Meny
Reidar Kaabbel og Karoline Fjeldstad

Ny kommunal- og fylkeskommunal inntektsfordeling

Østfold Senterparti har store forventninger til nytt inntektssystem til kommunene og fylkeskommunene. Et revidert inntektssystem må utjevne skatteinntektene mer enn dagens tilfelle.

 Dette er viktig for å oppnå målsettingen om et likt tjenestetilbud over hele landet, sier leder av Østfold Senterparti Reidar Kaabbel og 1. nestleder i Østfold Senterparti Karoline Fjeldstad.

Skatter og rammeoverføringer er kommunenes og fylkeskommunenes viktigste inntekter. De utgjør  gjerne 65–70 prosent av kommunenes inntekter. Formålet med inntektssystemet er å etablere et inntektsgrunnlag for kommunene slik at befolkningen, uavhengig av bosted, får et likt og godt tjenestetilbud.

De aller fleste Østfold-kommunene er lavinntektskommuner. Skatteinntektene er lavere enn landsgjennomsnittet, og kommunene er avhengig av skatteutjevningsordningen. Inntektsutjevningen er svært viktig for våre kommuner. Med dagens ordning er mange Østfold-kommuners skatteinntekter flere prosent lavere enn landsgjennomsnittet, selv etter utjevningen. Et revidert inntektssystem må utjevne skatteinntektene mer enn dagens tilfelle. Dette er viktig for å oppnå målsettingen om et likt tjenestetilbud over hele landet.

Flere indikatorer i dagens inntektssystem, som for eksempel tilskudd til barnehage, er basert på foreldrenes utdanningsnivå. Økte utgifter til underfinansierte statlige reformer treffer ikke Østfold-kommunenes utfordringer. Det bidrar ikke til å skape det inntektsnivået kommunene trenger for å finansiere sine tjenestetilbud. Når et nytt inntektssystem skal innføres, er det viktig at systemet tar hensyn til flere av disse skjevhetene.

Østfold Senterparti forventer at Østfold-kommunenes og Østfold fylkeskommunes økonomiske skjevheter i dagens inntektssystem blir hensyntatt og forbedret når utvalget som skal foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene legger frem sitt forslag. Østfold Senterparti vil at kommuner med lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet skal få differansen mellom sin egen skatteinngang og landsgjennomsnittet kompensert gjennom inntektsutjevningen.