Meny

Forebygging av vold og kriminalitet blant unge viktig sak på fylkesårsmøtet

Birger Hetland er Senterpartiets nye fylkestopp i Rogaland. Ved siden av ny leder, vedtok partiet flere viktige resolusjoner under fylkesårsmøtet i Haugesund i helgen.

bh.jpeg

Fylkeslaget vil ha fokus på forebygging av vold og kriminalitet blant barn og unge. Partiet vil fortsette økningen i bevilgningene til politiet, heter det i en resolusjon fra årsmøtet.

Partiet vil øke tettheten av politi i Rogaland, og sikre en ekstra politikontakt i Dalane. I tillegg vil man innføre oppfølging og tiltak for unge voldsutøvere på tvers av kommunegrensene, samt satse mer på uteseksjon og ungdomsteam i større kommuner.

I en annen resolusjon fra fylkesårsmøtet heter det at Senterpartiet ikke ønsker at forsyningssikkerhet skal baseres på import av strøm. Tvert imot har vi erfart at høye strømpriser og strømeksport er konsekvensene av en tett integrering med det europeiske strømmarkedet. Derfor er et viktig utgangspunkt for fremtidig forsyningssikkerhet at vi satser på mer kraftproduksjon i Norge.

En energimiks som inkluderer kjernekraft vil sikre nasjonal forsyningssikkerhet i en tid hvor kraftforbruket vil øke. Samtidig vil satsning på kjernekraft være ressurskrevende og kreve en streng forvaltning av avfall som ivaretar sikkerhet, beredskap og uforutsette hendelser. Derfor er det også en forutsetning at den må være under nasjonalt eierskap.

En annen aktuell sak under årsmøtet, var utdanning av psykologer og leger i Rogaland, der Senterpartiet mener at det må sikres midler til de 48 plassene ved psykologistudiet ved Universitetet i Stavanger, samt sikres midler til flere studieplasser innen medisin ved UiS.

Ikke uventet var også bompengenivået i Ryfast en aktuell sak, og partiet har en klar holdning: Det bør koste det same å pendle gjennom Ryfast som det ville ha kostet å pendle med ferje, 2 700 kr pr måned med full rabatt. Den statlige potten på 740 mill. over statsbudsjettet der Ryfast får 55 mill. i 2024 må økes.

Senterpartiet vil ivareta natur og samtidig sikre utvikling og attraktive lokalsamfunn. Det trenger ikke være et enten - eller, mener partiet og viser til eksempler som solcellepanel montert på bygninger, takflater og grå areal. 

Begrensning av omdisponering av dyrka jord, er viktig. Det er også fortetting av eksisterende hyttefelt eller randsoner til slike.

Ved bygging av nye linjer skal jord- og sjøkabel vurderes,og differansen mellom luftspenn og jord/sjøkabel skal ikke finansieres gjennom nettleie. Det skal etableres nye næringsareal tett på der strøm blir produsert, og vannkraftproduksjonen skal økes gjennom effektivisering av eksisterende anlegg og bygging av nye kraftverk, også i vassdrag som er vernet.

Ingen årsmøter i Senterpartiet uten at det viktige landbruket er på dagsorden. Også Rogaland er opptatt av en politikk for økt selvforsyning. Partiet vil ha økt inntjening for bonden. Regionplan for Jæren og søre Ryfylke 2050 med høyere fokus på matproduserende areal, økt investeringstilskudd til små og store melkefjøs og flere tiltak for å øke etterspørselen etter norsk mat.

En annen sak på fylkesårsmøtet, var kollektivtilbudet på Nord-Jæren. Senterpartiet vil se på kollektivkabalen i området på nytt for å finne flere strategiske knutepunkt og direkteruter. I tillegg vil man har en mer effektiv drift av Kolumbus.

Senterpartiet vil også ha mer bærekraftige datasentre. Slik sentre krever stor plass og mye energi, samtidig som de gir mye restvarme. Senterpartiet vil i utgangspunktet legge slike sentre til fjellhaller, og under ingen omstendigheter på dyrka jord. Distriktspolitiske hensyn må tas ved lokalsering av sentre. Det må også innføres krav om utnytting av overskuddvarme, heter det blant annet i vedtak fra møtet.  

Også havvind var et viktig tema. Partiet ønsker satsing på kompetanse og lokaliteter for produksjon og montasje av havvindmøller. Det haster å komme i gang med utbygging, slik at norsk leverandørindustri har en hjemmebane for satsingen. Regjeringen må kommer med nødvendige avklaringer som sikrer norsk vindkraftutbygging.

Selvsagt var også trygge veger på dagsorden. Senterpartiet er kritisk til at en av de største postene på budsjettet de kommende årene er sikring av tunneler som følge av internasjonale krav, og ønsker at sentrale myndigheter skal se på regelverket rundt dette. Partiet viser til at tunnelene er ansett som de sikreste strekningene av vegene, og at de ikke er disse som rammes av ras og stenging.

Blant andre viktige tema i resolusjonene fra Rogaland Senterparti var ytterligere satsing på forsvaret og på kaifasiliteter for tømmebruk i fylket.