Meny

Trapper ned politisk, men vil fortsatt jobbe for Rogaland

Folkevalgt i over 30 år. I Ølen, Vindafjord og senere i fylket har Arne Bergsvåg hatt orkesterplass til de mest spennende tiårene i Rogalands utvikling. Denne uken gjennomførte han sitt siste møte som fylkesvaraordfører. Nå setter Rogaland Senterpartis nestor kursen nordover til Haugalandet, og hjem til Skjold.

IMG_9351.jpg

En solid støtte i arbeidet, og en garantist for godt politisk håndverk. Arne får positive skussmål fra alle politiske hold, og berømmer samarbeidet i fylkeskommunen, selv om temperaturen i politikken har blitt høyere og klimaet tøffere de siste tiårene.

Som politiker har han vært mest opptatt av jordvern, samferdsel, næringsutvikling og overordnet planlegging.

Nei, «overordnet planlegging» er ikke så teoretisk som det kanskje høres ut som, men tvert imot nøkkelen til at Nord-Jæren, Ryfylke, Dalane og nordfylket er i ferd med å flyte sammen. Ryfast i forhold til Ryfylke. E39 sørover mot Dalane. Og når Rogfast åpnes, vil det samme være tilfellet nordover mot Haugalandet. «Timesfylket», hvor folk om få år vil kunne nå store deler av Rogaland i løpet av cirka 60 minutt, er en av Arnes kongstanker. Mulighetene vil bety mye for hvor og hvordan folk bor og arbeider, slår han fast.

Den avtroppende fylkesvaraordføreren blar gjerne i den politiske minneboken. Noe av det han husker best fra de siste tiårene, er da Ølen kommune i 2002 tok farvel med hjemfylket Hordaland.

-Prosessen, energien og ønsket om endring – fornuften vant fram, og Rogaland var svaret, sier Arne, og medgir – joda, som politiker har han alltid vært mer pragmatisk enn ideologisk. Derfor er han også kritisk til en del av det som skjer i politikken nasjonalt. I stedet for å legge store ressurser i reversering av sammenslåing av fylker, burde man rette oppmerksomheten mot hvordan ting kan utvikles videre og bedre, mener han.

For Arne var erfaringene fra Ølen et viktig bakteppe i den såkalte Forsand-saken, og mye av motivasjon bak hans personlige og sterke engasjement nettopp der.  

-Saken var et svik. Her valgte noen mektige folk i Arbeiderpartiet og FrP som hadde snakket sammen, å trosse lokaldemokratiet. En grov overkjøring som Senterpartiet aldri burde akseptert.

Tapt er tapt, og nå ledes oppmerksomheten over på økonomi, en av Arnes kjepphester gjennom årene.

-Selvsagt skal vi jobbe for å få mest mulig penger fra staten. Men like viktig er det å forholde oss til de rammene vi tross alt har. En sunn økonomi betyr at vi, uansett hvor fristende det er, ikke kan bruke mer penger enn det vi har. Dessuten vil det alltid være slik at offentlige midler trengs til mange viktige formål, eksempelvis helse.

-Mener du med det at kommuner og fylker i dag får for mange statlige kroner?

-Jeg mener både fylker og kommuner må bli enda flinkere til å utvikle og omstille seg. Sagt enkelt må de da ikke ha for mye penger, for det gjør det lett å ikke måtte gjøre de rette tiltakene, sier Arne.

-Største seier gjennom årene?

-Jeg vet ikke om jeg vil rangere de ulike sakene. Men sett over tid og i tillegg til Ølens overgang til Rogaland og sammenslåingen med Vindafjord, er nok jordvern det området hvor det har vært mest utvikling. Det har vært mange festtaler opp gjennom årene, men lite er gjort. Nå ser vi omsider at det skjer noe, både politisk, i opinionen og næringslivet. Forståelsen for verdien av matjorda, har blitt mye større.  

Alt er likevel ikke blitt bedre gjennom årene. Én sak hvor det stoppet opp, er ifølge Arne ressursfordelingen mellom tettbygde og mer spredtbygde strøk.

-Åtte år med Solberg-regjeringen resulterte i et svekket fokus på distriktene, og desto mer oppmerksomhet og penger til de sentrale strøkene. Det skal den ha, dagens regjering. Det er gjort flere klare grep for å styrke budsjettpostene med penger til distriktene.

Fra posisjon til opposisjon. Arne har erfaring med begge deler, og håper perioden i opposisjon, enten det er i fylket eller kommunene hvor Senterpartiet ikke lenger sitter i førersetet, blir kortest mulig.

-Kraft og lakseskatt er to tema som har vært krevende, og kanskje særlig i distriktene. Samtidig har et annet skatteregime gitt en bedre inntektsmulighet for kommunene, selv om nettopp det nok har vært vanskeligere å formidle. Alt i alt er vi selvsagt påvirket av de nasjonale politiske strømningene, ikke minst som regjeringsparti.

Ferdig som heltidspolitiker, men samfunnsengasjementet blir fortsatt sterkt. Arne har ikke bestemte planer, men vil gjerne bruke den omfattende politiske og regionale erfaringen videre. Det kan skje i styrer eller prosjekter – mulighetene er mange.

Det politiske livet trapper han likevel ned. Etter travle dager og mange år på farten i og utenfor regionen, slår han fast at både pendlerlivet og koffertpakking er sterkt oppskrytt.

Nå går turen hjem.

 

Vite mer? Les videre under. 

ARNE PÅ 200 ORD

Ølen
Folkevalgt 1987 - 2006

Formannskap og ordfører 1999-2006

Ledet overføringen av Ølen til Rogaland 1999 - 2002. Folkeavstemming om kommunesamenslåing i 2003, leder av fellesnemnda fram til Nye Vindafjord 1. januar 2006.

Nye Vindafjord
Kommunestyre og formannskap 2006 - 2019, ordfører 2006 – 2011.

Valgt til ordfører fire ganger. 1999 av kommunestyret, i 2003, 2005 og 2007 direkte.

Rogaland fylkesting
Fylkesordførarkandidat 2011.

Fast representant frå 2003 – 2023.

Fylkesutvalget 2011 – 2023.

Leder av samferdsel 2015 – 2019.

Fylkesvaraordførar 2019 – 2023.

Stortinget
Vararepresentant til Stortinget i tre perioder. Var blant annet med på å vedta Ryfast.

KS
Medlem av landsstyret 2015 - 2023 og hovedstyret 2021 – 2024

Verv
Vindafjord Tomteselskap

Haugaland Kraft

Lyse DA

Stiftelsen Preikestolen

Lysefjorden utvikling

Medvind Næringshage

Utdanning og arbeidserfaring
Svennebrev i tømrerfaget, byggmester og takstmann.

Arbeidserfaring
Etne Meieri i 1974, NCC 1975, Rosenberg 1976.

Førstegongsteneste i Garden 1977 – 1978.

Anleggsarbeid for Høyer-Ellefsen og Furuholmen 1978 – 1981.

Sjølvstendig næringsdrivende 1981 – 1999.

1999 - i dag heltidspolitiker.

Drev slektsgarden Bergsvåg i Ølensvåg 1985 – 2017.

Fritid
Friluftsliv, revy og teater som aktør og instruktør. Sykling, dykking og motorsykkel.

Leder i ungdomslag, teatergruppe, småbrukerlaget, instruktør i 4H, og selvsagt familie, i dag også med barnebarn.