Meny
Stortingsrepresentant Kjerstin Wøyen Funderud

Mer tillit til lærerne

Stortingsrepresentant Kjerstin Wøyen Funderud

Senterpartiet mener at det er på tide at lærerne får tilbake tilliten de fortjener. Det er lærerne og elevene selv som vet hva som trengs for at den enkelte elev skal lære mest mulig, ikke vi politikere. Tillitsreformen skal gi lærerne bedre tid og muligheter til å tilpasse undervisningen, slik at alle elever skal få en læringshverdag hvor de opplever mestring sammen med sine klassekamerater skriver Stortingsrepresentant Kjerstin Wøyen Funderud. 

 

Stortingsvalget 2021 markerte et skifte i den norske skolepolitikken. Skillet mellom den gamle og den nye regjeringen er vesentlig. Senterpartiet anerkjenner utfordringene i førstelinja, og ønsker å gi lærerne tillit og tid gjennom regjeringens tillitsreform.

Elever over hele landet er preget av press og stress, og det er ikke rart de har det tøft. Prestasjonsjag, krav og konkurranse som ikke følges opp med støtte og muligheter for å innfri, gir våre unge håpefulle en utakknemlig oppgave. Samtidig har kravene til lærerne blitt stadig mer skjerpet, uten at de har fått hverken tid, verktøy eller ressurser til å følge opp elevene tettere. 

Høyre er stadig opptatt av sine kjepphester: internasjonale tester og intensivopplæring. Senterpartiet er kritiske til dette ensidige fokuset på testing. Det er ekstremt mange faktorer som påvirker en elevs læring som PISA-testen ikke forteller oss noen ting om. Hvorfor er resultatene som de er? Hvorfor scorer gutter bedre på matematikk, mens jenter scorer bedre på lesing? Og hvorfor er guttene like gode som jentene til å lese, hvis vi bare sammenligner noen år senere?

Høyre bruker testene til å legitimere ønsket om økt styring, testing og rangering i skolen, samtidig som det er det motsatte av hva elevene trenger. Variabler som kultur, nasjonalitet og sosioøkonomisk bakgrunn må med i beregningene når vi diskuterer elevers læring. Sliter man på skolen er ikke svaret alltid å gjøre mer av det som er vanskelig, slik Høyre mener.

Mer praktisk og aktiv læring i skolen vil gi elevene mulighet til å føle mestring. Mestringsfølelse avler mestring, og mestring gir motivasjon til å utfordre seg på de områdene der man strever. Tilpasset opplæring er lovpålagt, og ingen andre enn lærerne og elevene kan vite akkurat hva hver enkelt elev trenger for å lære.

Senterpartiet mener dannelse, relasjoner og motivasjon bør få større plass i skolen. De nye læreplanene legger opp til mer praktisk og aktiv læring, som vil bidra til mer motivasjon og læringsglede. Dette er viktig etter åtte år med Høyre i regjering, og ikke minst etter pandemien. Menneskemøter og å lære sammen, er noe av det viktigste og beste med skolen. Vi må ikke glemme at elevene ikke kun skal lære fag, men også livsnødvendig kompetanse for et godt liv. Da må de også lære å mestre skolegangen.

Regjeringens kvalitetsutvalg vurderer nå blant annet bruken av tid og ressurser på snevre tester som PISA. Lærerne må få mer tid og ressurser til å gjøre skolen bedre, og tilpasse undervisningen i tråd med hver enkelt elevs behov. Plikten til å kartlegge og følge opp, samt å tilby intensivopplæring, må ikke bli et politisk grep som overskygger de viktige lokale vurderingene av hva som er det beste for eleven. Høyre forsøker å tegne et bilde av at det er sterke, men enkle, grep som skal til for å ta tak i utfordringene i skolen. Det er skivebom. Utfordringene er sammensatte, og det samme må tiltakene være.