Meny
image001

Her får du en oppsummering av viktige saker fra landsmøtet

Folk skal være trygge, uansett hvor de bor. Ja til desentralisering av politi og helsebehandling. Stryket nasjonal kontroll. Sjekk disse og andre saker i under.

Folk skal være trygge uansett hvor de bor
Senterpartiets landsmøte slår fast at det trengs en aktiv politikk for å sikre trygghet for folk uavhengig av hvor de bor eller hvilken inntekt de har. Norge står sammen med store deler av den vestlige verden midt i en av de mest utfordrende situasjonene i moderne tid. Høy strømpris, krigen i Ukraina, prisstigning og inflasjon samt ettervirkningene av pandemien gjør at mange opplever at fremtiden er mer usikker enn tidligere.

− I 2023 er det mange som opplever utrygghet, for vi er i en vanskelig situasjon, det er krig i Europa og det er mer militær spenning. Mange opplever også en økonomisk utrygghet. Vi i Senterpartiet skal gi folk svar på den utryggheten de kjenner på, sier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Geir Pollestad. 

Senterpartiet vil sikre trygghet ved arbeidsplassen, trygghet for hverdagsøkonomien og trygghet rundt grunnleggende velferdstjenester. De økonomiske prioriteringene vil bli harde, og det er nødvendig med kutt i overflødige og unødvendige prosjekter, men disse grepene vil være nødvendig for å sikre den fremtidige tryggheten for folk.

− Å våge å prioritere er noe av det viktigste vi kan gjøre nå. Det er ingen vei utenom om vi skal sikre nok hender, nok kunnskap og nok kraft til fortsatt samfunnsutvikling og vekst i hele landet. Dermed sikrer vi tryggheten for folk og mulighetene folk har uavhengig av sosial bakgrunn eller hvor de bor. Dette er vår historie og vår tradisjon. Ingen er bedre egnet til å ta det videre, sier 1. nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe. 

Tiltakene i temaheftet Trygghet for folk ble vedtatt søndag. Senterpartiet går også inn for at oljepengebruken må tilpasses slik at den bidrar til høyest mulig sysselsetting, og at det samlede skattenivået for næringslivet må reduseres. Partiet vil sikre et arbeidsliv der hele og faste stillinger er hovedregelen, og forsterke innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping. NAV skal bli mer tilgjengelig for folk, og de som står utenfor arbeidslivet skal raskest mulig få tilbud om jobb, utdanning eller annen kompetansegivende opplæring.

Går inn for desentralisering av politi og helsebehandling
Søndag vedtok Senterpartiets landsmøte å opprette flere tjenesteder for politiet, å styrke det desentraliserte sykehustilbudet og å gjøre mer behandling på lokalsykehus nær der pasientene bor. 

− Vi tror på hele Norge, og vet at gode tjenester nært folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Derfor skal vi styrke politiet og helsevesenet vårt over hele landet. Om folk på fritt grunnlag skal kunne velge hvor de vil bo må staten stille opp med et sterkt grunnleggende tjenestetilbud, sier kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). 

Tiltakene ble vedtatt under temadokumentet Nær folk i hele landet. Tiltakene er et svar på forrige regjerings storstilte sentralisering. Senterpartiet mener den storstilte sentraliseringen ikke bare gikk utover norske distrikt, men rammet hele landet. 

− Folk i større og mindre byer opplevde også at tjenester ble fjernet fra sine nærmiljøer. Nå snus utviklingen, og folk skal oppleve trygge og gode lokalsamfunn over hele landet. Folk skal kunne leve gode og trygge liv der de ønsker å bo, sier Gjelsvik. 


Senterpartiet vedtok også at det skal produseres mer mat på norske ressurser, at mer av verdiene fra havbruksnæringa skal havne hos lokalsamfunnene og det skal inngås flere bygdevekstavtaler. 

− Vi forvalter evigvarende fornybare kilder som matjorda, skogen og havet. Da trenger vi folk med kunnskap til å forvalte dem. Derfor legger politikken vår til rette for at de grønne alternativene skal være de mest konkurransedyktige og at folk kan leve av og med naturressursene vi har over hele Norge, sier 2.nestleder for Senterpartiet og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. 

Vil stryke nasjonal kontroll 
Senterpartiet går inn for å styrke det nasjonale eierskapet til naturressursene, styrke forsvaret og få på plass nasjonale beredskapslager for korn i løpet av 2023. Tiltakene ble vedtatt i temaheftet økt nasjonal kontroll søndag. 

Senterpartiets landsmøte slår fast at den viktigste og mest grunnleggende oppgaven for enhver nasjonalstat, er å sikre egne borgeres trygghet. Derfor vil partiet styrke den nasjonale kontrollen. 

− Norsk sikkerhet må forsvares hver dag. Vi trenger et større og mer moderne forsvar. Med Senterpartiet i regjering har vi blant annet sikret flere folk i Forsvaret, nye stridsvogner til Hæren og nye maritime helikopter til Sjøforsvaret. Med dette har vi styrket den nasjonalekontrollen, økt Forsvarets beredskap og sikrettilstedeværelse i nordområdene. Denne uttalelsen fra landsmøtet viser at vi har et samlet parti i ryggen på å jobbe hver dag for å fortsette å styrke forsvar og beredskap, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Senterpartiet vil styrke konsesjonslovene for skogeiendommer og gå gjennom regelverket for salg av småkraftverk. En del av bakgrunnen er at store norske skogeiendommer ble solgt på utenlandske hender under forrige regjering. 

− Konsesjonslovene har hatt stor betydning for å sikre lokalt og nasjonalt eierskap i Norge, og er noe av det aller stolteste ved norsk historie. De har sikret at hele folket har fått glede av naturressursene, ikke bare utenlandske kapitaleiere og en liten elite i vårt eget land. Derfor skal vi styrke konsesjonslovene og den nasjonale kontrollen over egne naturressurser. Beredskapslager av korn i løpet av året viser også utålmodigheten vår i arbeidet med å styrke den norske beredskapen, sier stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen (Sp). 

Senterpartiet foreslår flere grep for nasjonal kontroll over norsk kraft. Blant tiltakene som foreslås er en sterkere styring av kraftpolitikken og en lavere kraftpris, tydeligere regulering av utenlandshandelen med strøm og å si nei til EUs fjerde energimarkedspakke.

−Det norske kraftsystemet må baseres på gjensidig utveksling, ikke en eksportstrategi som driver norske strømpriser opp. Derfor er regjeringens avslag på konsesjonssøknaden fra NorthConnect om en ny utenlandsforbindelse fra Norge til Skottland svært viktig og riktig. Like riktig er regjeringens instruksjon av Statnett til å sikre symmetri over Storbritannia-kabelen som over tid har bidratt til netto eksport av kraft. Fremdeles er det nødvendig å innføre nye grep – derfor utformer vi her politikk for at vi sjøl igjen skal ta kontroll over strømprisen, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold.