Meny
Tomma steinindustri4

Senterpartiet satser på næringsutvikling!

Utdrag fra fylkesvalgsprogrammet

Næringsutvikling og arbeidsplasser er grunnlaget for velferdssamfunnet, og for at hver enkelt av oss har en meningsfull hverdag. Nordland Senterparti vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og aktiv verdiskapning i hele Nordland. Tilstrekkelig tilgang på kompetent arbeidskraft er en grunnleggende forutsetning for et konkurransekraftig næringsliv.

Nordland Senterparti vil at fylkeskommunen skal være en aktiv støttespiller for både nye og etablerte bedrifter, med en god og tidlig dialog mellom næringsliv og kommunene, samt en rask og ryddig saksgang. Tilgang til attraktive, varierte og byggeklare næringstomter er viktig. Videre er det viktig å legge til rette for knoppskyting rundt de etablerte bedriftene slik at de kan utvide, og at vi fortsetter med tilskuddsordningen for etablerere slik at de blir bedre kjent med fylket. 

Tilstedeværelsen av kraftkrevende industri i Nordland er en av forutsetningene for bosetting i fylket. Tilgangen på grønn fornybar kraft er noe av det viktigste fortrinnet vi har i vårt langstrakte fylke. Det er for Nordland Senterparti viktig å sikre fortsatt tilgang på ren og fornybar kraft, derfor vil vi fortsette å tilrettelegge for kraftkrevende industri. Vi vil også i denne periode jobbe for å øke kraftproduksjonen og tilgang på kraft i hele Nordland. Alle alternativer for kraftproduksjon skal gis like vilkår for utredning og utvikling, også kjernekraft.

Geologien i Nordland inneholder store mengder mineraler og metaller som vil være viktig for å gjennomføre det grønne skiftet. Nordland Senterparti vil være en aktiv pådriver for at man skal lykkes med kartlegging og utvinning av disse ressursene.

Nordland Senterparti ønsker en levende reiselivsnæring i hele Nordland, og vil derfor videreføre satsingen på produktutvikling, og jobbe for å få flere turister gjennom hele året for å skape grunnlag for mer helårsdrift innen reiselivet. Samtidig skal vi jobbe for at naturen ikke blir skadelidende som følge av økt turisme, og at det kan innføres besøksbidrag for områder med stor belastning. 

Vi er opptatt av at primærnæringene skal ha gode vilkår for utvikling og vekst, lokalt eierskap og av å redusere hindringer for et aktivt arealbruk. Vi vil øke satsingen på nydyrking ved å jobbe for tilskuddsordninger, og vi er opptatt av å verne matjorda gjennom aktiv bruk. Et sterkt jordvern sikrer oss matberedskap og utvikling av landbruk i en urolig verden. Der matjord likevel til nød må bygges ned for andre tungtveiende grunner, skal tilsvarende areal avsettes til nydyrking, og selve jordsmonnet flyttes dit. 

Landbruket er avhengig av at naturen er i balanse, og at belastningen på natur og miljø minimeres. Skog i vekst tar opp CO₂ og en aktiv skogforvaltning med hogst, planting, gjødsling og ungskogpleie gir en betydelig klimagevinst.

Nordland Senterparti vil derfor øke satsingen på skogplanting og forvalting av skogs- og utmarksressurser, inkludert forvaltning av vilt og fisk. Vi er positive til vern av natur for å ivareta natur- og miljømangfoldet, men er opptatt av at vern må være frivillig. Nordland Senterparti ser positivt på økt satsning på økologisk og bærekraftig drift. 

Fisken i havet betegnes som en av verdenes viktigste matressurser. Det er derfor viktig at vi sikrer en god og bærekraftig forvaltning av disse ressursene. Nordland fylke er et av landets største og viktigste fiskerifylker og vi har et ekstra stort ansvar for å legge til rette for arbeidsplasser både på sjø og land. Vi må også sørge for at farleder og havner utbedres slik at de kan betjene dagens fiskefartøy.

Havbruk har de senere årene vokst til å bli en av de største næringene langs kysten. Senterpartiet setter miljøspørsmålet høyt i forhold til drift og vekst i næringen. Vi ønsker å utvikle denne næringen på en bærekraftig måte, der et godt samspill mellom aktørene og andre brukerinteresser kan bidra til nye løsninger for å minske miljøavtrykket.

Kysten i Nordland trenger arbeidsplasser og det bør jobbes for å øke foredlingsgraden for råstoff fra både fiske og havbruk for å opprettholde aktivitet og verdiskapning på land.

Reindriften er en viktig næring i fylket vårt, og er en viktig bærebjelke for den samiske kulturen. Nordland Senterparti er opptatt av at det skal være gode rammebetingelser for reindrifta, for å sikre videre bærekraftig drift i fylket og optimisme for fremtidige generasjoner.

Nordland Senterparti vil:  

  • Føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og verdiskaping i hele Nordland. 
  • Støtte utbygging av el-nettet mellom regioner i Nordland for å øke kapasiteten. 
  • Jobbe for endrede forskrifter knyttet til tømming av ballastvann i Nord-Norges fjorder og havstrøk. 
  • Legge til rette for videre utvikling av eksisterende næringsklynger, og etablering av nye næringsmiljø for å styrke vår konkurransekraft. 
  • Opprettholde og styrke støttefond for mottaksstasjoner i fiskerinæringen 
  • At det skal stimuleres til utvikling både innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Produksjon basert på utmarksbeiteressurser må styrkes, og den samlede landbruksproduksjonen i Nordland må økes
  • Sørge for tilrettelegging for at mineral og metallforekomster i Nordland kan kartlegges og utvinnes 
  • vil jobbe for å øke overføringskapasiteten i eksisterende og nytt nett.