Meny

Program 2023-2027

Østfold Senterparti vil bygge et Østfold for hele fylket der vi ser hverandre og hvor vi har en balansert utvikling. Med dette mener vi at selv om Østfold er et pressområde må vi sørge for balansert vekst og utvikling for å ta vare på matjord, naturressurser, miljø og klima. Befolkningsvekst og næringsutvikling må balanseres mot omfanget av de offentlige tjenestene. Det første må ikke få gå på bekostning av det siste. Vi tar hele Østfold i bruk

-Nå bygger vi nye Østfold!

Østfold har historie som motoren i det moderne Norge med industri og matproduksjon. Selv om det fortsatt er industri i Østfold, skjedde det en endring med fylket vårt da Norge fant olje. Landet ble rikt, og mye av den industrien som før var landets motor mistet fremdrift. Østfold er porten til våre naboer og et viktig omland for hovedstaden. Til tross for at dette gjør oss til et pressområde, har fylket slitt med utfordringer etter at mye av den tradisjonelle industrien ble borte.

Etter at et stortingsflertall fra 2024 oppløser Viken, har vi nå en historisk mulighet til å bygge et nytt og sterkt Østfold med historien i ryggen og framtida foran oss.

Verden er avhengig av å stanse klimaendringene. Den fossile energien skal bort, og ny velferd skal bygges på det naturlige, det bærekraftige og det sirkulære. I den posisjonen er Østfold med sin beliggenhet og sine ressurser sammen med østfoldingenes kompetanse svært godt rusta til å være motoren i det grønne skiftet innen industri og landbruk.

Fire år med Viken har vist at Østfold har egenart og identitet. Dette må vi bygge videre på i det gjenoppståtte fylket. Vi er best når vi står sammen, når vi ser hele Østfold og utvikler fylket i fellesskap.

Østfold Senterparti vil bygge et Østfold for hele fylket der vi ser hverandre og hvor vi har en balansert utvikling. Med dette mener vi at selv om Østfold er et pressområde må vi sørge for en balansert vekst og utvikling for å ta vare på matjord, naturressurser, miljø og klima. Befolkningsvekst og næringsutvikling må balanseres mot omfanget av de offentlige tjenestene. Det første må ikke få gå på bekostning av det siste.

Fylkeskommunen skal være en tilrettelegger og en god samarbeidspartner for kommunene. Fylket skal med sine regionale planer, legge til rette for utvikling i alle kommunene. 

Østfold Senterparti sin visjon for Østfold er et fylke i balansert utvikling og på lag med framtida.

Østfold Senterparti vil:

 • Ha en balansert og spredt befolkningsvekst i hele fylket.
 • Ha gode offentlige tjenester nært folk i hele fylket, og arbeide for å flytte flere oppgaver fra stat til fylkeskommune.
 • Legge til rette for satsing på fornybar, grønn og teknologisk industri i hele fylket.
 • Redusere levekårsutfordringene og ta tak i utenforskapet.
 • Bygge Østfold-identitet gjennom gode vei- og kollektivforbindelser i hele fylket.
 • At fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner og støttespiller for kommunene.

Østfold er et mangfoldig fylke med korte avstander. Vi har både by og bygd, kyst og innland. Vi har områder som har opplevd og opplever stor vekst, mens andre områder har vekstutfordringer. Videre massiv og ensidig vekst i urbane områder vil bidra til å legge ytterligere press på miljø, natur og matjord. Det må derfor være et mål å fordele denne veksten jevnere i hele fylket.

Alle bor i et lokalsamfunn, uavhengig om man bor i by eller bygd. For å videreutvikle disse må vi balansere mellom behovet for fortetting, og behovet for friareal og grønne lunger. I framtida skal Østfold ha grønne byer og levende lokalsamfunn i hele fylket, der folk trives og har gode møteplasser. Det betyr at vi må differensiere samfunnsplanleggingen, avhengig av hvor i Østfold man er. Senterpartiet mener at samfunnet bygges nedenfra. Det betyr at medvirkning og gode prosesser er viktig for å få til gode resultater sammen. Vi må bruke lokalsamfunnene som en ressurs i dette arbeidet.

I Viken jobbet man ut følgende plangrunnlag: Areal og mobilitet - Kompetanse og verdiskaping - Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd. Dette er planer som det nye fylket kan bygge nye regionale planer på. Senterpartiet mener at det er viktig å bygge videre på disse, og at vi raskt viderefører planprosessen slik at Østfold får et oppdatert planverk som tar tak i de utfordringene vi som Østfoldsamfunn står overfor. Forvaltning av områder ved kyst og vann, samt klimatilpasning er eksempler på viktige temaer i disse planene.

Østfold skal være et attraktivt fylke å bo i, flytte til eller tilbake til, med arbeidsplasser over hele fylket. Om vi skal få til det, må vi også ha næringsarealer tilgjengelig i alle deler av fylket, og ikke bare områder for bolig. Samtidig må vi ha rett næring på rett sted, og Senterpartiet mener at fylkeskommunen spiller en viktig rolle som støttespiller i veiledning overfor kommunene for å få til dette.

Senterpartiet mener at FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for all samfunnsutvikling. I det ligger det at utviklingen av Østfold må bygge på sosial, økonomisk, og klima- og miljømessig bærekraft. Det betyr at vi må ha flere tanker i hodet samtidig, og sette mennesket i sentrum når vi bygger Østfold for framtida.

Historisk har Østfold fylkeskommune vært et foregangsfylke på folkehelsearbeid. Resultatene i bl.a. folkehelseundersøkelsen fra 2021 viser at vi fortsatt har mye å jobbe med når det kommer til å motvirke sosioøkonomiske og helsemessige forskjeller i fylket vårt. I tillegg ser vi også en økning i psykisk uhelse som vi er nødt til å jobbe målrettet og helhetlig for å motvirke.

Østfold Senterparti vil:

 • Sikre utvikling i hele fylket, og sørge for at alle deler av fylket skal ta del i vekst og utvikling. Dette må gjøres i samarbeid med kommunene og deres planlegging.
 • Ferdigstille nye regionale planer basert på plangrunnlagene fra Viken. Ny regional plan for areal og transport i Østfold må ha en god differensiering for å sikre vekst i hele fylket og innad i kommuner med interne forskjeller.
 • Vurdere arealnøytralitet i Østfoldbyene som hindrer tap av biologisk mangfold og matjord.  Fortetting med kvalitet skal være hovedregel ved utbygging av byområder fremfor å ta i bruk nye arealer som ofte er natur eller matjord.
 • Ha transporteffektive samfunns- og kollektivløsninger i by- og tettstedsområder
 • I større grad transformere og fortette eksisterende arealer til næringsformål, framfor å bygge ut med nye arealer.
 • At estetikk i det offentlige rom skal vektlegges mer, ikke mindre. Kommunenes handlingsrom når det kommer til estetikk og arkitektur er stort, og det må i større grad kreves bedre stedstilpasning, og gjerne mer tradisjonsorientert arkitektur og byplaner.
 • Ha nullvisjon for nedbygging av matjord.
 • Prioritere fylkeskommunens arbeid med universell utforming, både av fysiske omgivelser og digitale flater.
 • Jobbe aktivt med folkehelse og hindre utenforskap gjennom målrettet arbeid i den videregående skolen og andre relevante arenaer. Dette gjøres bl.a. med helsefremmede skoler og bærekraftige kantiner, samt gjennom elevtjenesten.
 • Styrke og videreutvikle det forebyggende folkehelsearbeidet i fylket, som for eksempel ved å gjenopprette Østfoldhelsa fra gamle Østfold.
 • Videreutvikle samarbeidet gjennom arbeidet i grensekomiteene.

Kunnskap og kompetanse er grunnleggende viktig i enkeltmenneskets liv og for utviklingen av nærings- og samfunnsliv. For å sikre nødvendig, sammensatt kompetanse må det legges til rette for fleksible utdanningsløp. Videregående opplæring må rettes inn mot det forventede arbeidsmarkedet i Østfold, i tett samarbeid med næringslivet. Senterpartiet vil derfor ha en god og gratis offentlig skole som ikke rangerer elevers muligheter etter geografi eller sosial bakgrunn. For å lykkes med rekruttering til yrkesfag må elevene få tidlig og god rådgiving. Yrkesfag åpner for mange karriereveier og ingen dører er stengt. 

Fullført og bestått videregående opplæring er viktig for å komme inn i arbeidslivet. For Senterpartiet er det viktig å beholde dagens brede studietilbud i hele fylket, og sikre tilbud som fanger opp elever som er i fare for å droppe ut. Læreplass til yrkesfagelevene er avgjørende for å lykkes, både for enkeltmenneskene og samfunnet. Elevene kommer ut i lære, og de får fullført sin utdannelse samtidig som arbeidslivet får tilgang på faglært arbeidskraft.

Fagskolen i Viken (Østfold, Akershus og Buskerud) skal være landets ledende fagskole og ha et bredt og godt desentralisert tilbud. Senterpartiet vil være en pådriver for å styrke samhandlingen mellom kommunene og fylkeskommunen for å sikre gode overganger mellom grunnskole og videregående opplæring.

Østfold Senterparti vil:

 • Opprettholde dagens skolestruktur, og sikre et bredt og godt utdanningstilbud i hele fylket.
 • Utvikle de videregående skolene for å møte framtidas behov for arbeidskraft.
 • Ha et bredt VG1 tilbud i hele Østfold.
 • At nærskoleprinsippet skal legges til grunn.
 • At elever skal garanteres skoleplass for hele utdanningsløpet på den skolen eleven starter på VG1, forutsatt at skolen tilbyr hele det aktuelle utdanningsløpet.
 • Være en pådriver for å gjøre overgangen fra ungdomsskole til videregående skole så sømløs som mulig.
 • Arbeide for et tettere samarbeid mellom videregående skoler og næringslivet for å gjøre utdanningen mer relevant og bedre tilpasset næringslivets behov.
 • Gi yrkesfagelever mulighet til å gjennomføre praksis i et annet europeisk land.
 • Legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, og riktige skadeforebyggende aktiviteter etter yrkesbehov.
 • Styrke arbeidet med helsefremmende skoler i Østfold for å sikre elever et godt fysisk og psykososialt skolemiljø.
 • Sikre at alle har en trygg og inkluderende russefeiring.
 • Sikre et godt tilbud for voksenopplæring i hele Østfold.
 • Styrke rådgivningstjenesten og bedre samarbeidet med rådgivere i grunnskolen.
 • Styrke karriereveiledningstjenesten og karrieresentrene med fokus på lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov.
 • Øke synligheten av høyere yrkesfaglig utdanning slik at flere velger yrkesfag og fagskole.
 • Videreutvikle det desentraliserte fagskoletilbudet i Østfold.
 • Arbeide for å etablere:
  • landslinje for flyfag i Moss i forbindelse med Rygge flyplass.
  • landslinje for filmfag i Indre Østfold i samarbeid med et evt Studio City
  • et samarbeid mellom næringsmiddelindustri, lokale matprodusenter og videregående skoler
 • Jobbe for at universiteter og høgskoler i regionen utvikler flere modulbaserte utdanningsmuligheter og at institusjonene tilbyr disse desentralisert og nettbasert.
 • Styrke og videreutvikle fagskolen.
 • Tilby gratis frokosttilbud på alle videregående skoler i Østfold.
 • Gi skolekantinene mulighet til å bestille varer fra lokale produsenter gjennom anskaffelsesreglementet.
 • Følge opp skoleinvesteringsplanen fra Viken, og sørge for moderne og gode videregående skoler i hele fylket.
 • Bidra til å videreutvikle fort-prosjektene i Indre Østfold
 • Videreutvikle Campus Indre Østfold i samarbeid med Høgskolen i Østfold.
 • Styrke tilbudet for elever som trenger en alternativ og mer praktisk vei gjennom opplæringsløpet
 • Sikre mer praktisk undervisning og utplassering gjennom hele skoleløpet i yrkesfaglige utdanningsprogram.
 • Videreføre kompetansen med E-sport linje.
 • Fortsette og utvikle det gode samarbeidet med næringsliv og det offentlige for å skape flere læreplasser.
 • Videreutvikle og styrke ombud for barn og unge i Østfold.
 • Sikre et utstyrsløft på yrkesfag i form av økte midler til innkjøp og mer samarbeid med lokale bedrifter. Elever på yrkesfag er avhengig av å ha tilgang på oppdatert og tidsriktig utstyr.
 • Ta inn lærlinger i egen virksomhet og sette et mål på minst 3 lærlinger per 5000 innbygger i fylkeskommunen.
 • Gjeninnføre ordningen utlåns-PC fra skolene til alle elever.

Gode veier, god kollektivtransport og god tilgang på internett og mobildekning er viktig for at folk skal kunne leve og skape - i hele Østfold.

Østfold Senterparti vil legge til rette for mer bruk av kollektivtrafikk, bedre framkommelighet for gående og syklende samt økt bruk av utslippsfrie transportmidler. Dette er viktig i et miljøperspektiv, i et folkehelseperspektiv og for å sikre god næringsutvikling i alle deler av fylket. Vi vil bygge en grønnere transportsektor som gir bedre nærmiljø og reduserer klimautslipp.

Vi ønsker at Østfold skal være et innovativt foregangsfylke som våger å se på nye løsninger for kollektivtransport med økt bruk av vannveiene og smart trafikkavvikling, og som våger å utfordre gjeldende veinormaler for bygging og vedlikehold av vei, gang- og sykkelsti.

I Østfold må vi se hele samferdselsbildet i sammenheng. Trafikkvekst og behov for infrastruktur og kollektivtilbud endrer seg og påvirkes av flere faktorer. Det påvirkes av arealpolitikken, hvor folk skal bo og arbeide, og det påvirkes av nye arbeidsmønstre som bruk av hjemmekontor og desentraliserte arbeidsplasser. Østfold Sp ønsker å se på hvordan en annen politikk og mulig samfunnsutvikling kan påvirke utvikling og behov for vei og kollektiv.

Østfold Senterparti vil at det skal bli enklere å ferdes på tvers av fylket mellom indre og ytre Østfold. Fylket må knyttes tettere sammen med bedre tverrforbindelser og flere kollektivavganger. RV 22 må rustes opp som hovedvei, og toget må styrkes på Østre linje med gjenåpning og passasjertransport til Sarpsborg.

Østfold Senterparti er imot byggingen av en tredje rullebane på Gardermoen. Utfra hensyn til økonomi, miljø og jordvern bør vi i stedet gjenåpne Moss Lufthavn Rygge hvor rullebane og infrastruktur allerede er etablert.

Både næringsliv og privatpersoner i alle deler av fylket skal sikres tilgang til fullverdig høyhastighetsbredbånd/fiber og 5G mobilnett. Østfold fylke har som regional utviklingsaktør hovedansvaret for at utbyggingstakten øker og ikke stopper opp. Tilgang til raskt internett og mobildekning er en forutsetning for levende lokalsamfunn. Vi vil ta hele Østfold i bruk.

Østfold Senterparti vil: 

 • Arbeide for å fullføre gjenstående trasè på E18.
 • Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene og gjøre fylkesveiene mer trafikksikre før det bygges nye store veiprosjekter.
 • Binde sammen indre og ytre deler av fylket med vei, buss og jernbane.
 • Bygge flere gang- og sykkelveier, gjerne med enklere standard samt vurdere muligheten til å utnytte gamle ferdselstraseer. Målet er mer gang- og sykkelvei for pengene samt å spare areal og matjord.
 • Arbeide for en løsning for Kjøkøysund bro. Fylkeskommunen må gå i dialog med staten, Fredrikstad kommune og Hvaler kommune for å finne en løsning på finansiering.
 • Sikre at framkommelighet for tungtransport er ivaretatt på fylkesveiene i distriktet. Østfold er et skogfylke hvor det er viktig med et fylkesveinett som har nødvendig bæreevne for tømmerbiler hele året. 
 • Lage en plan for oppgradering av grusveiene i fylket med målsetting om å legge fast dekke. Fast dekke reduserer behovet for fremtidig vedlikehold.
 • Utfordre veinormalen for å få mer vei for pengene. Prøve ut alternative metoder for veibygging slik som dypstabilisering.
 • Redusere bruken av salt på veiene.
 • Arbeide for at skiltmyndigheten for fylkesveiene blir overført til fylket.
 • Legge til rette for at fylket har en godt utbygd ladestruktur for elbiler med stasjoner for hurtigladning i alle kommuner langs hovedveinettet, og at det bygges ut et tilfredsstillende nett med fyllestasjoner for biogass og hydrogen.
 • Vurdere utfordringer med lysforurensing ved bygging og valg av gatelys. Intelligente systemer kan bidra til et mer effektivt lyssystem som sikrer lys der det er behov.
 • Lage en tiltaksplan for alle gårdstun med gjennomgående fylkesvei for å øke trafikksikkerheten.
 • Arbeide for at alle kommuner i Østfold skal bli sertifisert som en Trafikksikker kommune.
 • Bruke lokale stein- og grusmasser ved bygging og vedlikehold av veier der det er hensiktsmessig og mulig.
 • Arbeide for avgiftsfri parkering ved offentlige sykehus og ved fylkeshuset i Sarpsborg.
 • Innfartsparkeringer skal prioriteres og bygges ut slik at mangel på parkeringsplasser ikke hindrer folk fra å bruke kollektivtransport.
 • Videreføre prosjektet med felles betalingsløsning for sømløse kollektivreiser i Østfold, Akershus, Buskerud og Oslo med både buss og ferge og arbeide for å utvide billettsystemet med togreiser.
 • Vurdere transportløsninger på vannveiene som kan avlaste eksisterende veier og kollektivtilbud samt gi bedre fremkommelighet.
 • Legge til rette for og prøve ut alternative kollektivtilbud som er tilpasset brukerens behov i områder hvor eneste kollektivtilbud er skolebuss. For eksempel ved å benytte bestillingstransport og organisert samkjøring.
 • Sikre alle kommuner et kollektivtilbud alle dager i uka.
 • Være pådriver for å prøve ut og ta i bruk ny teknologi til nye kollektive transportmidler slik som førerløse busser og ferger.
 • At Østfold skal være et foregangsfylke når det kommer til tilrettelagt transport og universell utforming.
 • Bytte til fossilfrie busser på el og biogass for all kollektivtransport i Østfold innen 2028.
 • Involvere kommunene i større grad når ØKT skal planlegge fremtidig rutetilbud.
 • Arbeide for en bedre skoleskyssordning slik at:
  • Skoleskyssen er tilpasset skoledagen.
  • Man unngår overfylte skolebusser.
  • Påbud om sitteplass overholdes
 • Være en pådriver for å ta i bruk og gjenåpne flere stasjoner på Østfoldbanen for persontrafikk.
 • Arbeide for å fullføre planfri påkobling av jernbanen sør for Ski stasjon.
 • Etablere en togavtale for skoleskyss der det er mer hensiktsmessig å bruke tog fremfor buss
 • Arbeide for en større satsing og en bedre utnyttelse av toglinjene i Østfold:
  • En raskere utbygging av intercity med utstrakt bruk av krysningsspor.
  • Gjenåpne toglinja fra Rakkestad til Sarpsborg og knytte Østfold bedre sammen
  • Flytte mere godstrafikk over på bane.
  • Bedre jernbaneforbindelse mot Europa: Stockholm og Gøteborg. 
 • Legge til rette for flere by- og bygdemiljøpakker som skaper utvikling i hele Østfold.
 • Arbeide for at høyhastighetsbredbånd og mobilt 5G-nett også blir bygd ut der det bor færre mennesker og hvor utbygging er ulønnsomt uten støtte. Fiber og mobildekning skal være like selvsagt som vann og strøm.

Framtida kan ikke handle om å forbruke mer, men å forvalte ressursene bedre. Østfold Senterparti anerkjenner at vi står i en klima- og naturkrise, og at vi må gjøre klare prioriteringer for å løse disse. Klimamåla skal nås, og samfunnet må innrettes mot å bli stadig mer fornybart, sirkulært og bærekraftig.

For å klare en omstilling til lavutslippssamfunnet må vi finne gode lokale løsninger og jobbe med tiltak på kort og lang sikt samtidig. God klimatilpasning er også viktig beredskap, og er viktig for å kunne minimere konsekvensene av de klimaendringene vi ikke kan unngå. 

At naturen er i god stand legger grunnlaget for matproduksjon, rekreasjon, turisme og uttak av ressurser. Samtidig som mange arter og naturtyper har både en reell og potensiell nytteverdi for mennesker, har også naturen en egenverdi. For å ta vare på disse verdiene må naturen forvaltes klokt, og det biologiske mangfoldet ivaretas.  Som samfunnsaktør har fylkeskommunen en mulighet og et ansvar for å gå foran i arbeidet for å bevare og styrke biologisk mangfold. Dette gjelder også i vann, og derfor er det viktig at Østfold fylkeskommune bruker sin rolle og sine virkemidler til å lede an i arbeidet med å bedre miljøtilstanden i vassdragene og i Oslofjorden.

Eierskapet i Østfold Energi må brukes aktivt for å fremme grønn energi i fylket, og se på muligheten for å øke produksjonen av fornybar energi. Næringslivet i Østfold står midt oppe i en viktig tid med elektrifisering av sin produksjon, og med det trengs det større kapasitet i nettet. Fylkeskommunen må gjøre det den kan for å tilrettelegge for det grønne skiftet i næringslivet, i tillegg til å gå foran ved å energieffektivisere i egen virksomhet. Et eksempel kan være å fortsette utbyggingen av solkraft på egne bygg.

For at Østfoldsamfunnet skal klare overgangen i det grønne skiftet er vi avhengig av å ha alle med på laget. Vi må ta vare på jorda vår og få ned klimautslippene, og da er det viktigere enn noen gang at den grønne omstillingen er sosialt rettferdig. Det betyr at vi må bygge vårt bærekraftsarbeid på tre dimensjoner: Økonomisk bærekraft, klima- og miljømessig bærekraft samt sosial bærekraft.

 

Østfold Senterparti vil:

 • At Østfold fylkeskommunes virksomhet skal være fossilfri innen 2030, og kollektivtrafikken innen 2028.
 • Videreutvikle det viktige arbeidet med å samordne innsatsen for å bedre

miljøtilstanden i Oslofjorden sammen med de andre fylkene og kommunene rundt fjorden, bl.a. gjennom arbeidet i Oslofjordrådet, Østlandssamarbeidet og andre

relevante fora.

 • Ta rollen som vannregionmyndighet på alvor, og sørge for et godt samarbeid både mellom vannområdene og andre fylkeskommuner i egen region, men også med andre vannregioner for å gjøre vannforvaltningen best mulig.
 • Utforske nye former for havbruk som også virker positivt på miljøtilstanden i fjorden.
 • Mudringsmasser som inneholder miljøgifter skal ikke deponeres i sjø, men legges i landdeponi eller gjenvinnes uten fare for miljøet. Mudring, håndtering og deponering av masser skal skje med best mulig miljømessig metode.
 • Videreutvikle arbeidet med arealregnskap. Både for å lage et arealregnskap for Østfold, men også som et nyttig verktøy for kommunene i sin planlegging.
 • Ha en aktiv rovdyrforvaltning gjennom rovdyrnemnda, samt jobbe målrettet for å hindre utbredelse av svartelistede arter som villsvin og kanadagås.
 • Arbeide for flere tømmestasjoner for båtseptik fra fritidsbåter.
 • Fortsette arbeidet med å legge solceller på egne bygg, der dette gjenstår.
 • At Østfold skal være et foregangsfylke på sirkulærøkonomi, både i egen virksomhet, men også ved å legge til rette for resten av Østfoldsamfunnet.
 • Satse videre på arbeidet i Klima Østfold og Klima Viken.
 • Aktivt benytte Klimasatsordningen sammen med kommunene og Klima Østfold for å finne gode lokale klimaløsninger.
 • Bruke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle for å få mer gods over fra vei til sjø og bane.
 • Fortsette arbeidet med å fremme biogass som en viktig fossilfri energibærer.
 • Legge til rette for økt sirkularitet i egne bygg. Det vil si gjenbruk av materialer, inventar og rehabilitering i stedet for å rive der det er mest bærekraftig.
 • Øke satsingen på bioøkonomi, og vurdere tre som byggemateriale i nye fylkeskommunale bygg.
 • Stille høye krav til klima og miljø i alle innkjøp i regi av fylkeskommunen.

Østfold Senterparti vil bygge videre på fylkets sterke tradisjoner for å skape et attraktivt, framtidsrettet og solid næringsliv som legger grunnlaget for videre utvikling og verdiskaping i Østfoldsamfunnet. For å sikre gode arbeidsplasser i hele Østfold trenger vi et aktivt næringsliv med gode og forutsigbare rammebetingelser.

Østfold Senterparti vil arbeide for en fylkeskommune som legger til rette for utvikling, innovasjon og nye næringer. Østfold er et kunnskapsfylke med forskningsinstitutter, høyskole og fagskole, og i tillegg er veien kort til universitetet på Ås. Fylkeskommunen har et ansvar for å skape gode arenaer for samarbeid og utvikling mellom næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljøer.

Østfold Senterparti ønsker næringsutvikling både i byområder og på bygda. Vi må ha næringsarealer tilgjengelig i alle deler av fylket, og ikke bare boligområder. Samtidig må vi ha rett næring på rett sted. Senterpartiet mener at fylkeskommunen spiller en viktig rolle som støttespiller og veileder overfor kommunene for å få til dette. Fylkeskommunen skal gjennom en aktiv bruk av virkemiddelapparatet stimulere til at nyskaping og utvikling skal skje i hele fylket.

Vi har begynt på det grønne skiftet, og næring og industri i Østfold vil være viktige bidragsytere. En forutsetning for et grønt skifte er at næringslivet er med. Østfold har allerede mye grønn industri, og denne industrien må videreutvikles og satses ytterligere på.

 Østfold Senterparti vil:

 • Sikre gode og attraktive næringsarealer i hele fylket med rett næring på rett sted.
 • Videreutvikle ordningen for næringshager og inkubatorer, for å sikre innovasjon og utvikling i både nye og etablerte bedrifter.
 • Videreutvikle det regionale forskningsfondet som løfter utvikling i mange små og mellomstore bedrifter
 • Bruke fylkeskommunens virkemiddelapparat aktivt for å stimulere til nyskaping og utvikling i hele fylket.
 • Skape gode arenaer for samarbeid og utvikling mellom næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljøer
 • Legge til rette for bedriftsintern opplæring.
 • Arbeide for å etablere et grønt næringsfond som en del av virkemiddelapparatet.
 • Sikre gode rammebetingelser for gründere som ønsker å satse i Østfold. Videreføre etablerertjenesten for å utvikle en henvisningskultur blant virkemiddelaktørene for å bistå næringslivet.
 • Utvikle mulighetene Østfold har i en framtidig bioøkonomi, basert på jordbruk, skogbruk og marine ressurser.
 • Stimulere til økt kompetanse blant skogeiere slik at skogen blir enda bedre forvaltet. 
 • Legge til rette for økt næringsutvikling ved å tillate tilleggsnæring i landbruksbygg.
 • Arbeide for økt bruk av lokalmat fra regionen i fylkeskommunen
 • Bygge videre på landbruksstrategien fra Viken og arbeidet med klimasmart landbruk, jordhelse-prosjektet og 4 promille-initiativet. Østfold Fylkeskommune skal legge til rette for å øke selvforsyningsgraden i regionen.
 • Legge til rette for nye blå-grønne næringer
 • Være en pådriver for at næringslivet kan bidra til å sikre selvforsyning og beredskap for mat, helseinnsatsfaktorer og energi
 • Bruke fylkeskommunens innkjøp til å fremme et seriøst arbeidsliv, ved å videreutvikle allerede eksisterende arbeid og sikre bruk av lokale aktører og samvirker.
 • Legge til rette for desentraliserte fylkeskommunale kontorarbeidsplasser.

Kultur, idrett og frivillighet er bærebjelker i lokalsamfunnet og bidrar til samhold, mangfold, inkludering og viktige møteplasser. Senterpartiet ønsker desentraliserte kulturtilbud over hele fylket. Lokalkulturen er grunnmuren som all kultur bygger på, og bredden som det profesjonelle kan rekruttere og utvikle seg fra. Kultur, idrett og frivillighet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og ferdighetsnivå. Aktiviteten og samarbeidet i lokalsamfunnene skaper både samhold og livsglede. Østfold Senterparti ønsker å sikre gode rammebetingelser for kultur, idrett og frivillighet.

Den profesjonelle kulturformidlingen må gis gode arbeidsvilkår for å fremme kvalitet som kommer hele fylket til gode. Museene i fylket er viktig for å formidle vår felles historie og kulturarv.

Fylkeskommunen skal bidra for å legge til rette slik at alle innbyggere i Østfold skal ha glede av et variert friluftsliv. Frivillighet og dugnadsånd i lokalsamfunnene er sentralt for at Østfold skal være et godt sted å bo. Frivillig engasjement har stor egenverdi fordi det bidrar til å fylle den enkeltes liv med aktivitet og mening.

Østfold skal være et godt fylke å bo i, og Senterpartiet er opptatt av å sikre muligheter for alle og alles demokratiske rett til å delta i samfunnet. Fylkeskommunen skal jobbe aktivt og målrettet med mangfold og inkludering i egen virksomhet, og legge til rette for dette i hele Østfoldsamfunnet. For å sikre et velfungerende demokrati må alle ha samme mulighet til deltakelse på alle samfunnsområder. Mangfold er viktig og nyttig i både storsamfunnet og i lokalsamfunnet, og det er påvist en sammenheng mellom inkludering og økonomisk vekst. Mangfold gir oss en større gruppe talenter å velge fra, som gjør at vi utnytter ressursene bedre. Østfold Senterparti mener det er viktig å videreføre arbeidet fra Viken slik at fylkeskommunen fortsatt skal være en antirasistisk sone.

Østfold Senterparti vil:

 • At Visit-Østfold videreutvikles i hele fylket.
 • Tilrettelegge for og støtte opp om etableringen av Studio city i Indre Østfold for å styrke satsingen på filmarbeid i regionen.
 • Videreutvikle arbeidet med filmfondet i Oslo og Viken og i Viken Filmsenter.
 • Gjøre fylkeskommunale bygg tilgjengelig for frivillige, lag og foreninger utenom skole- og arbeidstid.
 • Legge bedre til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet.
 • Spillemiddelordningen videreutvikles med sikte på å redusere ventetiden på spillemidler.
 • Fortsette arbeidet med å forenkle og avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillig sektor.
 • Videreføre og videreutvikle den kulturelle skolesekken, Bizzy-appen og den kulturelle spaserstokken.
 • Legge til rette for oppstart, og videreføring av utlånsportaler for utstyr til idrett og friluftsliv.
 • Regulere kunstnerstipendiene i tråd med pris- og lønnsveksten
 • Beholde og styrke samarbeidet med Det Norske Blåseensemble og Opera Østfold.
 • Styrke lokal historieforståelse og bevare de lokale muséene.
 • Sikre museene økonomiske rammer som muliggjør vedlikehold av bygningsmassen og videreutvikle utstillinger, formidling og utviklingstiltak.
 • Sikre barn og unges tilgang på gode kulturopplevelser.
 • Styrke fylkesbiblioteket.
 • Arbeide for å videreutvikle NRK Østfold som en viktig identitetsbærer og nyhetsformidler for det som skjer i Østfold
 • At fylkeskommunen skal være en pådriver for at små, mellomstore og store nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer kan arrangeres i Østfold.
 • Sikre videre drift av fartøyvernsenteret på Isegran.
 • Melde fylkeskommunen inn som medlem i Norsk kulturskoleråd.
 • Bidra til å fremme kunnskap om Østfolds historiske betydning, som porten til Norge og som mat‐ og industriregion
 • Jobbe for mangfold og inkludering, og bekjempe utenforskap på alle måter, i alle samfunnslag.
 • Vurdere muligheten for å desentralisere den offentlige tannhelsen gjennom samarbeid med lokale privatklinikker og bruk av satellittkontor.