Meny
Kjerstin Wøyen Funderud

En trygg vei ut av krisen

Det er i vanskelige tider det er viktigst hvem som styrer landet. Denne regjeringen skal bygge en trygg vei ut av krisen. Hva den borgerlige siden ville ha prioritert hvis de satt ved roret er ikke godt å vite. For er det noe trontaledebatten viste oss, så var det at det er stort sprik i virkelighetsoppfatningen mellom Erna Solberg og Sylvi Listhaug. Det skal bli spennende å se de alternative budsjettene på borgerlig side når de legges fram utover høsten.

Ett år er gått, og for andre gang har jeg fått lytte til og delta i Stortingets trontaledebatt.

Mens hovedbudskapet i fjor var at faren var over fordi koronaviruset hadde løsnet grepet om hverdagen vår, var årets debatt preget av et langt mørkere bakteppe. Det er krig i Europa, omfattende tørke og flom som følge av klimaendringer, stigende priser, økende renter og en akutt energikrise i store deler av verden. Vi ser et utfordringsbilde som er langt mer sammensatt og utfordrende enn det har vært noen gang tidligere i min levetid. En situasjon der mange naturlig nok kjenner på uro og usikkerhet for framtiden.

Å sørge for innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave. Styrket beredskap og økt forsvarsevne er en hovedsatsing for Senterpartiet og regjeringen. Erfaring har vist oss at alvorlige ulykker og hendelser kan skje når som helst og hvor som helst. Derfor er det så viktig at vi har tilgang til beredskapsressurser, personell og utstyr i hele Norge.


Med en pågående krig i Europa og økt spenningsnivå mellom Vesten og Russland, stilles det økte krav til vår forsvarsevne og til Forsvaret. Regjeringen har derfor sørget for økte bevilgninger for å gjøre Forsvaret bedre i stand til å reagere raskere og opprettholde aktivitet over lengre tid.

Tilgang til nok og trygg mat er en viktig del av vår totale sikkerhet. Matsikkerhet tas ofte for gitt i Norge, til tross for økt uforutsigbarhet i global matproduksjon. Regjeringen vil styrke matforsyningsberedskapen gjennom satsing på økt matproduksjon og nasjonal matvareforsyning. En løpende matproduksjon over hele landet er avgjørende for å sikre en nasjonal matforsyning i et beredskapsperspektiv. Regjeringen har besluttet å gjeninnføre beredskapslager for korn for å sikre stabil tilgang til kornvarer. Dette har lenge vært en viktig prioritering fra Senterpartiet, og nå er dette arbeidet i gang.

Naturlig nok kjenner jeg på et stort alvor og et stort ansvar ved å være stortingsrepresentant denne høsten. Det må gjennomføres tunge prioriteringer og tas viktige og krevende valg. Valg for å bevare våre felles verdier folkestyre, velferd, gode tjenester i hele Norge og et trygt arbeidsliv. Valg som gjør at vi som folk kommer ut av denne perioden med et fortsatt sterkt fellesskap, der vi reduserer sosiale og geografiske forskjeller, og tar vare på den høye tilliten til hverandre.

Det er i vanskelige tider det er viktigst hvem som styrer landet. Denne regjeringen skal bygge en trygg vei ut av krisen. Hva den borgerlige siden ville ha prioritert hvis de satt ved roret er ikke godt å vite. For er det noe trontaledebatten viste oss, så var det at det er stort sprik i virkelighetsoppfatningen mellom Erna Solberg og Sylvi Listhaug. Det skal bli spennende å se de alternative budsjettene på borgerlig side når de legges fram utover høsten.

Senterparti/Arbeiderparti-regjeringen la torsdag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Et statsbudsjett for trygghet og rettferdig fordeling. Et budsjett for å styrke beredskapen, utjevne sosiale og geografiske forskjeller samtidig som det bremser prisveksten og sørger for at flest mulig er i arbeid.

Det må tas krevende valg både i høst og i årene fremover. Jeg kan love at Senterpartiet i regjering vil prioritere trygghet for folk - i hele Norge.