Meny

Årsmøte Sandnes Senterparti 2024

Innkalling til Årsmøte onsdag 17. januar kl.18.30.

Sted: Bøndenes Hus Sandnes. 

Saker til årsmøte må sendes leder innen 10. januar.

Årsmøtesaker:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder, referent, 2 til å skrive under protokoll
Årsmeldinger
Regnskap
Innkomne saker
Budsjett
Valg
Utsendinger til fylkesårsmøte.

 

For styret v/leder Laila Espedal

[email protected]

Eller mobil: 95214991

 

Regnskap, budsjett og innstilling fra valgkomite blir lagt frem på årsmøte


Årsmelding 2023 Sandnes Senterparti

Samansetting av styret 2023:

Leiar: Laila Espedal
Medlemar: Rune Haukalid, Jorunn Lura Haaland, Sven Skimmeland, Gunn Marit Smedsli Svihus, Tom Levang
Varamedlemar: Martin Håland (1.vara), Karen Følgesvold Bratset (2.vara), Inge Vold (3.vara).

Styret har hatt 11 møter og behandla 44 sakar. Tidlegare gruppeleiar Martin Håland har delteke i dei fleste styremøta, fram til valet. Ny kommunestyregruppe er konstituert av styret og Inger Helen Aanestad er valt til ny gruppeleiar. Inger Helen har deretter delteke i styremøta. Kvar torsdag før kommunestyret har kommunestyregruppa og representantar/medlemar frå lokallaget hatt gruppemøte.

Styremøta er gjennomført med ei blanding av Teams og fysiske møte på rådhuset.

Medlemar
Sandnes Senterparti hadde ved utgangen av 2023 102 betalande medlemar(117 i 2022).

Arbeid i laget
Det møtte 16 medlemar på årsmøte 2022.

Fylkesårsmøte vart heldt på Forus. Følgjande møtte: Martin Håland, Håvard Austvoll, Laila Espedal, Inger Helen Aanestad, Rune Haukalid, Jorunn Lura Haaland, Gunn Marit Smedsli Svihus, Sven Skimmeland, Tom Levang, Endre Skjørestad, Rolv Egelandsdal, Jan Arild Seldal.

I medlemsmøte 30. mars foreslått valprogram oppe til diskusjon. Dette markera også start av valkamp.

Det meste av arbeidet i lokallaget har i år våre fokusert på lokalvalet. Utarbeiding av val program/kort program 23-27, stands i Langata og andre plasser i kommunen, andre tilstellingar som komle middag på Sviland, politiske debatter. Har og arbeida ein del med å prøve å få profilert oss meir i media gjennom året.

Arrangement for medlemar
Medlemsmøte 07.12. Kommunestyregruppa orienterte om arbeide med ny økonomi og handlingsplan. Arrangert på rådhuset, pizza blei servert.

 

Årsmelding for Senterpartiets kommunestyregruppe 2023.

Sandnes Senterparti sin kommunestyregruppe har siden valget i 2019 bestått av 3 representanter, Laila Espedal, Håvard Tonning Austvoll og gruppeleder Martin S. Håland.

Samarbeidet med Ap og Frp har med naturlige partimessige forskjeller fungert rimelig greit.

Kommune og fylkestingsvalget nå i høst ga ikke den oppslutning vi hadde håpet på, men samtidig et resultat vi var forberedt på kunne komme. En liten trøst for Sandnes Sp var mindre tilbakegang enn mange andre kommuner.

Valget ga oss som kjent 2 representanter i nytt kommunestyre, Laila Espedal fortsetter med Inger Helen Aanestad som ny spennende gruppeleder.

Forsøket på å videreføre posisjonen med Ap, Frp og Sp førte etter flere uheldige omstendigheter ikke frem. De blå vant valget og innbyggerne har nå fått det flertallet de ønsket seg. Sandnes Sp ønsker lykke til!

Ny kommueplan er etter mange og lange meklinger med Statsforvalter og RFK i mål. Sandnes Sp er rimelig fornøyd med det vedtaket som foreligger der vi har satt vårt tydelige preg på arealforvaltningen og fått inn formuleringer i kommuneplanens bestemmelser Sp mener gir mer forutsigbar forvaltning. Jordvern har som før vært viktig men vårt fokus har i stor grad handlet om en videre forståelse når det gjelder å kunne ta i bruk utmarksarealer i stedet for fulldyrka arealer, som Fylkeskommunale planer legger opp til.

Sandnes Sp er og har vært bekymret, spesielt på næringslivets vegne for konsekvensene av strømprisene. Vi har vel ikke tidligere registrert en enkeltsak som har engasjert så brede lag av befolkningen som nettopp strøm og energimarkedet har, og som fortsatt engasjerer. Tap av tillit til styrende organer er kanskje det Sandnes Sp er mest opptatt av her.

Regjeringen kom etter vår oppfatning for sent på banen og vi venter fremdeles på grepet som skal bidra til å øke den tilliten vi trenger frem mot neste valg.

Som folkevalgt over en del år vil jeg takke for tilliten og ønsker vår nye dyktige kommunestyregruppe med Inger Helen i spissen sammen med flere flotte medspillere lykke til med givende, men også krevende dager. Herfra kan det bare gå oppover!
Martin S Håland

Helse og sosialutvalget
Året 2023.
Fortsatt så er det utfordringer kring fastleger. Helse -og sosialutvalget blir godt orientert om prosessen og utfordringene både for legetjenesten og pasienter som står uten fastlege.

Boliger for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse, foreldreinitativ 3 ble vedtatt i 2023. Posisjonen la fram forslag om at dett måtte bli en evaluering etter dette ble ferdigstilt. Dette for å belyse kostnader, medvirkning og prosesser.

Økte husleie på kommunal bolig har økt betraktelig også i 2023. Posisjonen ønsket da en å få til en ordning med husleiestøtte, slik at ikke økt huslige skulle føre til at leietaker måtte søke sosialstøtte. Dette ble vedtatt og skulle evalueres etter 1 år.

Sandnes kommune har i 2023 tatt imot mange ukrainske flyktninger, Kommunen har stått på og gjort en formidabel innsats her. Frivillighet har også vært en viktig medspiller for intrigering av flyktningene. 

Demeskor er også i Sandnes blitt et satsningsområde. Det ble i 2023 bevilget 85 000,- til opprettelse av demenskor.
Bofelleskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser på Sørbø/Hove ble godkjent i 2023.
Investering for Jonashagen bo- og aktivitetssenter ble vedtatt høsten 2023.
Posisjonen bevilget midler til støtte /fritidskontakt for personer med nedsatt funksjonsevne som bor i bofelleskap, omsorgsbolig eller lignende.

Kort oppsummert av noen av sakene året 2023. Laila Espedal, Kommunestyremedlem og Nestleder i helse-og sosialutvalget

Oppsummering fra Utvalg for oppvekst 2023 
Året i utvalget har vært preget av digitalisering. Sp ble nedstemt i utvalget og kommunestyret når vi foreslo å vente med innføring av Chromebook til 2.klasse. Sp har stått på i denne saken de siste fire årene og det kan se ut som om noe er i ferd med endres på dette feltet. Flere og flere er kritiske til overdreven bruk av skjerm. SP fortsetter denne kampen i utvalget også fremover. 

Ellers så har vi fått flertall for et prøveprosjekt med å igjen ha vaktmester på skolene, men det kan se ut som om den nye posisjonen har tatt bort dette prosjektet.

Sp har også jobbet for å vektlegge de leksefrie skolene som forbilder. Det er kun Kleivane nå. Rektor her hadde et godt innlegg i Utvalget hvor hun tydelig viste til hvordan forskningen var tydelig på at lekser ikke er nødvendig for å prestere godt på skolen. Sp stod i spissen for et vedtak som sa at Sandnes kommune er positiv til leksefrie skoler.

Budsjettet viser for oppvekstområdet at SP fortsetter satsingen på skole og barnehager, med Riska og Sørbø skoler. Det planlegges ny barnehage på Ganddal også og at Trones skole prioriteres.

SP er nå i opposisjon i utvalget og vil ha en friere rolle enn før. 

Prioriteringer neste år:
Kritisk fokus på digitalisering i barnehage og skole, tilrettelegging for praktisk fag og god overgang mellom barnehage skole.
Håvard T. Austvoll

Utvalg for Kultur-, næring og innovasjon - Årsrapport (UKNI)
Dette er siste året for dette utvalget i denne omgang, og det ble gjennomført 5 møter før valget. Fra og med 2024 legges også Utsmykkingsutvalget ned, og overføres til Utvalg for kultur og oppvekst. Senterpartiet var medlem i UKNI, og hadde ledervervet i Utsmykkingsutvalget.

Noen hovedsaker i året som gikk:

  • Gaselle-samarbeidet med DN har vi utviklet i 2023 også. Vi har et godt og rikt næringsliv i kommunen, og sammenlignet med andre kommuner i regionen ligger Sandnes svært godt an. Viktig å satse på fortsatt utvikling i 2024 også.
  • 2023 var året da også Sandnes kommune fikk sitt første Demenskor. Inspirert av NRK sin satsing, og koret har vist seg å være en god møteplass både for demente, men også for de pårørende.
  • I handlings- og økonomiplan for 2023-2027 la Senterpartiet frem et tekstforslag for å se på mulige plasseringer for et nytt bibliotek i kommunen, samtidig som en har behov for å styrke møteplassene for kommunens ungdommer. Dette ble gjort i en større Kulturarenaplan. Her ble det gjort et godt arbeid, samtidig som en her legger opp til større investeringer enn det som Senterpartiet i utgangspunktet så for seg. Biblioteket fikk lavere prioritet enn det vi så for oss. Noe å jobbe videre med i årene som kommer..
  • Resultatvurdering Landbruk - preget av mindre optimisme enn det utvalget ønsker. Det vil være en viktig sak for Senterpartiet fremover å gjøre det en kan for å sikre videre drift av matjorda i kommunen, og bidra til forutsigbarhet for bøndene våre.
  • Sandnes kommune har mange tiltak for barn og unge, spesielt gjennom sommeren. Her har vi Barnas By, Kongesommer og Sommer i Parken. Disse gir et godt tilbud til barn og unge og flere av arrangementene er gratis. Tiltakene gir også arbeid til mange unge, noe som er viktig da det ikke alltid er like lett å finne seg en sommerjobb for unge under 18.
  • Ut i Sandnes er en nasjonal kampanje som gjennomføres sammen med Region Stavanger. Målet er å få satt Sandnes kommune sitt rike aktivitetstilbud på kartet, både nasjonalt men også minne våre egne innbyggere på mulighetene som finnes i kommunen vår. Det er gjennomført informasjonskampanjer på Instagram, Facebook, via utisandnes.no og på regionale reisenettsider. Det er registrert økende aktivitet på alle plattformer, og gjennomgående bra besøk. Her kan det helt klart satses videre, og det er blant annet et større potensial for å utvikle Lysefjord-området videre.
    Inger Helen Aanestad
     

Handlingsplan for Sandnes Senterparti 2024

Fylkesårsmøte
Medlemsmøte
Grillkveld på Tveit
Medlemstur eller annet arrangement
Årsmøte i 2025

Gruppemøter og styremøter 2023. Sandnes Rådhus
Styremøter kl. 17:30. Ansvar leder
Gruppemøter kl. 19.00 Ansvar gruppeleder
Torsdag:
25/1
29/2
11/4
23/5 
13/6
5/9
17/10 
14/11
12/12