Meny

Pilot ansettelse hus-assistenter Jonsokberget og Tautunet

Alf Henning Heggheim. Gruppeleder Senterpartiet

Interpellasjon til Kommunestyret 24.04.2024

På vegne av Sp, Ap, SV, INP og Rødt

 

 

Stavanger kommune har de 3 siste årene kjørt et prøveprosjekt med hus-assistenter på sykehjemmene som viser positive resultater. Det er lagt opp til minimum 3 hus-assistenter pr sykehjem. Helsepersonellet har et sterkt ønske om at prosjektet fortsetter Hus-assistentene har ikke helsefaglig bakgrunn, men skal bistå til å avlaste helsepersonellet ved å gjøre oppgaver som ikke krever formell utdannelse. De skal lage mat, aktivisere beboerne, sørge for at det rent. På den måten frigjøres helsepersonellet til å bruke mer tid på pleie og medisinering. Nytenking i forhold til organisering, arbeidsoppgaver og omfordeling av arbeidsoppgaver mellom yrkesgrupper er derfor en viktig del av piloten. 

Du trenger ikke å være sykepleier for å re opp seng, gå turer, lage smoothie og skifte blomster. Det er mange gjøremål på sykehjem hvor man ikke trenger medisinskfaglig kompetanse. Ansettelse av hus-assistenter kan være et av flere innovative grep for å gjøre sykehjemmene til en mer attraktiv arbeidsplass og møte fremtidige utfordringer. De eldre skal få bedre omsorg, og sykepleiere og helsefagarbeidere få mer tid til å gjøre sine oppgaver. Innen 2040 vil antallet brukere av heldøgnsomsorg fordobles, noe som innebærer et stort bemanningsbehov. Samtidig skal alle nabokommunene og sykehuset også ha flere helsefagarbeidere.

Da Linda Asbjørnsen tok opp interpellasjonen i Kommunestyret 14.02.24 om Pilotprosjekt - styrket grunnbemanning i eldreomsorgen, svarte fungerende ordfører at kommunedirektøren ikke ønsker oppstart av nye prosjekter i nærmeste fremtid da vi nå er i gang med omorganisering, oppgavefordeling og heltidssatsning, og det er varslet en sak til politisk behandling før sommeren 2024. Vi mener det naturlig å også vurdere pilot der det ansettes hus-assistenter etter Stavanger-modellen på Jonsokberget og Tautunet i forbindelse med denne saken.

Forslag til vedtak:

Kommunedirektøren bes ifm varslet sak før sommeren 2024 om omorganisering, oppgavefordeling og heltidssatsning innen eldreomsorgen vurdere pilot der det ansettes hus-assistenter etter Stavanger-modellen på Jonsokberget og Tautunet.