Meny
Senterpartiet satsar på barn og unge, og vidareforedling sykkelsatsing i Sauda.

Senterpartiet og KrFs budsjett og Økonomiplan 2024-2027

Asbjørn Birkeland

Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti har inngått budsjettsamarbeid for Budsjett 2024. Partia stiller seg i hovudtrekk bak kommunedirektørens framlegg til budsjett, men ønskar å sette retning og prioriteringar for det kommande året og økonomiplanperioden.

Sauda har ei utfordring som meir eller mindre overskyggar alt. Me treng fleire folk til å driva tenestar og arbeidsliv, men og for å finansiera dei kommunale tenestene framover. Me skal bli fleire eldre og for å møta denne utfordringa må me satsa på attraktivitet, bu-lyst og på barn og unge. Det er folk i arbeidsfør alder me vil ha tak i – og då må tenestane og oppvekstvilkår for barn og unge prioriterast. Sauda kommune driv tenestar innanfor helse og velferd dyrare enn andre kommunar – og då blir det i våre auger feil å vri omstillingsfokuset i så stor grad over på oppvektssektoren som kommunedirektøren legg opp til.

Budsjettet er derfor endra med dette som bakteppe og me har prioritert:

  • Tiltak som fremmar attraktivitet, rekruttering og næringsutvikling
  • Fortsatt ha gode tenester og tilbod for barn og unge
  • Fortsette omstillingsarbeidet Sauda 2025

Vedtak

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas med følgande endringar:

3. Tallbudsjettet vedtas med brutto driftsresultat på 7,03% av driftsinntekter. Netto driftsresultat utgjer 3,85%. For 2024 er det budsjetter med eit overskot på kroner 21 492 665. Overskotet vert avsett til disposisjonsfond.

4. Driftsbudsjettet vedtas med netto ramme. Det vil si utgifter minus inntekter er likt budsjett. Netto rammer er som følgande:

Politisk nivå og Fagleg stab og støtte

Kroner

45 380 800

Oppvekst

Kroner

108 358 800

Helse og velferd

Kroner

213 482 860

Næring og samfunn

Kroner

101 542 058

Netto driftsramme kraft

Kroner

-86 827 800

Netto drift overordna

Kroner

16 267 500

Avskrivingar og kalk/renter

Kroner

-55 751 200

Total netto ramme

Kroner

342 453 018

 

5. Investeringsbudsjett for 2024 vedtas i tråd med oppstilling i kapittel 12.4. Kommunestyret stiller øvrige investeringsprosjekter i bero i tråd med oppstilling i kapittel 11.2.

Investering innanfor sjølvkost (VAR)

Kroner

21 800 000

Andre investeringar

Kroner

61 500 000

Startlån for vidareformidling

Kroner

10 000 000

 

6. Sauda kommune tar opp følgende lån i 2024:

VAR

Kroner

0

Øvrige opplån

Kroner

2 500 000

Startlån

Kroner

10 000 000

 

10. Kommunestyret gjer følgande prioritering av tiltak i budsjett 2024:

Tiltak som ikkje gjennomføres

2024

FIN-03 Reduksjon i overføring til Sauda sokn

-375 000

OPP-03 Legge ned Rustå barnehage

-517 000

OPP-05 Redusere omfang av svømmeopplæring

-63 000

OPP-08 Samle delte klasser, Austarheim skule

-451 000

OPP-10 Samle språkdelingsklasser, ungdomstrinnet

-355 000

OPP-16 Sak om utredning av skulestruktur

350 000

NSK-02 Reduksjon av løypekøyringstilskudd

-400 000

NSK-03 Kutte undervarme stadion

-900 000

NSK-07 Redusere åpningstid på plaskebasseng og hoppebasseng

-300 000

NSK-08 Redusere overføring til Sauda næringsutvikling KF

-2 000 000

NSK-10 Innføre halleie for personar under 18 år

-228 000

NSK-14 Avslutte avtale om henting av næringsavfall med SMBF

-34 000

NSK-17 Redusere pianotilbud i kulturskulen

-472 000

NSK-18 Redusere dansetilbudet i kulturskulen

-95 000

NSK-24 Etablering av minnelund

500 000

 

 

Tiltak som gjennomføres

 

NSK-03a Beholde undervarme Sauda Stadion

-350 000

NSK-22 Bygningsvern og byggeskikkspris

-100 000

 

 

Endring i ramme Fagleg stab og støtte

375 000

Endring i ramme Oppvekst

1 036 000

Endring i ramme Næring og samfunn

4 379 000

Bruk av disposisjonsfond

5 415 000

 

11. Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsette arbeidet med Omstilling 2025. Det økonomiske målet om å innføra tiltak som vil frigjer 35 millionar kroner per år til fond innan 2025 ligg fast.

12. Kommunestyret gjer følgande endring i investeringsbudsjettet:

Investeringstiltak

2024

INV-8 Utvikling av Saudahallen

2 850 000

INV-NY Etablering av minnelund

400 000

 

Kommunestyret vedtek å gjennomføra ein reperasjon av innandørs vassklie med til dømes nytt belegg i sklia. Det settes av kroner 600 000 til dette.

Kommunestyret prioriterer å få starte bygginga av klatrehall i tilknyting til Saudahallen. Det settes av kroner 1 500 000 til utbetringar av eksisterande bygg for å vere klar til integrasjon av klatrehall.

Ekstra investeringsmidlar finansieres med låneopptak.

13. Kommunestyret ber kommunedirektøren om fremme ein sak om status på bølgebryterprosjektet der planen for stupefasiliteter er belyst. Vel ein å ikkje gå vidare med bølgebryter ønsker kommunestyret å få eit kostnadsanslag for å etablere sentrumsnære bade og stupefasiliteter på land.

14. Sauda må styrka seg som ein stad der folk har lyst å bu og me treng eit levande sentrum som folk ønsker å bruka og opphalda seg i. Me treng eit styringsverktøy som samsvarer med strategiane og målsettingane gitt i kommuneplanen. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med sentrumsplanen i 2024 med mål om ferdigstilling i 2025.

15. Kommunestyret justerer inntekter frå eigedomsskatt på kraftverk opp med kroner 416 683.

16. Sauda Næringsutvikling vidarefører straumstøtteordninga for næringslivet i 2024. Straumstøtteordninga begrensast til 2 millionar kroner, ved ubrukte midlar omdisponerast desse til til Sauda Bedriftskapital.

17. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremma ei sak med evaluering av ordninga med to barnehageopptak. Det skal leggast vekt på om det er born i kø og om kommunen eller næringsliv har opplevd om nytilsette ikkje har fått barnehageplass.

18. Kommunestyret ber kommunedirektøren opna eit av dei sosiale sommararrangementa i Adresse Sauda prosjektet for alle sommarvikarar i kommunen.

19. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremma ei sak om samanslåing av SDMS og Avd. D på Åbøtunet – og å ta i bruk Avd. D til heildøgns omsorgsplassar. Saka må sjåast i samanheng med ombygging av Åbøtunet E-bygget til institusjonsplassar – og må visa økonomiske prognosar for drifta ved SDMS og Åbøtunet.

20. Kommunedirektøren innarbeider endringane i Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 og oppdaterer tal og tabellar i dokumentet.