Meny
strøm-kraftlinje-kraft-hyspentmast-strmledning_25268232047_o

Rimelig fornybar kraft til folk og industri

Resolusjon vedtatt på Østfold Senterpartis fylkesårsmøte i mars 2022

Årsmøtet i Østfold Senterparti er sterkt bekymret for situasjonen knyttet til de høye strømprisene. Vinterens strømpriskrise viser viktigheten av nasjonal kontroll med energipolitikken.  

Årsmøtet i Østfold Senterparti mener det er grunnleggende viktig å sikre nok og rimelig kraft som en konkurransefordel for norsk industri og et gode for norske husstander.  
Vinterens situasjon med høye strømpriser må karakteriseres som svært alvorlig, både for folk som sliter med å betale strømregningene og for industri og næringsliv. Samtidig indikerer NVEs langtidsprognose at strømprisene kommer til å være på et vesentlig høyere nivå enn vi har hatt.

Årsmøtet i Østfold Senterparti mener dette understreker behovet for en politikk som sikre at vi beholder suveren norsk kontroll over alle avgjørelser av betydning for energisikkerheten i Norge, og at landet sikres fortsatt overskuddsproduksjon av kraft.
Vinterens strømpriskrise er hovedsakelig skapt gjennom import av strømpriser fra Europa gjennom norsk tilknytning til EUs energimarked og utvekslingskabler som i hovedsak fungerer som rene eksportkabler utenfor nasjonale myndigheters kontroll.

Årsmøtet i Østfold er positive til enhver ordning som gjennom vinteren har bidratt til å gjøre børa lettere for folk, frivillighet og næringsliv. Årsmøtet mener likevel fremtidige endringer i ordningene og eventuelt nye ordninger må være mer universelt utformet for å dekke behovet dersom liknende situasjoner oppstår. Særlig mener årsmøtet at ordningene ikke har vært tilstrekkelig for næringsliv og deler industri.  

Årsmøtet i Østfold Senterparti understreker at norsk energipolitikk må legge til rette for nok fornybar og rimelig kraft. Støtteordninger som vi har sett i vinter skal ikke være den nye normalen. Norske husholdninger og næringsliv skal ikke gjøres til klienter  
Årsmøtet i Østfold Senterparti er glad for at regjeringen nå går i dialog med EU og Storbritannia om utvekslingskapasiteten. Denne dialogen må bidra til å sikre at vi i framtida ikke har behov for strømstøtteordninger som beskrevet. Om nødvendig må konsesjonsvilkårene for kablene reforhandles. Årsmøtet i Østfold Senterparti mener de forretningsmessige rammene for bruk av utenlandskablene må ta høyde for å sikre norsk strømforsyningssikkerhet gjennom å etablere minstevannsnivå i norske vannmagasin. Dette er i begge parters gjensidige interesse. 

Last ned som PDF