Meny
barn-barnehage-omsorg-38567510161_a7da415f89_o

Ny kommunal- og fylkeskommunal inntektsfordeling

Resolusjon vedtatt på Østfold Senterpartis fylkesårsmøte 4. og 5. mars 2022

Skatter og rammeoverføringer er kommunenes og fylkeskommunenes viktigste inntekter. De utgjør gjerne 65–70 prosent av kommunenes inntekter. Formålet med inntektssystemet er å etablere et inntektsgrunnlag for kommunene slik at befolkningen, uavhengig av bosted, får et likt og godt tjenestetilbud.  

De aller fleste Østfold-kommunene er lavinntektskommuner. Skatteinntektene er lavere enn landsgjennomsnittet, og kommunene er avhengig av skatteutjevningsordningen.  Inntektsutjevningen er svært viktig for våre kommuner. Med dagens ordning er mange  
Østfold-kommuners skatteinntekter flere prosent lavere enn landsgjennomsnittet, selv  
etter utjevningen. Et revidert inntektssystem må utjevne skatteinntektene mer enn dagens  tilfelle. Dette er viktig for å oppnå målsettingen om et likt tjenestetilbud over hele landet.  

Flere indikatorer i dagens inntektssystem, som for eksempel tilskudd til barnehage, er basert  på foreldrenes utdanningsnivå. Økte utgifter til underfinansierte statlige reformer treffer ikke Østfold-kommunenes utfordringer. Det bidrar ikke til å skape det inntektsnivået kommunene  trenger for å finansiere sine tjenestetilbud. Når et nytt inntektssystem skal innføres, er det  viktig at systemet tar hensyn til flere av disse skjevhetene.  

Østfold Senterparti forventer at Østfold-kommunenes og Østfold fylkeskommunes økonomiske skjevheter i dagens inntektssystem blir hensyntatt og forbedret når utvalget som skal foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene legger frem sitt forslag.  

Østfold Senterparti vil at kommuner med lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet skal få dirreansen mellom sin egen skatteinngang og landsgjennomsnittet kompensert gjennom inntektsutjevningen.

Last ned som PDF