Meny

Program Gjøvik Senterparti 2023–2027

Vår politikk

Senterpartiet legger til grunn for sin politikk forsvar av folkestyret, nasjonalstatens suverenitet, den private eiendomsretten, samt desentralisering av makt og ressurser, og vi bygger på kristne og humanistiske verdier.

Senterpartiets verdigrunnlag har fem hoveddeler:
Desentralisering av eiendomsrett, makt, bosetning og kapital.
Forsvar av folkestyre og lokaldemokrati, beslutningene skal tas nærmest mulig dem det angår.
Motstand mot økonomisk- og markedsliberalisering.
Likestilling mellom ulike grupper i samfunnet.
Fremme økonomisk måtehold og prioritering av ikke-materielle verdier der ivaretakelse av jordens bæreevne (tåleevne) må være helt overordnet.

Vi arbeider mot norsk EU-medlemskap og for å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU.
Vi vil ta Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll.
Vi mener bevaring av all dyrkbar og dyrka mark må være det overordnede prinsippet i all samfunnsplanlegging.
Vi mener at klima- og miljøspørsmål er grenseoverskridende, og må finne sin løsning ved internasjonalt samarbeid i tillegg til nasjonale og lokale initiativ.
Vi mener at kulturelt og sosialt inkluderende lokalmiljøer skal være samfunnets grunnleggende enhet.
Vi mener at samfunnet bygges og velferd skapes i tillitsfullt samarbeid mellom det offentlige, det private markedet og organisasjonene, der det er liten avstand mellom de som blir styrt og de styrende.
Vi arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Senterpartiet står for utjamning av ressurser og levekår mellom samfunnsgrupper, mellom landsdeler og mellom rike og fattige land.

Innledning

Gjøvik Senterparti står i den tradisjon vårt nasjonale Senterparti legger til grunn i sitt verdigrunnlag. Vi vil ha en kommune med frie, selvstendige innbyggere som med egne evner tar ansvar for vårt fellesskap, vår natur og vårt miljø. Vårt syn på utviklingen av Gjøvik ligger basert i forvalteransvaret vi er gitt og det ansvaret vi nå forvalter på vegne av de som kommer etter oss. Kortsiktig gevinst må ikke ta bort hensynet til det langsiktige perspektivet på utvikling av hele vår kommune.

Et levende folkestyre er basert på nærhet, likeverd og korte avstander mellom de som fatter beslutninger og de som berøres av dem. Vi ønsker å fortsatt ha desentralisert beslutningsstruktur – også innenfor egen kommune. Vi vil bruke By- og bygdelaben vår til mer deltakelse fra våre innbyggere fordi vi tror det skaper bedre løsninger, mer samspill og bedre tilhørighet. Gjøvik blir ikke sterkere enn det vi i fellesskap gjør det til. Gjøviks rolle som hovedsenter i kommunen og regionen, er uomtvistelig. Men vi kan ikke miste av syne at heller ikke Gjøviks rolle blir styrket dersom vi ikke tar hele kommunen og dens ressurser i bruk.

Senterpartiet tar ansvar for trygg og langsiktig styring i Gjøvik. Gjennom sterkt politisk lederskap vil vi holde orden i kommuneøkonomien, forbedre tjenestetilbudet og være pådrivere for viktige utviklingsprosjekt i hele kommunen. Forebygging, tidlig innsats og vedlikehold skal fortsatt være en hovedstrategi i Gjøvik. Det lønner seg å ta tak i problemene før de blir for store. Denne politikken skal være gjennomgående i hele kommunens virksomhet.

Vår by og våre bygder må bestå av lokalsamfunn med handlefrihet og sjølråderett. Gjennom samarbeid vil vi finne løsninger for vårt fellesskap. Vi ønsker en utvikling i fellesskapet mellom markedet, frivilligheten og det offentlige. Utviklingen av vår kommune skjer i dette skjæringspunktet, og vi er derfor avhengig av å skape et tettere samarbeid oss imellom framover. Vi må drive en aktiv næringspolitikk for å tiltrekke oss kompetanse og arbeidskraft. Det er et politisk ansvar å sørge for at vi tar hele Gjøvik i bruk. Gjøvik skal være en attraktiv og næringsvennlig kommune. Vi skal bedre vårt omdømme. Senterpartiet vil og forsterke dette arbeidet gjennom et fornyet og forbedret samarbeid mellom kommunen, næringslivet og den frivillige innsatsen. Det vil styrke og videreutvikle verdiskapingen og utviklingskraften i kommunen.

Gjøvik kommune er i en brytningstid. Alderssammensetningen, økonomien og krigen i Europa og mange andre hendelser forutsetter at kommunen fornyer seg og ser over sin virksomhet. Gjennom vårt arbeid med mer medvirkning og deltakelse i lokaldemokratiet håper vi i Senterpartiet å skape en mer kreativ og dynamisk kommune som styrker demokrati, deltakelse og jevnbyrdighet mellom by og distrikt.

Som regionby skal Gjøvik skape vekst og tilvekst, både gjennom industri og annet næringsliv for å sikre hele Gjøvikregionens livskraft. Å sikre en god tettstedsutvikling i Biri og Snertingdal samt en god bydelsutvikling i Hunndalen, Kopperud og nordbyen, skal vi skape livskraft i alle deler av kommunen.

Mål for perioden 2023-2027:

Senterpartiet skal i den kommende kommunevalgperioden legge til rette for:

 • Ansvarlig kommuneøkonomi, åpenhet i forvaltningen og invitere til økt involvering av innbyggerne.
 • Skape trygghet for alderdommen og styrke den hjemmebaserte omsorgen.
 • Et godt offentlig tjenestetilbud i hele kommunen.
 • Styrke det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen.
 • Et sterkt vern av dyrka og dyrkbar jord.
 • Utvikle Gjøvik til å bli en ledende by for innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning.
 • God ivaretakelse av svakere grupper og unge med sammensatte behov.
 • Gode og forutsigbare vilkår for frivilligheten.
 • Beholde Gjøvik kommune som en egen kommune.

Kommunal økonomi, forvaltning og arbeidsgiverpolitikk

Økonomi og forvaltning

Senterpartiet vil føre en ansvarlig og sunn økonomisk politikk. Gjøvik kommune står foran store investeringer som vil kreve store utgifter til renter og avdrag. Vi må derfor ha en sterk kostnadskontroll i alle våre virksomheter.

Skatte- og avgiftsnivået skal ligge på et nivå som opprettholder en god tjenesteproduksjon, i omfang, kostnadseffektivitet og kvalitet.

Senterpartiet vil:

 • Beholde aksjene vi eier i Eidsiva Energi.
 • Avkastningen fra «Kraftfondet» bør disponeres året etter resultatåret. Eventuelt overskudd bør i større grad brukes til investeringer og reduksjon i kommunens lånebyrde.
 • At kommunen skal legge vekt på lokale innkjøp og bruke handlingsrommet som anbudsreglementet gir til å velge lokale leverandører.
 • At ansatte skal få bruke mer tid på primæroppgavene, og mindre på rapportering.

Kommunen som arbeidsgiver

Senterpartiet vil videreføre det gode trepartssamarbeidet vi tok initiativet til i perioden mellom 2019-2023. Mange av fremtidens løsninger ligger i et tettere samarbeid med våre tillitsvalgte og ansatte. Vi vil bygge sin arbeidsgiverpolitikk med utgangspunkt i at faste, hele stillinger skal være det førende ved ansettelser.

Sykefraværet i Gjøvik kommune er altfor høyt. Dette området må få høyeste prioritet fra både administrativ og politisk ledelse i kommende periode. Senterpartiet i Gjøvik mener vi trenger en bredere tilnærming til hvordan sykefraværet kan reduseres. Rett grunnbemanning, stedlig ledelse og en god seniorpolitikk er blant de tiltakene vi vil prioritere.

Vi skal fortsatt legge godt til rette for at ansatte kan få tatt etter- og videreutdanning samt ha et godt tilfang av lærlingeplasser.
 

Senterpartiet vil:

 • Videreutvikle trepartssamarbeidet mellom tillitsvalgte, politikere og administrasjon i Gjøvik kommune
 • At de ansatte skal medvirke og involveres mer for å utvikle egen arbeidsplass.
 • Satse på tiltak som stimulerer til at arbeidstakere står lengst mulig i jobb og får brukt sin kompetanse.
 • Lage en egen seniorplan for kommunalt ansatte over 65 år.
 • Ha individuelle etter- og videreutdanningsplaner samt legge til rette for kompetanseløft for ansatte.
 • At kommunen skal utvikle gode ledere på alle nivå, spesielt kompetanse i økonomistyring.
 • Gi større tillit til de ansatte. Vi stoler- og bygger videre på den yrkeskompetansen de ansatte har.

Universitets- og studentbyen Gjøvik

Gjøvik skal fortsette å utvikle seg som studentby, og vil legge til rette for studentene under studietiden. Det betyr at stadig flere studenter skal finne vegen til Gjøvik, og målet må være at flere av dem blir værende i regionen for å utvikle det positive samspillet mellom næringsliv, kommunen og forsknings- og utviklingsmiljøet ved NTNU Gjøvik.
Vi skal i samarbeid med miljøene på NTNU Gjøvik være med å sikre at vår region skal tilby utdanning og forskning av høy kvalitet og av høy relevans for næringsutvikling, arbeidsmarkedet og fornying av offentlig sektor.

Fagskolen Innlandet er også lokalisert på Gjøvik, og er med mer enn 1000 studenter Norges største offentlige fagskole. Her tilbys det studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse. Naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Kallerud på Gjøvik.

Senterpartiet vil:

 • Stimulere til økt bygging av studentboliger i takt med strategiplanene for NTNU, Fagskolen Innlandet og andre utdanningsaktører i samarbeid med private, ideelle og offentlige aktører.
 • At Gjøvik kommune skal sikre utdanningsinstitusjonenes utbyggingsmuligheter.
 • Arbeide for at Gjøvik kommune og privat næringsliv skal opprette flere trainee stillinger og sommerjobber for studenter.
 • Etablere studentstøtte til de studenter som melder flytting til Gjøvik.
 • Jobbe for å styrke linjetilbud og flere studieplasser ved Fagskolen Innlandet.
 • Aktivt jobbe for utviklingen av studietilbudet ved Gjøvik videregående skole
 • Sikre studentene et forsvarlig primærhelsetilbud ved å etablere et lege- og helsesenter på Campus Kallerud.
 • Bruke studentrådet i aktiv deltakelse i utviklingen av Gjøvik som studie by.
 • Bruke vårt eierskap i Industribygg til å bygge videre på campus til ulike formål som utdanningsinstitusjonene trenger.
 • Gi Industribygg oppgaven med å bygge et nytt parkeringshus til bruk for brukerne av campus.

Utvikling av by og bygd

Vi skal fortsette et målrettet arbeid for å ta hele Gjøvik i bruk. Kommuneplanen, med arealdelen angir mange ulike vegvalg for Gjøvik i årene som kommer. En helhetlig og fremtidsrettet by- og bygdeutvikling skal fremme trivsel og miljø.

Senterpartiet mener at det er svært viktig å ha et attraktivt sentrum i Gjøvik som bygger videre på byens kvaliteter og som legger til rette for handel, trivsel og gode opplevelser. Aktiv arealplanlegging, forvaltning og fortetting er nødvendig for å redusere transportbehov og bevare verdifull matjord. Det er også viktig at kommunen står suverent til å bestemme over egen arealpolitikk. Vi vil derfor i større grad utfordre nasjonale og regionale myndigheter i arealspørsmål.

Areal- og transportarbeidet (ATP-samarbeidet) som er gjennomført i Gjøvik kommune skal følges opp, og vi vil jobbe mer med Smart By-prosjekter.

Byen vår Gjøvik skal fortsatt være det viktigste bidraget fra vår kommunes side til utvikling av aktiviteten og bredden av tilbud i Gjøvik by.

Bygdene har mange muligheter som det må legges bedre til rette for. Senterpartiet ønsker en ytterligere styrking av tettstedene Biri og Snertingdal samt bydelssentrene Hunndalen, Kopperud og Stensjordet.

Senterpartiet vil særskilt forsterke tettstedene gjennom nye boligprosjekt med attraktive og varierte boformer.

Gjøvik Senterparti mener det er viktig å ta vare på de grønne lungene og de attraktive turområdene i og rundt Gjøvik. Det betyr fra vår side en restriktiv forvaltning av grønne lunger og strandsona mot Mjøsa.

Å hegne om vår matjord er viktig for alle generasjoner framover. Dersom vi taper matjord til utbyggingsprosjekt, må dette erstattes i form av tilsvarende arealer og kvalitet til den som rammes.

Senterpartiet vil:

 • At byen skal utvikles i et langsiktig, helhetlig og bærekraftig perspektiv. Dette gjelder bruk av arealene i sentrum, i bygdene, og jordbruks- og skogbruksarealene.
 • At bevaring av dyrka og dyrkbar mark skal være et overordnet hensyn ved utvikling og bygging av ny infrastruktur.
 • Unngå at kommunens rett til å bestemme over egne strategidokumenter og arealpolitikk innskrenkes av regionale planer.
 • Legge til rette for bygging av varierte typer av boliger, som skaper mangfoldige bomiljø tilpasset ulike livsfaser og gir møteplasser på tvers av generasjoner og ulike sosiale fellesskap.
 • Gjøvik boligstiftelse skal fortsatt være en aktør i vår sosiale boligpolitikk, og Gjøvik tomteselskap skal utvikles til et sterkere instrument i tilretteleggingen av kommunale boligområder.
 • Bygge høyere og tettere i sentrumsnære strøk, men ta hensyn til bokvalitet/utsikt.
 • Være positiv til utviklingen av boliger og næringsvirksomhet rundt og på Hovdetoppen.
 • Stimulere til mer bruk av norsk tre i nye bygg.
 • Skape gode bomiljø for fastboende og studenter rundt campus. Private utleiere har et særlig ansvar med å forvalte boenhetene som leies ut på en god måte.
 • At Gjøvik kommune sikrer kapasitet på arealplanlegging, byggesaker og andre viktige tjenester i tilrettelegging av ny aktivitet i Gjøvik.
 • Ha en egen hytteplan for å bli en mer attraktiv kommune å ha fritidsboliger i.
 • Etablere et eget investeringsprogram på 3 millioner kroner årlig til tiltak fra velforeninger, grendelag o.l. på eksisterende bal løkker og friluftsområder i eksisterende boligområder.

Næringsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Senterpartiet vil sikre et livskraftig og allsidig næringsliv i Gjøvik. En fortsatt positiv utvikling i Gjøvik og vår region avhenger av at vi har personer og bedrifter som ønsker å skape verdier her, og at vi klarer å tilby et mangfold av interessante arbeidsplasser. Senterpartiet mener at et enda bedre samspill med eksisterende næringsliv og med kommunene rundt oss styrker utviklingskraften i hele regionen.

Gjøvik skal være en attraktiv kommune både for nytt og eksisterende næringsliv og for arbeidstakere. Innen 2028 ønsker vi at Gjøvik har 20 000 arbeidsplasser. I kommende periode blir utvikling av ny Riksveg 4 fra Mjøsbrua til Hunndalen høyt prioritert. Sammen med næringslivet, forskningsinstitusjonene og innovasjonsmiljøene skal Gjøvik bli verdensledende på flere områder, særskilt innen cyber- og informasjonssikkerhet.

Gjøvik er Innlandets utdanningshovedstad og har både universitet og fagskole som utdanner folk til å løfte fram nye teknologier. Vi ønsker at flere unge voksne skal bosette seg her. Gjøvik må ha et mangfoldig næringsliv som gjør kommunen til et sted der både nasjonale og internasjonale bedrifter velger å utvikle seg. En ny industriplan skal se på hva slags tiltak og ambisjoner vi må ha de neste 25 årene. En plan bør omhandle hvordan vi skal få vekst i eksisterende industrier, flere leveranser til forsvarsindustrien og sivile formål. Utdanningsaktører som leverer utdanningsprogram på behovene til næringslivet. Gjøvik som vertskap for ny oppstarta firmaer og små og mellomstore bedrifter.

Gjøvik skal alltid ha god tilgang på attraktive og klargjorte næringsarealer. Etter at vi de fire siste årene har lagt til rette for Vismunda næringspark, Skjerven skog, Damstedet og Aas skog, går vi nå i gang med flere områder. Bjugstadmarka er et prioritert område, og vi vil gå i gang med å finne nye arealer til næringsformål. Næringsseksjonen i Gjøvik kommune skal fortsette sitt gode arbeid, være gode rådgivere, døråpnere og samarbeidspartnere for bedrifter og nyetablerere, og bidra til økt internasjonalisering av næringslivet i Gjøvik.

Senterpartiet vil:

 • At hovedparten av veksten i antall arbeidsplasser i Gjøvik kommer i privat sektor.
 • At det legges til rette for arealer som gjør at industrien får utviklingsmuligheter som bedrer rammebetingelsene for drift og utvikling.
 • Utarbeide flere næringstomter i kommunal regi.
 • At vi skal arbeide mer aktivt overfor nasjonale aktører for å få flere statlige investeringsmidler og arbeidsplasser til Gjøvik.
 • Bidra til kompetanseheving, rekruttering og nyskaping til landbruket og grønne næringer basert på fornybare ressurser.
 • Jobbe aktivt for å tiltrekke risikovillig kapital til gjennomføring av nye prosjekter i Gjøvik.
 • Lage en egen industriplan for kommunen.
 • Etablere Nasjonalt kompetansesenter for informasjons- og cybersikkerhet på Gjøvik.
 • Realisere flere næringsområder, men umiddelbart etter valget iverksette regulering av Bjugstadmarka og deretter lage planprogram for øvrige næringsarealer avsatt i kommuneplanens arealdel.
 • Styrke arbeidet med næringsetableringer i kommunen.

Landbruk og matproduksjon

Gjøvik er en av de største jord- og skogbrukskommunene i Oppland. Dyrket mark utgjør 10 % av landarealet i kommunen og 74 % er skog. Gjøvik har med sitt ressursgrunnlag, kompetente landbruksmiljø og sitt politiske miljø gjennomføringskraft til å følge opp de nasjonale og internasjonale forpliktelser og målsettinger om økt matproduksjon, med en vekst på minst 1 % per år frem til 2030.

Gjøvik kommune skal aktivt bidra til å utvikle en tidsriktig landbrukspolitikk, som utnytter ressursgrunnlaget og utvikler bygdene våre videre. Dette skal bidra til at landbruket blir en vekstnæring og en fortsatt sterk bærebjelke i Gjøviksamfunnet.

Dyrkbar jord er et knapphetsgode, også i Gjøvik. Gjøvik Senterparti mener vi må dyrke opp mer matjord, og storsamfunnet må erstatte matjorda til de grunneiere som taper den i forbindelse med utbygging av infrastruktur, boligområder eller industri. Å gi støtte til nydyrking gjennom kommunens stimuleringspakke for landbruket er derfor viktig å fortsette med.

Gjøvik er blant Innlandets største tre-kommuner, med arbeidsplasser som har en betydelig kompetanse. Kommunen er Gjøviks største skogeier. Derfor må vi gå foran i vår forvaltning, blant annet ved hjelp av økt avvirkning, mer skogkultur, og økt bruk av tre i bygninger og konstruksjoner.

Hestenæringen er en stor og viktig aktør i Gjøvik, med Biri travbane og miljøet rundt dette som en viktig bidragsyter. Vi vil utvikle hesteholdet og arbeide for økt rekruttering samt bedre og enklere økonomiske regler for utøverne.

Senterpartiet vil:

 • Sikre den private eiendomsretten. Retten til eiendom er viktig for den enkelte og utviklingen i vår kommune.
 • Stimuleringspakken for jordbruket i Gjøvik skal videreføres og økes fra dagens nivå til 2,5 millioner kroner i 2023
 • Vi vil ha en helhetlig og fremtidsrettet arealforvaltning, med jordvern som sikrer verdifulle områder for matproduksjon og gir muligheter for tradisjonell landbruksproduksjon og husdyrhold.
 • Etablere tappepunkter som sikrer bønder tilgang til vann i perioder med tørke.
 • At Gjøvik skal være ulvefri sone.
 • At forholdene legges til rette for et aktivt og næringsretta skogbruk i kommunen.
 • Oppfordre lokale reiselivsaktører og restauranter til å benytte lokal mat i sine tilbud.
 • At Gjøvik kommune skal tilby mer lokalprodusert mat i sin virksomhet.
 • Stimulere til nye grønne næringer, basert på de rike skog- og jordbruksressursene vi har.
 • Ha en aktiv skogforvaltning av de 19 000 dekarene med skog som Gjøvik kommune eier.
 • Gjennom skogeierrollen vi har bidra til forskning, utvikling og innovasjon for å kunne ta hånd om en større del av næringskjeden lokalt.
 • «Inn-på-tunet» ordningen skal opprettholdes minst på dagens nivå
 • Det biologiske mangfoldet skal ivaretas. Bruk av jord og skog er det beste vern.
 • Boplikten i kommunen opprettholdes. Konsesjonsloven må håndheves på en slik måte at ikke formålet uthules. Priskontrollen på landbrukseiendom for salg må praktiseres. Dette er blant annet viktig for at unge som vil inn i næringen skal få mulighet til det.
 • Kommunen skal være positiv og oppmuntre til småskalaproduksjon og kortreist mat. REKOringen er et godt tiltak som bør videreutvikles, og vi bør legge til rette for flere torgdager.

Energi og miljø

Miljø-, energi - og klimautfordringer kan bare løses gjennom aktiv innsats i alle lokalsamfunn. Alle har vi noe å bidra med, ved hjelp av sunn fornuft og enkle løsninger. Gjøvik har alle forutsetninger for å være en pådriver og et forbilde for en moderne energi- og klimapolitikk.

God klimapolitikk er etter Senterpartiets syn ikke en motsetning til verken god næringspolitikk eller god distriktspolitikk. Senterpartiet skal stå for en jordnær klimapolitikk som tjener hele Gjøvik, bidrar til næringsutvikling og tar hensyn til sosial og geografisk utjevning.

Derfor må Gjøvik kommune gjennom en revidering av vår energi- og miljøplan legge en helhetlig energistrategi der formålet er å redusere den totale energibruken samtidig som det gjennomføres en overgang fra fossile til fornybare energikilder. Senterpartiet vil bidra til at Gjøvik kommune tar en pådriverrolle i den lokale klimadugnaden.

Senterpartiet vil:

 • At alle nye kommunale bygg skal varmes opp via bioenergi, fjernvarmenettet eller fornybar energi samt bygges som passivhus.
 • Videreutvikle Innlandets Vitensenter som en sentral del av kommunens motivasjonsarbeid knyttet til fornybar energi og realfag.
 • Sikre finansiering av «Operasjon Mjøsa» og arbeide for statlige bevilgninger til dette.
 • Få fortgang i å etablere en tursti fra Gjøvik sentrum og nordover til Bråstadvika.
 • Ta initiativ til etablering av Nasjonal turistveg langs Mjøsa, etter modell fra Valdresflya eller Filefjell.
 • Være pådriver for å utvikle og bygge anlegg for produksjon av biogass fra organisk avfall og husdyrgjødsel.
 • At tømmer som råstoff må få en ny æra. Skog i vekst binder CO2 og skogen i Norge tar i dag opp netto tilsvarende halvparten av de norske klimautslippene, og må regnes med i det norske klimaregnskapet.
 • Arbeide for å få inn flere klimatiltak i landbruket, samtidig som ønsket om økt matproduksjon på norske ressurser ivaretas.
 • Gi vår støtte til etableringen av de to solkraftanleggene som planlegges i Seval skog og Mehlum i Vardal.
 • Følge opp målsettinger og tiltak i Gjøvik kommunes klimaplan med tilhørende tiltaksplan.
 • Kommunen må stimulere til et aktivt skogbruk for å øke karbonopptaket.
 • Kommunen må legge til rette for pollinerende insekter.

Barnehage

Senterpartiet mener at barnehagen skal ha høy kvalitet, ivareta den frie leken, og være en arena for kreativ utfoldelse. Barnehagenes faglige mål skal være forankret i kommunens felles oppvekststrategi, for å sikre gjennomgående høy kvalitet i tilbudet til barn i hele kommunen.

Barnehagene i Gjøvik skal utvikle og aktivisere barna og gi et godt grunnlag for livslang læring. Av hensyn til tidlig innsats og forebygging må kartlegging av språkutvikling og system for observasjon av motoriske og sosiale ferdigheter utvikles videre for å forberede overgangen til skolen.

Senterpartiet vil:

 • Sikre et godt barnehagetilbud for barnefamilier i hele kommunen.
 • Ha en god blanding av offentlige og private barnehager.
 • Likestille tilskuddsnivået for offentlige og private barnehager.
 • Sikre god grunnbemanning i barnehagene, og at arbeidstida til barnehageansatte og pedagoger brukes til barnas beste.
 • At det skal serveres sunn og ernæringsrik mat i barnehagene, gjerne basert på råvarer fra lokalmiljøet.
 • At alle ansatte i barnehagen skal ha relevant kompetanse.
 • At barnehagen skal være en god lærebedrift og ufaglærte assistenter skal gis tilbud om å ta fagbrev.
 • Gjøvik kommune skal ha to lærlinger per 1000 innbygger.
 • Arbeide for løpende opptak, men innføre minst to barnehageopptak i året i løpet av kommende periode.

Skole, oppvekst og utdanning

Gjøvik må fortsatt satse på det systematiske arbeidet, og politikerne må ha et bevisst skoleeierfokus, helt fra kommunestyret og ned i det enkelte klasserom. Det er avgjørende for bedre resultater.

Det er gjort forbedringsarbeid i skolesektoren i Gjøvik de siste årene, og Gjøvik skal ha høge ambisjoner når det gjelder kvalitet i skolene.

Gode skoler, med kvalifiserte lærere og godt læringsmiljø, er et konkurransefortrinn i kampen om nye innbyggere. Derfor må vi satse på gode lærere og god pedagogisk ledelse.

Lærernes avgjørende rolle i grunnskolen er viktig, og vi bør se nærmere på hvordan vi driver vår etterutdanning av denne viktige yrkesgruppen. Utdanningsnivået i Gjøvik kommunes voksne befolkning er blant landets laveste, men utviklingen er positiv. Den økende graden av fullført og bestått videregående skole i Innlandet er bra, men fortsatt er det slik at nesten to av ti grunnskoleelever fra Gjøvik ikke fullfører videregående skole. Ungdom fra Gjøvik skal ha lik mulighet som andre ungdommer fra Innlandet til å lykkes i videregående skole.

Gjøvik Senterparti ønsker en desentralisert skolestruktur i kommunen som bygger opp under sterke grender. Senterpartiet er åpen for endringer i skolestrukturen, dersom medvirkningsprosesser viser lokal interesse for dette. Antall skoleelever ved en skole bør uansett ikke under 40 elever, hvis det ikke er utsikter til at elevgrunnlaget vil stige igjen raskt.

Barnevernet må ha mer fokus på å hjelpe familien som helhet og ikke hvert familiemedlem hver for seg. Omsorgsfamilier må sikres forutsigbare avtaler og god veiledning. Det bør etableres gode samarbeidsforum mellom ulike aktører på barnevernsfeltet, som får tilgang til alle opplysninger som gjelder barnet. Helsestasjonene er nøkkelinstitusjoner for å hjelpe utsatte familier og barn.

Senterpartiet i Gjøvik vil prioritere helsestasjonene høyere fordi de yter viktig forebyggende arbeid.

Senterpartiet vil:

 • At det må jobbes mer med forebygging og mindre med reparasjon.
 • At alle barn i Gjøvikskolen skal gis muligheter til å beherske lesing, skriving og regning, og våre lokale resultater skal innenfor disse tre evnene være på eller over landsnittet.
 • At det skal være nulltoleranse for mobbing i skolen, og bruke læringsmiljøteamet vi innførte i forrige periode ved alle skoler som har utfordringer med læringsmiljøet og mobbesituasjonen. Vi bør vurdere å få flere yrkesgrupper inn i dette teamet.
 • At lærerens tid må brukes til pedagogisk arbeid og oppfølging av elevene. Det er viktig for Senterpartiet at arbeidstiden i skolen skal organiseres slik at pedagogisk og faglig kompetanse blir brukt best mulig. Dette betyr at vi må ansette flere fra andre yrkesgrupper ved skolene som kan utføre arbeidsoppgaver lærerne utfører i dag.
 • Sikre skoler god dekning av helsesykepleier og miljøterapeuter.
 • Jobbe for en strategi som gir en balansert bruk av nettbrett og skjermtid i klasserommet kontra bruk av klassesett med bøker.
 • Ha et godt sommerskoletilbud i samarbeid med eksterne aktører.
 • At kommunen må legge til rette for at lærere får mulighet til å gjennomføre videreutdanning og etterutdanning.
 • Ha særlig fokus på hvordan de spesialpedagogiske tiltakene gjennomføres i skolen og hvordan elevers rettigheter ivaretas.
 • At skole – hjem samarbeidet prioriteres og styrkes.
 • Opprettholde dagens skolestruktur under forutsetning av at den enkelte skole leverer gode læringsresultater og har et tilstrekkelig elevgrunnlag. Endringer kan skje i samspill med berørte lokalsamfunn.
 • Gjøvik kommune skal ha to lærlinger per 1000 innbygger.
 • At barnevernet i Gjøvik og Land skal sikres gode arbeidsvilkår som gjør at tjenesten kommer tidlig inn overfor de familier som trenger hjelp og/eller bistand.

Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenestene har både utfordringer og utviklingsmuligheter framover. Kommunene vil få større ansvar, og brukergruppen vokser. Vi vil møte denne situasjonen med innovasjon og nytenkning, mer bruk av velferdsteknologi og større vekt på̊ hverdagsrehabilitering. Men utviklingen vil uansett ikke kunne erstattes av den omsorg som enkeltmedarbeidere og kommunen som fellesskap klarer å gi sine innbyggere.

Den samlede dekningen av sykehjemsplasser og bofellesskap med heldøgns omsorg må økes i årene framover. Legge til rette for gode aktivitetstilbud, blant annet åpne dagtilbud ved alle omsorgssentrene i samarbeid med frivillige.

Kapasitetsutviklingen har de siste årene kommet særlig innenfor den hjemmebaserte omsorgen. Vi må nå prioritere å bygge nye omsorgsplasser, særskilt for eldre i Gjøvik sentrum. Vi er åpne for at også ideelle aktører, slik som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og andre bygger botilbud som kommunen har tilvisningsrett i.

Sammen med både yngre og eldre brukere og deres pårørende, frivillige og private aktører skal kommunen tilby rehabilitering og omsorgstjenester slik at vi kan legge godt til rette for tjenester for hele livsløpet for alle som trenger det. Det er en berikelse for eldreomsorgen i Gjøvik at vi har tjenestetilbud på alle nivåer i samtlige omsorgsdistrikt. Det er viktig at eldre kan få lov å bo i sitt nærmiljø så lenge de lever, og i tråd med sine egne ønsker.

Vi vil arbeide for økt rekruttering av helsearbeidere, sykepleiere og leger. Det er stort behov for å øke antall legetimer ved sykehjem. Vi ønsker derfor desentraliserte utdanningstilbud ved NTNU og Universitetet i Oslo velkommen til Gjøvik.

Den økonomiske kontrollen i helse- og omsorgssektoren må styrkes betraktelig i årene som kommer.

Gode omsorgstjenester har ikke bare med kapasitet og strukturelle rammer å gjøre. Verdier og holdninger og kulturer i omsorgssektoren påvirker også kvaliteten på arbeidet som blir utført.

En god omsorg oppstår først i møtet mellom mennesker, mellom de som trenger hjelp, og de som får, og i mange tilfeller også i møtet mellom pårørende og lokalsamfunnet. Med økende krav til omstilling og effektivitet, er det viktig å sette fokus på verdier, etiske dilemmaer og kvaliteten på tjenestene.

Det økende behovet for helse- og omsorgstjenester må tilsvarende møtes med en betydelig innsats på helsefremmende og forebyggende tiltak i alle sektorer i samfunnet. Økning av den forebyggende innsatsen vil trolig forbedre folkehelsen, redusere behandlingsbehovet og dempe etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester.

Vår interkommunale legevakt bør ha en legevakt bil som kan oppfylle grunnleggende krav til forsvarlig medisinsk virksomhet og akuttmedisinforskriftens § 9 om krav til utstyr i kommunal legevakt. Det innebærer nødvendig og tilstrekkelig medisinsk utstyr til at vaktlege kan undersøke, diagnostisere, behandle og monitorere pasienter.

Senterpartiet vil:

 • Opprette flere kommunale fastlegehjemler for å styrke fastlegeordningen.
 • Øke grunnbemanningen i sykehjem og hjemmetjenesten.
 • Etablere en legevakts bil.
 • Øke satsingen på rus- og psykiatritilbudet vårt.
 • Snertingdal omsorgssenter skal bygges ut i henhold til vedtatt investeringsprogram med 32 omsorgsplasser.
 • Bygge et nytt omsorgssenter for Gjøvik sentrum innen 2027 med 40 plasser, gjerne i samarbeid med ideelle organisasjoner.
 • I samarbeid med flere aktører kjøpe og ta over sykehuslokalene på Gjøvik til helse- og omsorgsformål.
 • Sette av nok midler til å kunne kjøpe tjenester ved våre lokale opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner der vi ikke sjøl makter å dekke tilbudet.
 • Opprette bruker- og pårørendeutvalg ved hvert omsorgssenter som kan være med og gi innspill til drift og tiltak.
 • At bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede må ha forsvarlig bemanning, og sikre at beboerne får tilbud om aktivitets- ferie- og fritidsaktiviteter.
 • Gi støtte til tiltak for at personer med nedsatt funksjonsevne får delta i meningsfulle arbeids- og fritidsaktiviteter.
 • Jobbe for lavest mulig boligleie for beboere i boliger i Gjøvik boligstiftelses eie.
 • Følge opp boligsosial handlingsplan slik at flere kan eie sin egen bolig.
 • At brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må tilpasses den enkelte brukers behov.

Samferdsel og infrastruktur

Senterpartiet i Gjøvik er opptatt av å sikre alle innbyggerne gode veger, bedre kommunikasjoner og flere møteplasser. Gode veger er viktig for folks livskvalitet og for å holde næringslivets kostnader nede. I inneværende periode har vi økt vegvedlikeholdet på våre kommunale veger for å stoppe forfallet. Nå vil Senterpartiet i Gjøvik redusere vedlikeholdsetterslepet, slik at alle merker at standarden på vegene i Gjøvik blir bedre.

Senterpartiet ønsker å gå i dialog med fylkeskommunen for å kunne ta over enkelte fylkesveger i kommunen, for på den måten også å kunne bygge egne gang- og sykkelveger.

Vi må forsere arbeidet med planleggingen av en ny riksveg 4, slik at det kan bli tatt en investeringsbeslutning for strekningen Mjøsbrua til Hunndalen. Selv om det er en belastning, er bompenger et nødvendig onde for å få til dette. Det er imidlertid et absolutt krav at det først bygges veger, før det innkreves bompenger. Dernest må sidevegene, eksisterende lokalveger, være bomfrie. Kollektivtrafikken må også styrkes på strekningen for å gi folk en reell valgmulighet. Senterpartiet skal arbeide for at det store veg- og jernbaneprosjektet for strekningen Oslo-Gjøvik kommer med på investeringsplanen i neste Nasjonal Transportplan.

Vi ønsker å bygge ut offentlig vann og avløp, samtidig som vi ønsker en smidig håndtering av de påbud som blir gitt for å fornye private avløpsanlegg. De husstander som etter pålegg fra kommunen har utbedret sine anlegg skal ikke få krav om å koble seg på offentlig vann og avløp dersom dette blir tilgjengelig i området, forutsatt at de har et godkjent anlegg med utslippstillatelse.

Senterpartiet vil at det skal oppleves som trygt å ferdes i trafikken for alle. Derfor ønsker vi å prioritere tiltak som bedrer trafikksikkerheten. I sentrumsområdene må hensynet til de myke trafikanter og kollektivtilbudet styrkes. I Gjøvik sentrum vil Senterpartiet sammen med fylkeskommunen utvikle bybusstilbudet og videreutvikle bestillingstransport som kollektivtilbud i distriktene. Bybusstilbudet og transportordningen for funksjonshemmede må ses i sammenheng med en godt utviklet tilbringertjeneste og bestillingstransport.

Alle innbyggere i kommunen skal ha god mobildekning, og tilgang til høyhastighetsbredbånd. Denne utbyggingen må skje i samarbeid mellom bygdesamfunn, organisasjoner, fylkeskommunen, staten og utbyggere.

Senterpartiet vil:

 • Sikre en bedre koordinert utbygging av offentlige tjenestetilbud og moderne løsninger for kollektivtrafikken.
 • Øke investeringsmidlene på kommunale veger til 35 millioner kroner i fireårsperioden. En del av disse midlene skal også gå til å opprette tilskudd til private veglag som investerer og vedlikeholder lange vegstrekninger.
 • Etablere et trafikksikkerhetsfond der pengene skal gå til å bygge ut nye gang- og sykkelveger i Gjøvik samt sørge for trafikksikkerhetstiltak på utsatte steder.
 • Opprettholde en akseptabel standard for vintervedlikehold av fortau, vei og gater, gang og sykkelveger.
 • Sikre god framkommelighet for varetransport og renovasjon i sentrum.
 • At ny veiløsning for gjennomgangstrafikk utenom Gjøvik og Hunndalen sentrum realiseres raskt.
 • Aktiv innsats for opprusting av Gjøvikbanen i form av bedre banelegeme, bedre strømforsyning og togsett samt etablering av krysningsspor. Dette må resultere i timesavganger på banen.
 • Jobbe for utbedring av fylkesvegene i Snertingdal, Biri og Vardal.
 • Bygge parkeringshus i Røverdalen, men vurdere private utbyggere av parkeringshus i Brynsdalen.
 • Jobbe for bedret bybusstilbud i Gjøvik, der hyppigere frekvens på rutene skal sørge for mindre bilkjøring og bedre framkommelighet til arbeidsplassene i byen.
 • Kommunalt vann- og avløp skal tilbys i grisgrendte strøk. Vedtakene knyttet til Snertingdal og Biristrand skal gjennomføres.
 • Utrede en beredskapsplan for VA-tjenester i samarbeid med nabokommunene Lillehammer, Ringsaker, Østre Toten og Vestre Toten.
 • Være åpen for etablering av småkraftverk i enkelte vassdrag.
 • Være med og sikre eierskap til rutegående el-ferje mellom Gjøvik og Hamar

Frivillig innsats, idrett og kultur

Kultur, idrett og frivillighet løfter Gjøvik. Kulturen har en egenverdi og arrangementsbyen Gjøvik, med festivaler, idrettsmesterskap og andre arrangement må utvikles mer enn i dag. Dette er viktig for bolyst, omdømme og næringsutvikling.

Det er en blomstrende kulturvirksomhet i Gjøvik, og et sterkt miljø både lokalt og regionalt for musikk.

Vi må forsterke arbeidet med å løfte fram de rike kulturminner og kulturmiljøer vi har i Gjøvik, og i fellesskap med Mjøsmuseet utvikle Gjøvik gård og andre museumsfasiliteter. Det er viktig at forvaltningen av den fredede Gjøvik gård skjer med sunt bondevett. Gjennomgang av verneplanen, det er behov for at en del hus får strengere vernegrad.

Senterpartiet sier ja til et nytt kulturhus på Gjøvik i regi av private utbyggere, der kommunen leier lokaler for å dekke sine arealmessige behov. En større utredning må imidlertid gjennomføres før man tar et endelig standpunkt til byggingen og leieforholdet.

Senterpartiet ønsker å være en pådriver for gode fritidstilbud i nærmiljøene, uavhengig av alder, bakgrunn, eller familiens økonomi. Frivilligheten skaper møteplasser nært folk, som både bidrar til inkludering, fellesskap, og integrering av grupper med annen bakgrunn. De motvirker ensomhet og kan føre til økt livskvalitet.

Senterpartiet vil støtte tiltak hvor det legges til rette for samarbeid med og mellom de de som utfører frivillig arbeid. Vi vil videreutvikle samhandlingen med Gjøvik kirkelige fellesråd for å gi menighetene rom for å utvikle seg sjøl innenfor rammene av den nye kirkeordningen. Vi vil legge til rette for godt vedlikehold av kirker og kirkegårder.

Senterpartiet vil:

 • Sette av midler til godt vedlikehold av kirkebyggene, ha romslige kår for at kirkegårdene blir stelt godt gjennom hele året og gi rom for investeringer til glede for brukerne av kirkene.
 • I løpet av perioden innføre rimelig/gratis leie av hall og anlegg for barne- og ungdomsidretten i Gjøvik.
 • Styrke den kommunale kulturskolens posisjon, og opprettholde et høyt musikkfaglig nivå.
 • Gi mulighet for enkelte kulturskoletilbud i Biri, Snertingdal og andre steder der det er ønsker om det.
 • Styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som skaper gode fritidstilbud for forskjellige grupper i nærmiljøet.
 • Ha gode nærmiljø- og idrettsanlegg i hele kommunen. Barne- og ungdomsidretten skal prioriteres.
 • Støtte opp om tiltak som byttedager, eller lignende tiltak som stimulerer til mer gjenbruk av utstyr til fritidsaktiviteter.
 • Bibliotekene skal utvikles til en god arena for inkludering og integrering.
 • At kommune aktivt bidrar til og støtter lokale initiativ som ønsker å arrangere nasjonale mesterskap eller kulturelle arrangementer som kan gi positive ringvirkninger for kommunen både nasjonalt og internasjonalt.
 • Videreutvikle utstyrssentralen BUA.

Ungdom - drivkraften i utviklingsarbeidet i Gjøvik

Ungdom med talent og tæl skal skape Gjøviks framtid. Vi skal gjennom et tett, godt og tillitsfullt samarbeid med ungdommen gi dem mulighet til å uttrykke sin mening i beslutningsprosesser. Senterpartiet ønsker å ta Ungdomsrådet mer med på råd i flere saker, slik at vi sammen med det politiske miljøet kan legge flere strategier for ungdomssatsingen i Gjøvik.

Gjøvik kommune skal ha en kultur for at friske ideer, nye tanker og engasjement heies fram. Med vårt næringsapparat skal vi hjelpe fram unge talenter, skapere og etablerere. Det skal være fristende å velge Gjøvik som bo-, utdannings- og arbeidssted.

Integrering av barn og unge som kommer hit som flyktninger, enslige asylsøkere, innvandrere og arbeidsinnvandrere er et arbeid som er svært viktig for Gjøvik kommune. Vi ønsker å jobbe for dette videre ved å se på hvilken organisering det er rundt disse barna.

Senterpartiet vil:

 • Videreutvikle Jobbhus Gjøvik, i samarbeid med nabokommuner.
 • Arbeide for god fysisk og psykisk helse ved hjelp av forebygging, tilrettelegging og oppfølging, både i skolen og på fritida.

Integreringsarbeid og utvikling av Gjøviks mangfold

For å lykkes i integreringsarbeidet, der målet er at de voksne innvandrerne kommer i jobb og at de unge lykkes med skolegangen, kreves det et kontinuerlig og langsiktig arbeid.

Gjøvik skal alltid bekjempe rasisme og diskriminering. Derfor er det viktig at vi i vårt arbeid yter bistand og støtte til alle innbyggere, uten hensyn til deres tro og livssyn.

Vi må forebygge mer i vårt arbeid overfor innvandrerbarn. Vi er bekymret for den radikalisering som nå skjer med enkelte ungdommer og det økende antall som drar utenlands som fremmedkrigere.

Gjøvik kommune må i nært samarbeid med vårt lokale politi, PST og andre ha gode rutiner for samhandling. Representanter fra de internasjonale rådene i kommunene, ulike innvandrermiljøer, sivile aktører som driver med forebyggende tiltak skal få støtte til sitt arbeid.

Senterpartiet vil:

 • I løpet av perioden utarbeide et grunnlagsdokument for Gjøviks tros- og livssynspolitikk.
 • Opprettholde Kafe Globus og la det være malen for organiseringen av våre kommunale kantiner.
 • Gi ekstra tilskudd til lag og foreninger som driver med integreringstiltak.
 • Etablere et regionalt politiråd
 • Ha åpne møteplasser for ungdom hvor det er nulltoleranse for mobbing, rus og diskriminering. Det skal ikke stilles krav om kunnskaper, politisk ståsted, religiøs eller sosial bakgrunn for å delta.

Beredskap og trygghet

Senterpartiet arbeider for at hver og en av våre innbyggere i Gjøvik skal være trygg på at de får den hjelpen de trenger, uansett hvor du bor i kommunen. Samfunnets sikkerhet og innbyggernes trygghet er først og fremst en statlig oppgave, men fra kommunens side vil det alltid være vi som har oppgaven med å ha god beredskap. Kommunen skal både kunne håndtere kriser som rammer egen virksomhet og konsekvensene av kriser som rammer innenfor eget geografiske virkeområde. Beredskap handler om å være forberedt. Det betyr å planlegge og forberede tiltak som setter kommunen i stand til å håndtere kriser slik at konsekvensene blir minst mulig. Denne beredskapen må forankres lokalt. Skal vi sikre dette, må vi ha tilstrekkelig med økonomiske ressurser for å løse oppgavene som personell, materiell, kompetanse og myndighet. Vår samfunnskritiske infrastruktur i Gjøvik som vann- og avløpsnettet, energiforsyningen og kommunikasjonssystemer skal være under norsk lokalt eller regionalt eierskap og kontroll.

Senterpartiet vil:

 • Arbeide for at kommunen oppfyller den lovpålagte beredskapsplikten på en god måte.
 • Sørge for god beredskap og bemanning ved Gjøvik interkommunale legevakt.
 • Arbeide for at politiet på Gjøvik har en bemanning som gjør at nødvendig beredskap og innbyggernes sikkerhet er til stede. Politistasjonen må være åpen og tilgjengelig for publikum slik at viktige sivilrettslige spørsmål og forvaltning ivaretas.
 • Ut fra et beredskapsmessig hensyn er det viktig at det produseres mat på landbruksarealet som er i kommunen.
 • Ambulanseberedskapen må styrkes slik at det kommunale brann- og redningsvesen ikke må rykke ut på helseoppdrag.
 • Arbeide for at kommunen aktivt arbeider forebyggende for å unngå kriser.
 • Arbeide for at kommunen ivaretar sine oppgaver innenfor totalforsvaret.
 • Arbeide for at kommunen aktivt arbeider for å bevisstgjøre innbyggerne om å ivareta god egenberedskap.
 • Undersøke muligheten for beredskapssamarbeid med nabokommunene.

Gjøvik – en tydeligere nasjonal aktør

Før valget i 2019 lovet Senterpartiet at dersom vi kom til makten, skulle vi gjøre oss mer gjeldende på flere nasjonale arenaer. Dette er noe vi har holdt, og som vi vil arbeide mer med framover. Gjennom ulikt arbeid, både av store og små prosesser, er det viktig å gjøre kommunen vår til en tydeligere nasjonal aktør på flere områder.

Et svært viktig arbeid framover blir å sikre stor og god aktivitet i sykehuslokalene som står ledige etter realiseringen av Mjøssykehuset. Ved sykehuset har vi i dag en av landets største AMK-sentraler. I samme bygningsmasse er det lokalisert en ambulansestasjon og en stor interkommunal legevaktssentral. Litt utenfor har vi også Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) som er et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. Videre har NTNU bachelorutdanning innen ambulansefag (paramedisin) og videreutdanning i nasjonal paramedic. Dette er ikke noe som trenger å ligge ved et nytt Mjøssykehus, snarere tvert imot. AMK-sentralen bør fortsatt driftes fra Gjøvik. Ved å se dette i sammenheng, har vi muligheter til å etablere et solid fagmiljø.

Senterpartiet vil:

 • Etablere Cyber City som en internasjonal aktør innenfor informasjonssikkerhet og beredskap.
 • Sikre planleggingsmidler og ressurser nok til Riksveg 4 fra Mjøsbrua til Hunndalen.
 • At Sykehuset Innlandets administrasjon legges til Gjøvik og at også SIs prehospitale divisjon etableres her.
 • Sikre stor aktivitet i sykehuslokalene i Gjøvik etter at Mjøssykehuset står klart med innslag av både forskning, utvikling og private bedrifter som kan løfte Gjøvik som helseby.
 • Etablere et nasjonalt forsknings- og utviklingssenter for kommunehelsetjenesten.
 • Etablere et nasjonalt forskningssenter for allmennlegetjenesten.
 • Videreutvikle Johan Castberg-seminaret til å bli en nasjonal arena for samfunnsdebatten.
 • Være en god vertskommune for studenter, studentsamskipnaden, Fagskolen i Innlandet og NTNU.
 • Jobbe for etablering av et nasjonalt senter for anskaffelser innen brann- og redningsområdet.