Meny

Behov for krafttak for å snu negativ utvikling

Frida Apall Erevik, Strand Senterparti

Interpellasjon til møtet i Levekårsutvalget 01.02.23

I det store og hele har vi flott ungdom i Strand og vi har engasjerte foreldre og innbyggere som vil hverandre godt. Dessverre har vi over tid sett en negativ utvikling i atferd med hærverk og ødeleggelser i enkelte barne- og ungdomsmiljø i Strand. Hærverk, slåssing og gjengdannelse blant de unge er ikke noe nytt, heller ikke i vårt lokalsamfunn. Endringen er kanskje først og fremst at de som er med i gjengene blir stadig yngre, og at språkbruken blant barn og unge er blitt så hard at mange voksne blir satt ut.

Senterpartiet mener det er behov for et felles målrettet samordnet krafttak med kortsiktige og langsiktige tiltak der alle gode krefter samles for å snu den negative utviklingen. Det finnes nok ingen quick fix løsning eller ett tiltak som løsning, og Senterpartiet har heller ikke svaret. Vi tror oppdragelse, grensesetting og tidlig innsats kan være tre sentrale stikkord. Men, kun sammen kan vi klare å snu utviklingen!

Politiet, miljøterapeuter og representanter fra Familiens hus ser den samme negative utviklingen blant enkelte grupper/miljø barn- og ungdom i Strand. Politiet sier at de som gjør disse uønskede handlingene blir stadig yngre. Blant annet vet vi at bare litt over halvparten er med i organisasjoner, klubber, lag eller foreninger.

Senterpartiet ønsker en sak til politisk behandling der foreldre, ungdommene selv, Familiens Hus, miljøterapeuter, politiet, skolene, kultur, lag- og organisasjoner, fritidsklubbene, natteravnene og andre gode krefter samles. Det trengst et bredt engasjement for tidlig innsats og kortsiktige og langsiktige konkrete tiltak.

Forslag til vedtak: Levekårsutvalget ber kommunedirektøren legge frem en sak til politisk behandling innen første kvartal av 2023 der foreldre, ungdommene selv, Familiens Hus, miljøterapeuter, politiet, skolene, kultur, lag- og organisasjoner, fritidsklubbene, natteravnene og andre gode krefter samles. Dette for å se hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak vi kan gjøre for å snu denne negative utviklingen