Meny
økonomiplan forsidebilde

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti og SV fremmer felles forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 for Sauda kommune.

Med dette forslaget sikrar Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti og SV ny og vidare satsing på:

- Barn og unge med sikring av barnehage og skuletilbod der folk bur og betydelege midlar til investeringar på aktivitetsparkar og uteområde på skulane.
- Å auka bustadattraktiviteten i Sauda og legga til rette for fleire nye Saudabuar.
- Fortsatt trykk på omstillingsarbeidet og implementering av rapporten Omstilling 2025. Det er lagt inn ressurser til arbeidet og målsetting om årleg fondsavsetting på 35 millionar.
- Implementering av reformen Leva heile livet og sertifisering av Livsgledeheim på Åbøtunet.
- Fortsatt trykk på ombygging av Åbøtunet til institusjonsdrift, med planlagt byggestart i 2023.
- Å få etablert Frilager i Sauda for å auke bruken av tilgjengelig friluftsutsyr til utlån.

Politisk styring av og satsing på større investeringsprosjekt som:

- Ombygging Åbøtunet
- Fjernvarme i kommunale bygg
- Utvikling av Saudahallen
- Bølgebrytar og badefasiliteter på Treaskjæret
- Gang og sykkelbru ved Lillebekk
- Aktivitetsparkar og uteområde ved skulane
- Vidare utvikling i Sauda sentrum
- Framtidas behandling av matavfall og slam

Forslaget tar høgde for endringar i inntektene til kommunen etter tilleggsforslag til statsbudsjett og endringar i eigedomskatt på kraftverk. Det budsjetteres med 10 millionar i overskudd for 2022. Overskuddet settes til disposisjonsfond.

Vedlegg: Heile budsjettforslaget med detaljar og tal.