Meny
2022 profilbilete østfold

Senterpartiet vil vitalisere Østfold fylke

Resolusjon vedtatt på Østfold Senterpartis fylkesårsmøte – mars 2022

23. februar vedtok fylkestinget i Viken at de ønsker å oppløses, og at Østfold skal ha eget fylkesting fra 1. januar 2024. Noen av de viktigste argumentene for å løse opp Viken var demokrati, nærhet til beslutningene og en stor sentralisering av makt. I tillegg ville vi risikert en fylkeskommune med folkevalgte uten lokalkunnskap, som er svært viktig for å fatte gode beslutninger.

Nå starter den viktige jobben med å bygge et fylke som skal løse fremtidens oppgaver. Østfold gir identitet og tilhørighet, og beskriver godt hvor vi hører hjemme. For Senterpartiet vil nærhet og demokrati være viktig. Vi skal til lytte til folk, ta med de gode tingene vi har utviklet i Viken og få en fremoverlent fylkeskommune som er en god samarbeidspartner for kommunene. Østfold fylkeskommune skal utføre oppgaver som er krevede for kommunene å utføre alene, og være en viktig funksjon for å binde hele Østfold sammen til et fylke og en region. For å styrke fylkeskommunen ytterligere vil det være viktig at nye oppgaver blir tilført det regionale forvaltningsnivået.  

En viktig oppgave for Østfold fylkeskommune vil være å være en aktiv aktør innen det grønne skiftet, arbeidet med fylkesveier og en kollektivsatsing som binder Østfold og omlandet sammen. Det vil være viktig for å binde Østfold sammen, og for å opprettholde Østfold som et felles bo- og arbeidsmarked og samtidig opprettholde tilknytningen til Follo- og Osloregionen.

Østfold Senterparti vil ha en felles pris- og betalingsmodell og sømløse kollektivreiser i hele Viken. Ordningen skal videreføres etter at Viken er oppløst.

Østfold Senterparti ser det som naturlig at også Statsforvalteren går tilbake til tidligere organisering og følger fylkesstrukturen. Dette vil si at Østfold får sin egen Statsforvalter. Den lokale forankringen og kontakten mellom kommunene, fylkeskommunen og Statsforvalteren er viktig for et godt og konstruktivt samarbeid. Dette samarbeidet vil være viktig i arbeidet med å bygge Østfold for fremtiden. 

Last ned som PDF