Meny

Innkalling til årsmøte for 2023

Torsdag 25.januar 2024 kl.19:30 i Kirkestua på Helleland.

Årsmøte saksliste:

 1. Åpning ved leder Anita Stangeland
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under møteprotokollen.
 4. Årsmelding
 5. Godkjenning regnskap 2023
 6. Budsjett 2024
 7. Valg av Leder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor. Utsendinger til fylkesårsmøte.

  Valg av 1 nytt medlemmer til valgnemnd.

NB! Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet fra medlemmene må være styret i hende senest 24.Januar.

 • Servering
 • Medlemskontingenten er fastsatt av landsstyret til 410kr og 170kr for husstandsmedlemmer. 120kr for Senterungdom.

  Vel møtt!


Årsmelding 2023
Styret 2023
Leder:   Anita Stangeland
Nestleder:  Karl Inge Hyggen
Styremedlem:  Svein Erling Jensen
Styremedlem/kasserer:  Kari J Melhus
Styremedlem/sekretær:  Thor Åge Svanes
Styremedlem:  Bjørg Johanne Jondal
Rep.senterungdommen:  Karl Inge Hyggen
Rep. kommunestyregruppa:  May Sissel Nodland/Sigmund Slettebø
Kontaktperson senterkvinnene:  Kari J Melhus
Studieleder:  May Sissel Nodland/Kari J Melhus
1.varamedlem:  Terje Taule
2.varamedlem:  Siri Skjærpe
3.varamedlem:  Bernt Koldal

Styrets arbeid 2023
Fjorårets årsmøte ble avholdt onsdag 11.januar i havnebygget hos Næring og Havn. Her fikk vi en orientering om aktiviteten på Kaupanes og i Egersund Havn av maritim sjef Bjellerås i Egersund Næring og Havn.

Det er gjennomført 4 styremøter i året som har gått. Ettersom valg av valgkamputvalg ved forrige årsmøte ble delegert til styret. Har styret valgt å være valgkamputvalg og styremøtene har blitt kombinert med valgkampmøter.

Geir Pollestad og Lisa Marie Ness Klungland i Eigersund
27.Januar tok Geir og Lisa Marie turen til Grand hotell og Innkjøpslaget på Helleland for å lytte til næringsliv og innbyggere. Det var godt oppmøte.

Finansminister på besøk
30. januar besøkte Trygve Slagsvold Vedum Amfi Eikunda for å lytte til folk. Det ble også tid til planting av et nytt tre i statsrådskogen.

Organisasjons Samling på Bokn
4. februar var det samling på Bokn der både styret og listekandidater var invitert.  Her reiste 2 stk og fikk gode tips til valgkampen. Tips om å lage en valgkampstrategi, hvordan profilere seg, viktige saker og hvordan engasjere listekandidatene.

Fylkesårsmøte
Lørdag 18. februar til søndag 19. februar deltok 8stk fra Eigersund på fylkesårsmøtet som ble avholdt på Forus. I forkant hadde styret hatt en grundig gjennomgang av fylkesprogrammet og sendt inn mange endringsforslag.

Temauke ny fylkestingsgruppe
Torsdag 2. mai var ny fylkestingsgruppe på besøk på Dalane videregående skole. Her var vi invitert til å delta. Det ble presentert utfordringer ved dagens Dalane VGS bygninger og gitt tydelige signaler om at Dalane ønsker et nybygg til Dalane VGS. Dalane utdanningssenter var også med og presenterte sin gode jobb med å tilby desentralisert utdanning.

Organisasjons Samling på Undheim
10. mai var det igjen tid for å samles fra fylket for å få en energiboost før valgkamp. Her var det tips og råd til valgkamp og det å stå på stand. Lisa Marie Ness Klungland tok en orientering om ting som skjer på Stortinget.

Kandidatsamling
Det ble arrangert kandidatsamling med valgkampopplæring av fylket 2. juni - 3. juni. Her reiste flere og fikk valgkampskolering og øvd seg på hvordan å håndtere møte med media.

Sommerfest
Lund SP inviterte i samarbeid med de andre Dalane lagene til sommerfest på Hellerstunet onsdag 21. juni. Her var alle medlemmer invitert og det var godt oppmøte fra Eigersund.

Fylkestingsgruppa på turné
9. august var fylkestingsgruppa på turné i Dalane i forbindelse med valgkamp. Her fikk vi komme med innspill på hvilke steder vi ønsket de skulle besøke og det var mulig for flere å delta. Her deltok 2 fra Eigersund SP og var med på besøk hos opplæringskontoret, Borsheim AS, en tur innom Helleland stasjon og andre i Dalane kommunene.

Lokallagsledersamling
17.august reiste lokallagsleder og nestleder til Stavanger på lokallagsledersamling. Her var det orientering fra Stortinget, fylkesstyret, senterungdommen og senterkvinnene. Det var gjennomgang av før og etter valget, slik som forhandlinger og konstituering etter valget.

Natteravn
Tradisjonen har vært at vi i mange år har stilt opp for å gå natteravn. I 2023 kom ingen oppfordring og vi etterlyste vår kveld. Her hadde det skjedd en glipp og vi havnet ut av systemet. Vi har nå fått dato i 2024.

8.mars komite
Ruth Evy Berglyd har fått plass i 8.mars komiteen og de har søkt Eigersund sp om sponsormidler til arrangement 8. mars. Styret har behandlet saken og ønsker å sponse med 2000kr slik som søkt. Dette viser igjen i budsjett for 2024.

Valgkamp
Valgliste ble levert innen fristen av leder Anita. Etter at valglisten var levert ble det nødvendig med endringer ettersom vår 1.kandidat måtte trekke seg. Her gikk vi i dialog med Leif Broch og fikk veiledning og hjelp til endringen. Her hadde vi to alternativ. Enten kunne vi finne ny 1.kandidat som ikke sto på listen eller alle kandidatene rykket ett hakk opp. I dialog med samtlige på listen ble løsningen at alle rykket ett hakk opp.

Vi inviterte alle listekandidater til et sosialt møte i kirkestua på Helleland. Her ble det servert mat, informert om det å stå som listekandidat og valgkampen. Her var vi en god gjeng.

I forkant av valgkampen ble det bestilt inn brosjyrer felles med fylket. Disse ble kjørt ut på dugnad av flere og tok mye tid. Vi inviterte til pizza på Uninor med utkjøring etterpå og her møtte en gjeng som fikk dekket Eigerøy på en kveld og fordelt flere roder som ble tatt fortløpende når det var tid. Vi ser at det er veldig tidkrevende og drive med utkjøringen og vil jobbe for å få til et samarbeid med de andre partiene og håper tiden er moden for det nå.

Vi har stått på stand på torget, på Helleland og prøvde oss på Hellvik. På stand opplevde vi at mange var opptatt av regjeringen og SP nasjonalt som påvirket negativt. Det var en del som tok kontakt og spurte om vår politikk og noen trengte å bli lyttet til. Det kom mange gode innspill fra engasjerte folk som ble notert. Vår gode sykkel ble flittig brukt.

Facebook ble brukt for å dele viktige saker og presentasjon av de fleste listekandidatene. Det ble skrevet et par leserinnlegg som ble sendt til Dalane Tidende.

Vi fikk til å gå litt rundt på besøk og lytte til mennesker i vår kommune. Vi besøkte Røde kors sin Bystue og fikk omvisning i deres nye lokale og høre om deres viktige arbeid for å skape en møteplass. Vi tok en tur innom 3 bilforhandlere på Tengs og fikk høre om utfordringer i bilbransjen. Vi besøkte Espeland AS og fikk innblikk i alt de jobber med og store prosjekt de er med på i vår kommune.

Fylkets valgkamputvalg inviterte til regionale valgkampmøter på teams der vi var med region Dalane og fikk diskutere aktuelle saker.

Valgvake
Alle medlemmer ble invitert til Easy på valgkvelden, felles med alle partier. Her samlet vi en god gjeng som var veldig spent.

Valgresultatet endte med 2 faste medlemmer i kommunestyret og forhandlingsutvalget bestående av Sigmund Slettebø og Tor Olav Gya som våre utsendte og Kari Johanne Melhus og Anita Stangeland på bakhånd. Det er leder sitt ansvar å samle et forhandlingsutvalg og i dialog med styret ble Sigmund og Tor Olav ansett som dyktige forhandlere med erfaring. Siden Kari og Anita var våre 2 topp kandidater var det passende og ha disse i bakhånd slik at de som gikk inn i forhandlingene hadde noen å diskutere med. Det ble også naturlig å ta med Johan Egeland som 1. vara til kommunestyret i bakhånd. Vurderingen underveis i forhandlingene var at det var viktig for Sp å få best mulig uttelling for å få frem mest mulig av vår politikk. På bakgrunn av dette dannet Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Industri og næringspartiet samarbeid.

Studiearbeid
Det er meldt inn mange studietimer som har resultert i en utbetaling på 5400 kr.

Medlemstall
Det er pr. 11.01.24, 69 medlemmer hvorav 12 er senterungdommer.