bl vedtatt.

 

Nordland Senterparti var for øvrig med på å sikre tiltak for andre gode forslag:


Resolusjon om kraft:

Fra Buskerud og Finnmark: Nye, grønne industriinitiativer og elektrifisering av sokkelen vil kreve ny kraft. Det må derfor bli en nasjonal prioritering om hvordan etterspørselen etter strøm skal dekkes opp. Senterpartiet vil ikke gå inn for løsninger som svekker forsyningssikkerheten i det landbaserte kraftsystemet eller løsninger som direkte eller indirekte driver opp prisene i det norske strømmarkedet. Planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må derfor stanses da dette setter en effektiv stopper for annen industrietablering og opprettelse av arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark. Equinor sin søknad om konsesjon for å elektrifisere LNG-fabrikken på Melkøya må avvises. Nettutbygging må sees i sammenheng med utvikling av ny industri for å være i forkant av flaskehalsproblematikk i linjenettet."

Trygghet for folk:

Fra Senterungdommen: «Heve maksgrensa for BSU til 30 000 i årlig sparing og 400 000 som totalbeløp samt heve skattefritaket til 20%.»  og «Innføre en GSU-ordning (Gårdssparing for unge) med 30 000 i årlig sparing med 400 000 som totalbeløp og et skattefritak på 20%»

Hele Norge:

Fra Møre og Romsdal: «Ferje er en del av vegen i kystfylkene. Finansieringen av fylkenes ferje- og hurtigbåtdrift, med overgang til nullutslippsløsninger, skal styrkes vesentlig.»

Vedtekter

Nordland Senterparti sammen med andre fylkeslag stemte mot forslaget om å flytte fristen for avholdelse av nominasjonsmøte til 31. januar. Forslaget fikk ikke flertall, og det er derfor dagens vedtekter/retningslinjer som gjelder på dette punktet.

Nordland Senterparti stemte også for at Senterungdommen skulle få 5 representanter inn i Sentralsstyret, fra dagens 3. 

 

Nordland Senterparti valgte å trekke flere forslag før votering som følge av at komiteen/sentralstyret innstilte vedtatt på andre forslag som ivaretok Nordland sine endringsforslag.

Dette betyr at vi har nok flere gjennomslag enn det som er listet opp her.

336254948_1170687700312340_7160699515208398320_n.jpg