Meny

Ledelse

Aktuelt i
Gjøvik

Program Gjøvik Senterparti 2023–2027

Program Gjøvik SP 2023-2027

Vår politikk

Senterpartiet legger til grunn for sin politikk forsvar av folkestyret, nasjonalstatens suverenitet, den private eiendomsretten, samt desentralisering av makt og ressurser, og vi bygger på kristne og humanistiske verdier.

Senterpartiets verdigrunnlag har fem hoveddeler:
Desentralisering av eiendomsrett, makt, bosetning og kapital.
Forsvar av folkestyre og lokaldemokrati, beslutningene skal tas nærmest mulig dem det angår.
Motstand mot økonomisk- og markedsliberalisering.
Likestilling mellom ulike grupper i samfunnet.
Fremme økonomisk måtehold og prioritering av ikke-materielle verdier der ivaretakelse av jordens bæreevne (tåleevne) må være helt overordnet.

Vi arbeider mot norsk EU-medlemskap og for å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU.
Vi vil ta Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll.
Vi mener bevaring av all dyrkbar og dyrka mark må være det overordnede prinsippet i all samfunnsplanlegging.
Vi mener at klima- og miljøspørsmål er grenseoverskridende, og må finne sin løsning ved internasjonalt samarbeid i tillegg til nasjonale og lokale initiativ.
Vi mener at kulturelt og sosialt inkluderende lokalmiljøer skal være samfunnets grunnleggende enhet.
Vi mener at samfunnet bygges og velferd skapes i tillitsfullt samarbeid mellom det offentlige, det private markedet og organisasjonene, der det er liten avstand mellom de som blir styrt og de styrende.
Vi arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Senterpartiet står for utjamning av ressurser og levekår mellom samfunnsgrupper, mellom landsdeler og mellom rike og fattige land.

Vi skal løfte og styrke Biri videre

Da Senterpartiet gikk til valg i 2019 gikk partiet til valg for å styrke og løfte Biris utvikling i kommunen vår. I dag kjenner vi fasiten for mange av prosjektene som er satt i gang. Blant annet har de sammen med sine samarbeidspartier gjort følgende:

• Satt spaden i jorda for en helt ny barneskole og en helt ny barnehage i Biri. Disse tas i bruk ved nyttår.

• Sikret tomter fra Opplysningsvesenets Fond i kommunalt eie for 9,4 millioner kroner til utvikling av kommunale tilbud.

• Startet planarbeidet for å klargjøre næringsarealene ved Vismunda for nye bedrifter og virksomheter. Investeringene i kommunal regi er på rundt 35 millioner kroner. Første tomt er solgt til Gaus Biri AS.

• Økt den kommunale andelen til orgel i Biri kirke til 1,5 millioner kroner.

• I 2023 bevilget 1,6 millioner kroner til planlegging og iverksetting av sentrumstiltak på Biri. Det er også bevilget flere midler til utvikling av Kremmerodden og andre tiltak i Biri-området.

• Jobbet overfor Nye Veier med krav om at de må i gang med planlegging av ny Riksveg 4 fra Mjøsbrua til Hunndalen. Nå er de i gang, og Norconsult skal gjennomføre arbeidet.

• Gjennom mekling sikret etablering av gang- og sykkelveg på Biristrand som skal stå ferdig innen et halvt år etter at E6-utbyggingen er ferdig. Planlegging og regulering skal nå i gang.

• Gitt større kommunale bevilgninger til kommunale veger, noe som har gitt bedre vedlikehold, mer grus og asfalt.

• Sikret finansiering av mobil- og fiberdekning i Klomsteinroa og Øverbygda. Dette sikrer bedre beredskap, likeverdige muligheter for innbyggerne og større trygghet.

• Stimuleringsstøtten til aktive jord- og skogbrukere øker matproduksjonen.

• Gjøvik Tomteselskap er etablert og skal nå blant annet se på utvikling av områdene ved Skrinnhagen og den gamle barnehagen.

• Sikret en bedre vannforsyning ved hjelp av sjøledning og ny trykk øker i Redalen, og igangsatt forprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg i Biri.

• Gått i dialog med grendelaget på Biristrand om utvikling av vann- og avløpsanlegg for flere husstander.

• Ferdigstilt Biri omsorgssenter og avsatt midler til gjenstående arbeider på Eden.

• Sørget for rammer til Gjøvik kirkelige fellesråd som har gitt et godt vedlikehold av kirkegården og kirken.

Men; vi er ikke ferdige! Vi satser nå på nye løft for utviklingen av Biri, og til dette arbeidet ber vi om din tillit og stemme ved årets valg 11. september.

Torvild Sveen, Camilla Aaseth, Kristina Hegge, Iver Melby, Sissel Morken Gullord, Nina Alseth Ringen, Per Albert Hvalbye, Stian Fremstad Lindokken, Roald Sveen, Dagfinn Taraldsrud og Reidar Aas – Gjøvik Senterparti