Meny

4 år med styring Senterpartiet leverer!

Senterpartiet vil bygge Nordland nedenfra. Vi vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo i hele Nordland, enten det er i byen eller på bygda.

Vi vil sørge for at arbeidsplasser, infrastruktur, velferdstilbud, trygghet og muligheter finnes over hele Nordland, i store og små samfunn. Senterpartiet arbeider for et Nordland med små sosiale, geografiske, og økonomiske forskjeller. Rettferdig fordeling, gode levekår og sosial tillit henger tett sammen. 

For å oppnå rettferdig fordeling trenger vi et levende folkestyre og en tydelig desentralisering av makt, kapital og bosetting. 

Gode tjenester nært folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Alle har rett på gode tjenester i nærmiljøet. Offentlige tjenester, statlige, fylkeskommunale og kommunale, skal være godt utbygd over hele Nordland. God beredskap krever lokal forankring. Oversiktlige samfunn hvor man tar vare på hverandre og har gode levekår er den beste beredskap. 

FNs 17 bærekraftsmål skal prege alt vi gjør i Nordland i tida som kommer. Natur, miljø og klima må derfor sees i sammenheng med alle øvrige samfunnsmål, og sikre en forsvarlig og bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet. 

Senterpartiet skal legge til rette for både nye og eksisterende næringer. Landbruket er ei viktig næring for Nordland, som sikrer egen matproduksjon og holder kulturlandskapet i hevd. Det skal stimuleres til utvikling både innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Produksjon basert på utmarksbeiteressurser må styrkes, og den samlede landbruksproduksjonen i Nordland må økes.

Nye markeder må prøves ut for å skape vekst og merverdi for produsenter. Skogen er en stor ressurs som må forvaltes bedre, og derigjennom også øke CO2-bindingen. 

Fisken i havet har gjennom århundrer vært grunnlaget for bosettinga langs kysten. De senere årene er ny havbasert næring kommet til. Utviklinga av havbruket har bidratt til nye arbeidsplasser og viktig utvikling langs kysten. Vi vil bidra til at disse næringene også i framtida er med på å ivareta arbeidsplasser og bosetting langs kysten.

Vi opplever ei stor satsing på grønn industri flere steder i fylket, og Senterpartiet vil fortsatt bidra til at de nye etableringene kommer på plass, og at man i samarbeid med kommunene kan tilrettelegge best mulig for veksten som kommer. Det må jobbes målrettet for å få tak i nødvendig kompetanse, og fagskoler og andre aktører må tilby relevante utdanningsløp. 

Reiselivsnæringen i Nordland har vært i sterk vekst over år, og Senterpartiet vil bidra til fortsatt utvikling av denne store næringen. Lokalmat og naturopplevelser bidrar sterkt til at mange besøker Nordland, og mange vellykkede etableringer utenfor tettbygde strøk viser at det er mulig å satse i hele fylket. 

Senterpartiet vil løfte Nordland som ungdommens fylke. De unge må i enda større grad få ta del i utformingen av sine samfunn, de må få mer ansvar, og de må bli hørt. De unge er ikke bare viktige for framtida, de er viktige her og nå. 

Inkludering er viktigere enn noen gang, for å hindre utenforskap. Senterpartiet er bekymret over utviklingen, og særlig når det gjelder psykisk uhelse blant unge. Vi har et stort ansvar, og tar dette på alvor. 

Alle grupper i samfunnet må bli sett og hørt i større grad, for å sikre god medvirkning og inkludering. Unge, lærlinger, eldre og personer med funksjonsnedsettelser skal fortsatt påvirke fylkespolitikken gjennom sine medvirkningsråd. Senterpartiet mener det er viktig å sørge for gode prosesser, der berørte grupper blir tatt med på råd tidlig nok. 

Senterpartiet skal ruste Nordland for framtida. Vi kjemper videre for vekst og utvikling, trygghet og gode tjenester nært folk, i hele Nordland. Vi vil at Nordland skal være det beste fylket å bo i for nettopp deg, uansett hvem du er og hva du gjør. 

De beste løsningene skapes i politikkens sentrum. Senterpartiet tror på ansvarlig styring og godt tverrpolitisk samarbeid. 

Les hele vårt fylkesvalgsprogram her: https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/nordland/valg-2023