Meny

En god og verdig eldreomsorg med styrking av grunnbemanning, varierte boformer og nytenking

Av Alf Henning Heggheim. Ordførerkandidat Senterpartiet i Strand

I slutten av juli hadde Senterpartiet et leserinnlegg i Strandbuen under overskriften «En verdig eldreomsorg betyr at vi skal være sikre på at folk får den hjelpen de trenger når de trenger den». For, det er dette det handler om. Vi trenger økt satsing på eldreomsorgen, og nytenking for å ta vare på mange flere eldre i fremtiden; tilrettelegging hjemme, fysio- ergoterapi/hverdags rehabilitering, varierte/fleksible boformer, flere varme hender, flere heltidsansatte, se på arbeidsforhold/arbeidstid, bedre utnyttelse av helsepersonell/annen oppgavefordeling, kompetanse/utdanningsnivå, økt satsing på velferdsteknologi for å avlaste, økt frivillighet til trivselstiltak og tettere samarbeid med pårørende. At vi også skal kutte 50 mill. neste år gjør at vi må snu alle steiner for å se om vi kan jobbe smartere og mer effektivt. Heller ikke vi i Senterpartiet klarer å komme med enkle og raske løsninger på alle utfordringene vi står ovenfor. Vi er derfor opptatt å ha en god dialog med de eldre, pårørende ansatte, organisasjonene, ja alle berørte parter, og vi ønsker å lære enda mer av dere som står i hverdagen og erfarer utfordringene døgnet rundt. Vi er ikke redde for å justere kursen og prøve nye tilnærminger når det trengs. 

Senterpartiet ønsker etter modell fra Stavanger å ansette hus-assistenter på Jonsokberget og Tautunet. Hus-assistentene har ikke helsefaglig bakgrunn, men skal bistå til å avlaste helsepersonellet ved å gjøre oppgaver som ikke krever formell utdannelse. De skal lage mat, aktivisere beboerne, sørge for at det rent. På den måten frigjøres helsepersonellet til å bruke mer tid på pleie.

Eldre må få bo i egen bolig lengst mulig dersom de kan og vil. Tilpasninger i egen bolig for å møte alderdommens behov kan være en løsning for å kunne bo hjemme lenger. Senterpartiet mener at velferdsteknolog må integreresi i eldreomsorgen, med god veiledning og hjelp. Bo trygt hjemme reformen er vel og bra, men vi vet at det vil kreve en kraftig utbygging av de døgnbaserte hjemmetjenestene. Du bor ikke trygt hjemme dersom du ikke kan stole på at du får de omsorgstjenester du trenger, når du trenger dem.

Senterpartiet mener at små og oversiktlige miljø ofte skaper en trygghet for både pasient og pårørende. Personalet har god oversikt, det er kontinuitet og stor grad av forutsigbarhet. Smått er ofte godt selv om det i dag ser ut som at alt helst skal effektiviseres og sentraliseres. Senterpartiet har foreslått å bygge mindre fleksible leilighetskomplekser (eldreinstitusjoner) rundt i kommunen der relativt friske eldre kan bo i hver sin enhet, der det er sosiale områder for felles måltider og døgnbemanning. Dette vil ikke bare gi de eldre en tryggere og mer sosial tilværelse, men også frigjøre tid for helsepersonell som ellers ville brukt mye tid på kjøring til de samme brukerne på kryss og tvers i Strand.

Samspill på tvers av generasjoner er et annet positivt eksempel. Det å invitere barnehage og skoleelever på besøk er en enkel måte å skape litt liv og røre, det er og gratis. Pasientene lyser opp når unger kommer på besøk. Tromsø kommune har i flere år hatt tilbudet «Aksjon ungdom», der ungdom mellom 14 og 16 år får sommerjobb ved sykehjem og omsorgssenter. «Aksjon ungdom» er et ekstra bidrag til aktivisering med vaffelsteking, kaffekos, gåturer, spill og bollebaking. Også her ble det møter på tvers av generasjoner. Kanskje dette er noe vi burde ha prøvd ut i Strand? 

Et enstemmig kommunestyre vedtok 14. juni 2023 å igangsette prosjektet Seniorenes hus i Strand. Formålet å etablere seniorenes hus er å stimulere til at eldre selv tar større ansvar for hverdagen og sin egen helse slik at en kan bo lengre hjemme og ikke blir for mye eller for tidlig avhengig av kommunale tjenester. Det er behov for et utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner. Målgruppen er ensomme eldre fordi en vet at de gjerne ikke er så robuste for endringer, og har dårligere helse. Senterpartiet har stor tro på Seniorenes hus vil bli et sosialt møtested for eldre mennesker og et sted som skal stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre. Her vil en kunne organisere frivilligheten, motvirke ensomhet, drive opplysningsvirksomhet knyttet til alle slags tilbud for eldre, holde kurs knyttet til å forberede alderdommen, datastue samt en rekke andre aktiviteter. 

Senterpartiet er for et godt offentlig helse- og omsorgstilbud, og tror ikke løsningen er mer privatisering og oppsplitting av helse- og omsorgstjenester. Godt valg. Stem Senterpartiet!