Meny

Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak 15.06.22 sak 045/22 i turstisak ifm Krossvatnet Tau - ekspropiasjon

Etter kommuneloven § 27-1 nr. 1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe en avgjørelse truffet av et folkevalgt organ inn for departementet for kontroll av avgjørelsens lovlighet. Departementets myndighet til å utøve lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser er i hovedsak delegert til Statsforvalteren, jf. kgl.res 30.08.2019 punkt IX.

Krav om lovlighetskontroll må settes frem senest 3 uker etter vedtaket ble fattet.
Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1 innebærer en prøving av om vedtaket er lovlig. Det innebærer etter § 27-3 første ledd en kontroll av følgende forhold:
a) Om vedtaket har et lovlig innhold, dvs. om den har tilstrekkelig lovhjemmel og ikke strider mot lovgivningen eller andre rettsregler, bygger på en riktig lovtolking eller om den kan være utslag av myndighetsmisbruk.
b) Om vedtaket er truffet av noen som har myndighet til å treffe slikt vedtak, dvs. om vedtaksorganet har myndighet til å treffe avgjørelsen.
c) Om vedtaket er blitt til på en lovlig måte, dvs. om saksbehandlingsreglene er fulgt og om avgjørelsen bygger på et korrekt og fullstendig faktum.

Etter § 27-3 første ledd er det hovedsakelig en kontroll av pkt «c) Om vedtaket er blitt til på en lovlig måte, dvs. om saksbehandlingsreglene er fulgt og om avgjørelsen bygger på et korrekt og fullstendig faktum» som det bes om en vurdering av.

Grunnlaget for anmodningen er at vi mener det hefter usikkerhet ved avgjørelsens gyldighet og lovlighet på grunn av ukorrekt og ufullstendig faktagrunnlag og utilstrekkelig utredning i forkant av vedtaket. Feil fakta og utilstrekkelig utredning, hver for seg og samlet, kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Kommunestyret utsatte I møte 27.04.22 ekspropiasjons saken, og ba kommunedirektøren gå i dialog med berørte grunneiere og Statsforvalteren i Rogaland der ny sak skulle legges frem til møtet i Kommunestyret 15.06.22.

Siden Statsforvalteren i Rogaland sin involvering i saken er en sentral del av lovlighetskontrollen det bes om, er vår vurdering at Statsforvalteren i Rogaland er inhabil til å behandle lovlighetskontrollen. Det anmodes derfor om at sette Statsforvalter forestår lovlighetskontrollen.

Lovlighetskontrollen det anmodes om bygger på om saksbehandlingsreglene er fulgt, og om avgjørelsen bygger på et korrekt og fullstendig faktum:

1. Har kommuneadministrasjonen fulgt opp vedtaket i tilstrekkelig grad fra 27.04.22, sak 028/22?
2. Manglende begrunnelse/dokumentasjon fra Statsforvalteren i Rogaland på konsekvensene av å flytte den regulerte turstien 3-5 meter nærmere hensynssonen i området for ekspropiasjon, jfr referat fra drøftingsmøte mellom Strand kommune og Statsforvalteren i Rogaland 25.05.22.
3. Manglende begrunnelse/dokumentasjon fra Statsforvalteren i Rogaland på en juridisk vurdering om det er innenfor rammene av PBL §12-14 å justere stitraséen med 3-5 meter for å unngå ekspropiasjon, jfr referat fra drøftingsmøte mellom Strand kommune og Statsforvalteren i Rogaland 25.05.22.

Både i prosessen frem til vedtak i Kommunestyret av reguleringsplanen, og ved realisering av turstien i reguleringsplanen, har både Forvaltningsutvalget og Kommunestyrets klare intensjon vært at kommuneadministrasjonen sammen med berørte grunneiere i felleskap kan justere stitraséen «noen få meter» for å unngå at store deler av gamle verneverdige
hager med ca hundre år gamle trær, busker og blomster, samt gammelt ærverdig steinbord og utepeis kan bevares.

Bakgrunn
Saken har en omfattende historikk, og har også hatt mye medieomtale både i lokal og regional presse. Varsel om planoppstart av ny reguleringsplan for Tau Skole og Krossvatnet ble sendt ut 03.10.2016 (Hovedplanen). Formålet med Hovedplanen var å legge til rette for en samlet plan for skoleområdet på Tau med idrettsanlegg, veisystem, grøntområder med sammenhengende turstinettverk og boligbebyggelse. Hovedplanen omfatter ca 470 da.

I Hovedplanen var det regulert sammenhengende turvei langs hele Kossvatnet. Turveitraséen lå på land (med unntak av to nye gangbroer ved utløpet av Tauånå).

Hovedplanen ble fremlagt for kommunestyret for sluttbehandling i møte 30.05.2018 (sak 029/18). I forbindelse med sluttbehandlingen ble det fattet vedtak om å ta ut den sørlige delen av planområdet. Årsaken til dette var et ønske om å få vurdert alternativ løsning for turveitraséen i sør, herunder en eventuell gangbro over vannet. For øvrig ble Hovedplanen vedtatt. Hovedplanen ble påklaget, men stadfestet av Fylkesmannen i Rogaland (nå Statsforvalteren i Rogaland) i klageavgjørelse datert 10.04.2019.

Kommunestyret vedtok i møte 19.06.2019, sak 050/19, reguleringsplan 1130201906, Detaljregulering for skoleområde på Tau og Krossvatnet – del 2 («Reguleringsplanen»). Reguleringsplanen omfatter regulering av blant annet sammenhengende friområde og gang- og sykkelveg langs søndre del av Krossvatnet. Reguleringsplanen er en del av en samlet reguleringsplan for skoleområdet på Tau og Krossvatnet («Hovedplanen»), godkjent av kommunestyret den 30.05.2018.

Flertallet i Kommunestyret med 19 mot 10 stemmer (mindretall AP, SP, SV og Rødt) besluttet i møte 30.09.2020, sak 088/20, å gjennomføre reguleringsplanen:
«Strand kommune legger vedtatt reguleringsplan til grunn i det videre arbeid med å erverve areal til offentlig friområde og turveg/gangveg sør for Krossvatnet».

Til møtet i Kommunestyret 27.04.22 la kommunedirektøren fram sak 028/22 om ekspropiasjon «Gjennomføring av reguleringsplanen for skoleområdet på Tau og Krossvatnet, del 2 - Grunnerverv søndre del av Krossvatnet» der følgende enstemmige utsettelses vedtak etter forslag fra KrF ble vedtatt:

«Saken utsettes Kommunestyret ber kommunedirektøren konkret vurdere alternativ 3 som løsning. Tidsfrist 27.mai. Saken legges frem for kommunestyret 15.juni».

Det ble også fremsatt et at utsettelsesforslag fra Sp på vegne av Sp, Ap, Sv, Frp og Rødt:
«Kommunestyret utsetter saken, og ber kommunedirektøren og grunneiere om å komme fram til en omforent løsning for justering av stitrasé for å unngå ekspropriasjon, om nødvendig med mindre endringer av vedtatt reguleringsplan 1130201906, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14».

Til slutt valgte Kommunestyret å samle seg om forslaget til vedtak fra KrF.

Saken ble på ny lagt fram for Kommunestyret i møte 15.06.22, sak 045/22 der følgende flertallsvedtak ble gjort med 16 mot 13 stemmer (flertallet H, KrF, V, BTN):

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 første ledd vedtar Strand kommunestyre å ekspropriere rett til nødvendig grunn og rettigheter til å anlegge gang- og sykkelveg
og til å etablere friområde over eiendommene gnr/bnr 31/11, 31/21, 31/28 og 31/370 i Strand i henhold til vedtatt reguleringsplan 1130201906, Detaljregulering for skoleområde på Tau og Krossvatnet – del 2, som angitt på kartskisse.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å begjære skjønn.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren søke Statsforvalteren i Rogaland om samtykke til forhåndstiltredelse i henhold til oreigningsloven § 25.

Mindretallet bestående av Sp/Ap/SV/FrP/MDG hadde følgende alternative felles forslag til vedtak:

1. Kommunestyret avviser ekspropiasjon, da det må kunne gå an å bli enig om en liten justering på 3-5 meter av regulert stitrasé.
2. Kommunestyret ber Statsforvalteren i Rogaland sammen med Strand kommune og grunneiere om å justere traseen 3-5 meter nærmere kanten av hensynssone. Siden dette er innenfor vedtatt reguleringsplan, og betraktes som en mindre justering, håndteres dette som mindre vesentlig reguleringsendring jfr. Plan- og bygningslovens $12-14.
3. Ved en slik liten justering vil store deler av gamle verneverdige hager med ca hundre år gamle trær, busker og blomster, samt gammelt ærverdig steinbord og utepeis kunne bevares, samtidig som naturopplevelsen blir enda flottere med en slik marginal stitrasè justering.

Det ble under behandlingen av saken av mindretallet varslet en mulig lovlighetskontroll av ekspropiasjons vedtaket. Det er altså dette vedtaket i Kommunestyret 15.06.22, sak 045/22 det bes om lovlighetskontroll av.


Mangelfull dialog mellom kommuneadministrasjonen og berørte grunneiere:
Det er spesielt den delen av Kommunestyrets vedtak av 27.04.22, sak 028/22- om dialogen mellom kommune administrasjonen og berørte grunneiere som ønskes vurdert er gjennomført på en tilfredsstillende måte, om «Kommunestyret ønsker å realisere tursti rundt Krossvatnet og ber kommunedirektøren finne en minnelig løsning som grunneiere, kommunen og sentrale myndigheter kan akseptere. Kommunedirektøren bes om å gå i dialog med grunneiere og Statsforvalteren for å finne løsninger ihht vedtak fra november 2019. Det forutsettes at ny trasé ligger mellom eiendommene og hensynssonen»

Berørte grunneiere sier det ikke har vært noen dialog med kommunen etter Kommunestyrets vedtak 27.04.22 der de har fått anledning til å diskutere en liten justering av stitraséen noen meter slik kommunestyrevedtaket legger opp til. Hvis kommuneadministrasjoner mener noe annet, bes det om dokumentasjon på den dialogen som har vært gjennom skriftlige møtereferat eller lignende som viser når dialogen fant sted, innhold og konklusjon.

Manglende begrunnelse/dokumentasjon fra Statsforvalteren i Rogaland på konsekvensene av å flytte den regulerte turstien 3-5 meter nærmere hensynssonen i området for ekspropiasjon.

I referat fra drøftingsmøte 25.05.22 mellom Statsforvalteren i Rogaland og Strand kommune står det: «Det har ikke kommet noen vesentlige nye opplysninger siden planen ble vedtatt. Verdiene i området ble vurdert i planprosessen. Statsforvalteren ser derfor ikke noe grunn til å vurdere saken annerledes, og finner ikke at det er grunnlag for å gjennomføre planendring. Det er ikke uvanlig at praktisk gjennomføring av en plan viser seg vanskelig.
Å åpne opp for en ny runde om valg av turstitrasé kan få en uheldig presedensvirkning, da det kan gi inntrykk av at man kan ta en «omkamp» på den vedtatte planen når det strammer seg til i den etterfølgende realiseringen av planen».


Dette er kun en bekreftelse av det som tidligere Fylkesmannen i Rogaland og nå Statsforvalteren i Rogaland hele tiden har ment. Det foreligger ingen konkret vurdering om det forespørselen dreier seg om - en liten justering av stitraséen på 3-5 meter nærmere hensynssonen for å unngå at store deler av gamle verneverdige hager med ca hundre år gamle trær, busker og blomster, samt gammelt ærverdig steinbord og utepeis kan bevares, samtidig som naturopplevelsen blir enda flottere med en slik marginal stitrasé justering. Med en slik løsning vil man unngå unødvendig ekspropiasjon der alle er tapere. Når det i tillegg ikke foreligger begrunnelse og dokumentasjon gjennom saksprosessen, og fra Statsforvalteren i Rogaland på hvilken negativ påvirkning på stitraséen en slik foreslått justering på 3-5 meter nærmere henssynsone vil ha på viktige naturverdier, blir det uforståelig hvorfor Statsforvalteren er mer opptatt av å ri prinsipper enn å finne en god løsning for alle parter.

Multiconsult som faginstans har heller ikke i sin rapport gått i mot en mindre justering, og sier tvert i mot: «Bygging av tursti langs vannet antas å ikke påvirke vannfugl i stor grad siden det er mye kantvegetasjon og de rødlistede fugleartene lever på og ved vannet» og «det er ikke registrert noe trua - eller nært trua rødlistede arter innenfor planområdet»

På bakgrunn av dette mener vi at Statsforvalteren i Rogaland ikke har gjort en konkret vurdering, begrunnelse og dokumentasjon på hvilke negative naturverdier som blir forsterket ved en justering av stitraséen på 3-5 meter nærmere hensynsonen, og ber sette Statsforvalter vurdere, begrunne og dokumentere dette.

Manglende begrunnelse/dokumentasjon fra Statsforvalteren i Rogaland på en juridisk vurdering om det er innenfor rammene av PBL §12-14 å justere stitraséen med 3-5 meter for å unngå ekspropiasjon.

Strand kommune har også bedt om en juridisk vurdering fra Statsforvalteren i Rogaland om det er innenfor rammen av PBL §12-14 2. ledd å håndtere justering av stitraséen med 3-5 meter som en mindre vesentlig reguleringsendring. I referat fra drøftingsmøte 25.05.22 mellom Statsforvalteren i Rogaland og Strand kommune står det: «Kommunen spør også om det er mulig å bruke «mindre planendring» ved eventuell justering av trasé etter reglene i pbl. § 12-14 andre ledd. Dette er ikke mulig slik Statsforvalteren ser det, da viktige naturverdier ville blitt negativt påvirket ved å flytte turstien nærmere vannet». Statsforvalteren stadfester også her bare det som har blitt uttalt tidligere i prosessen uten en konkret vurdering og dokumentasjon. Vi mener det er innenfor rammen av «mindre planendring» å justere stitraséen 3-5 meter. Det er ikke snakk om å endre arealformål, og justeringen vil heller ikke gå inn i hensynsonen. Når det i tillegg ikke er begrunnet og dokumentert hvilke naturverdier som bli negativt påvirket/forsterket av en slik marginal justering, så er det vanskelig å forstå at Statsforvalteren i Rogaland har juridisk hold i sin konklusjon. På bakgrunn av dette ber vi sette Statsforvalter vurdere, begrunne og dokumentere dette.

På bakgrunn av ukorrekt og ufullstendig faktagrunnlag og derav utilstrekkelig utredning som hver for seg og samlet, kan ha virket bestemmende på Kommunestyrets vedtak 15.06.22, Sak 045/22, bes det om en lovlighetskontroll av vedtaket.

Onsdag 29. juni 2022,

Senterpartiet:
Alf Henning Heggheim
Linda Asbjørnsen
Frida Apall
Leidulf Sigmundstad

Arbeiderpartiet:
Torhild Pedersen
Merete Heng
Leif Nieuwejaar
Aslaug Heng Fosse

Fremskrittspartiet:
Petter Korneliussen
Kristin Sølvberg Ur

Sosialistisk Venstreparti
Anniken Heimdal Tjøstheim

Miljøpartiet De Grønne
Jan Andor Næss

Rødt
Åsbjørn Fjelde Kleven