Meny

Endelig Valg

Leidulf Sigmundstad 3. kandidat Strand SP

Det tenker nok mange nå, når valgdagen nærmer seg med stormskritt. Det er nok andre som både gruer og gleder seg til dette er over. 

Ei knapp uke før fristen er det likevel nødvendig å gjøre noen betraktninger rundt det vi registrerer både ved å snakke med folk, lese såkalte “meningsmålinger” og se reaksjoner på blant annet sosiale medier. 

Skal en ta utgangspunkt i disse tilbakemeldingene så virker det som om veldig mange tror at det å ikke stemme på SP/AP i Strand vil endre noe på politikken som føres av regjeringen, eller det å stemme på et nytt "protestparti" skulle endre noe på den samme politikken.

Selvsagt vil dette gi signaler, men Stortingsvalg er det om 2 år, dette lokalvalget gjelder først og fremst hvem du ønsker skal være med å ha hånden på rattet her i kommunen de neste 4 årene. Sp i Strand og i Rogaland for den del er på ingen måte enig i alt som kommer fra regjeringen, men en løser jo ikke dette ved å stemme på et parti som ikke sitter i regjering, da jobber en enda hardere inn mot denne regjeringen med ambisjoner om å endre/påvirke nettopp politikken som føres. 

Det en kan gjøre noe med nå er å vurdere politikken som er ført i kommunen. Både den politikken dagens posisjon og opposisjon har ført (villet føre) og ikke minst hvilken politikk de ønsker å føre de neste 4 årene. Det er ikke sikkert at kart og terreng alltid harmonerer like godt. 

Posisjonen har frem til i sommer prøvd å fremstille det som at økonomien er sunn og god og alt er under kontroll. Så kommer Kommunedirektøren og Økonomisjefen og sier at her må det spares 50 millioner neste år. I valgkampen har den samme posisjonen fremhevet hvor viktig det er å styrke eldreomsorgen i kommunen, men på siste møte før ferien stemte de mot å gi ansatte på Jonsokberget betalt matpause (som de faktisk har rett på) når de ikke har mulighet til å ta pause. Dette kunne vært finansiert med et par millioner fra disposisjonsfondet for å innføre dette umiddelbart, men istedenfor så bevilget posisjonen både 8,5 millioner til isbane på Fjelltun samt 20 millioner til kjøp av Holta bygget, som i tillegg trenger ombygging for mellom 40-55 millioner. Å tro det eller ei, det finnes ingen kvalifisert dokumentasjon på at dette vil føre til noen som helst besparelser. Jada, vi har nevnt dette flere ganger, poenget er at dette sier noe om hva man sier man vil, og hva man faktisk gjør. 

Dersom en leser valgprogrammene vil en se at mange ønsker å senke eller fjerne eiendomsskatten. Hvor realistisk er egentlig dette når ordren er å spare 50 millioner? Selvsagt ikke mulig, enkelt og greit. Dette er dessverre et nødvendig onde, så la oss håpe vi slipper en økning! 

For det nytter ikke å redusere inntektene når utgiftene er større enn inntektene, da må det prioriteres med hard hånd. Selvsagt kan en håpe på at det kommer flere innbyggere og at det kan komme flere penger fra staten, men det trengs en grundig “reality check” på hvilken situasjon vi faktisk står i. Sp har ment og kommer til å mene at det virker nesten meningsløst å snakke om samlokaliseringsprosjekt, når så mange andre viktigere ting burde vært prioritert! 

For Senterpartiet er disse punktene de absolutt viktigste de neste årene!

1. Vi må sørge for at Ungdomsskolene våre blir satt i forsvarlig stand.
2. Eldreomsorgen og de hendene som jobber der MÅ få bedre arbeidsforhold. 
3. Skolene må sikres gode økonomiske rammer som styrker læringsmiljøet
4. Vi vil prioritere Psykiske helse og sikre alle et godt tilbud med kort ventetid  
5. Ryfast takstene må ned, vi gir oss ikke før regjeringen tar tak i denne saken! 
​​​6. Kulturlivet må sikres bedre vilkår, både rammer og ikke minst egnede lokaler 

Dette er våre prioriterte områder, så er det mange andre områder som trenger at SP er med å gjøre en forskjell i denne kommunen. Landbruket trenger SP, utkantene/bygdene i Strand er avhengig av et sterkt SP, det har vi både sett og erfart de siste 4 årene. Sp har kjempet for Helsestasjon på Tau, Sp har kjempet for at grunneiere som får en tursti rett gjennom hagen sin skulle bli hørt, Sp har kjempet for mange mindre prosjekter i distriktene som gjelder ønsker om å få utvikle eiendommer, gårdsbruk og bedrifter. SP har vært veldig tydelige på at lokal medbestemmelse er nærmest et krav i slike saker. Så blir vi ikke alltid hørt, men vi gir oss ikke. 

For egen del vil jeg til slutt bare si at alle de som tror at en lokalpolitiker i Strand SP er fornøyd med alle grepene dagens regjering har gjort, TAR FEIL. Jeg var millimeter fra å melde meg ut av partiet etter Forsand saken. Jeg er fullstendig hoderystende til regjeringen sendrektighet i Pelsdyrsaken. Jeg skjønner lite av elektrifisering av Melkøya. Jeg er rett og slett oppgitt over manglende selvjustis i regjeringen i forhold til aksjekjøp, habilitet osv. MEN, dette kan jeg ikke la gå utover mitt engasjement for Stranda samfunnet! 

Min motivasjon for å engasjere meg i lokalpolitikken er ene og alene knyttet nettopp mot de lokale sakene. Det er svært givende å kunne være med å påvirke utviklingen, selv om det selvsagt ville vært mye enklere om vi fikk mer drahjelp i mange saker. 

Men, viktigere enn drahjelp fra sentralt hold er støtte i lokalsamfunnet. Derfor håper jeg at flest mulig finner veien til stemmelokalene innen mandag kveld. 

Da vil en stemme til SP og et kryss til undertegnede både gi meg tillit, men også motivasjon til å kjempe for at Strand skal bli en enda bedre plass og bo, drive næring, landbruk og turisme ja rett og slett en kommune som ikke bare med fine ord men via handling tar alle innbyggerne på alvor! 

Stem SP og kryss gjerne nr 3. på listen. 

Og husk, det er veldig sjelden at gresset er grønnere på andre siden, velg det kjente foran det ukjente 😄